Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
42-BC/ĐU 14/06/2018

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tải về
23-CTr/ĐU 01/04/2018

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trường năm 2018

Tải về
22-CTr/UBKT 27/03/2018

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2018

Tải về
34-BC/ĐU 26/03/2017

Báo cáo công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Quý I, năm 2017

Tải về
24-BC/ĐU 07/03/2017

Báo cáo kết quả tổ chức học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX

Tải về
23-BC/ĐU 05/03/2017

Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tải về
22-BC/ĐU 01/03/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Tải về
01-DSCTD 21/12/2016

Danh sách tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016

Tải về
116-BC/ĐU 30/12/2016

Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2016; Nội dung công tác trọng tâm năm 2017

Tải về
07-CTrHĐ/ĐU 26/08/2016

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
271-CTrHĐ/ĐU 20/09/2016

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
94-BC/ĐU 08/09/2016

Báo cáo công tác GD, ĐT, BD kiến thức QPAN trong sinh viên trường ĐH SPKT TP. HCM

Tải về
78-BC/ĐU 15/06/2016

Báo cáo thực hiện chỉ thị 02-CT/TU

Tải về
Điểm ĐVM 2016 13/04/2016

Kết quả lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tải về
Đề cương 14/01/2016

Đề cương học tập lý luận chính trị đảng viên mới 2016

Tải về
Dự thảo 08/09/2015

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (2015 - 2020)

Tải về
Đề cương 05/03/2015

Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Tải về
Tài liệu 31/12/2012

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới

Tải về
KQ-NTĐ2014 07/01/2015

Kết quả lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Tải về
Đề cương 21/12/2014

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015)

Tải về