Vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ

Vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ

25-01-2017 05:48:18 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Chi bộ là đơn vị lãnh đạo và chiến đấu của Đảng ở cơ sở, là nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động và tổ chức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nơi phản ánh kịp thời những ý kiến, kinh nghiệm và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng lên cấp trên. Chi bộ còn là nơi trực tiếp quản lý đảng viên, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác của đảng viên, là nơi kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Để thực hiện tốt các nội dung trên thì vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ là rất quan trọng:

Về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng

Về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng

25-01-2017 05:32:55 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 1972-CV/BTCTW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Nội dung Công văn nêu:

Sinh hoạt chuyên đề chi bộ SV5 tại bảo tàng Tôn Đức Thắng

Công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ

28-07-2016 06:46:52 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị và sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ • Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. • Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ. • Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban tuyên giáo Trung Ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới. • Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 24/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ&TCCN về việc thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. • Hướng dẫn 64-HD/ĐU ngày 18/01/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08-07-2016 04:22:37 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.

Về việc xử lý đơn tố cáo

22-01-2016 02:26:56 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Bạn Nguyễn Tuấn Lê, email: tuanle@gmail.com hỏi: Một số cán bộ cơ sở thuộc diện cấp trên quản lý, có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, đảng viên đã có đơn kiến nghị lên cấp có thẩm quyền biết để xem xét. Sau khi nhận được đơn của đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền lại cho đây là đơn tố cáo và giao cho một đồng chí trong số cán bộ nêu trên chủ trì giải quyết. Việc làm đó đúng hay sai? Nếu sai xử lý như thế nào?

Về xét kỷ luật đảng viên vi phạm

22-01-2016 02:23:18 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Bạn Lưu Hương Giang, email: huonggiang@yahoo.com hỏi: Một đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật khiển trách (thuộc thẩm quyền của chi bộ). Vậy, trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện chi bộ có phải nghe đảng viên đó trình bày ý kiến hay không, hay chỉ nghe chung trong cuộc họp chi bộ để xem xét quyết định kỷ luật?

"Đảng viên 76"

19-01-2016 11:28:56 PM | Chuyên mục: Chi bộ

Có lẽ, cần có sự đánh giá việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Trao đổi về việc cấp ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ

19-01-2016 11:25:16 PM | Chuyên mục: Chi bộ

Chi bộ là nơi trực tiếp đưa chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là nơi thể hiện hiệu quả việc thực hiện chủ trương đó. Cấp ủy viên đảng ủy cơ sở, hoặc cấp ủy viên đảng ủy cấp trên cơ sở về dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, là để nắm thực tế tình hình sinh hoạt ở các chi bộ, lắng nghe ý kiến đảng viên, đồng thời có thể tham mưu, giúp cấp ủy rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây cũng là biện pháp giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

19-01-2016 10:27:15 PM | Chuyên mục: Chi bộ

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Ban thường vụ Đảng ủy ban hành hướng dẫn số 64-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

19-01-2016 04:36:36 AM | Chuyên mục: Chi bộ , Đại hội Đảng XII

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt; có chi bộ đề ra nghị quyết tháng để thực hiện và có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là “cầu nối giữa Đảng và quần chúng” trong việc trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, thuyết phục quần chúng thực hiện.

Một số thủ tục kết nạp Đảng

21-03-2014 02:24:34 AM | Chuyên mục: Chi bộ

* Hỏi: Chi bộ chúng tôi đang xét kết nạp cho một quần chúng nhưng khi ghi lý lịch thì bị “vướng” ở phần khai về cha và bên nội. Nguyên là quần chúng này là con ngoài giá thú, trong khai sinh đã bỏ trống phần tên cha. Trên thực tế, quần chúng này đã nhận cha ruột của mình nhưng không ghi vào trong khai sinh và các lý lịch. Trong chi bộ có 2 luồng ý kiến: Thứ nhất là ghi theo khai sinh, bỏ trống hẳn phần bên cha và ghi chú là “không biết cha là ai”. Ý kiến thứ hai cho rằng quần chúng này đã nhận cha nên phải ghi vào lý lịch và hồ sơ kết nạp đảng. Vậy xin hỏi trong trường hợp này chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên)

Lý tưởng cộng sản và sự kiên định của người đảng viên

21-03-2014 02:23:29 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Tháng 2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang trong đêm đen nô lệ, nhân dân phải chịu cảnh một cổ đôi tròng, bị bần cùng hóa đến cao độ. Phong trào cách mạng trải nhiều khó khăn, thử thách và có lúc thoái trào. Nhưng ở tuổi mười lăm, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Lập được kỳ tích đó là Đảng đã đi theo đường lối cách mạng của giai cấp vô sản, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ đảng viên ưu tú quyết dấn thân vì lý tưởng cộng sản và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đồng chí đó đã nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất, kiên định lý tưởng, mục tiêu của mình đã chọn.

Về hiện tượng một số đảng viên ra khỏi đảng

21-03-2014 02:21:33 AM | Chuyên mục: Chi bộ

​Khoản 3 Điều 8 Điều lệ Đảng được Đại hội XI thông qua nêu: “Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định”. Đối chiếu với các điều khoản khác, điều này hoàn toàn hợp lý; chẳng hạn với khoản 1 Điều 1 thì công dân Việt Nam “thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”, tức là việc vào Đảng là hoàn toàn tự nguyện, không có ai cưỡng ép, ra lệnh. Hay so với khoản 1 Điều 4 về thủ tục kết nạp thì phải “có đơn tự nguyện xin vào Đảng”, tức là sự tự nguyện đó thể hiện bằng văn bản, khẳng định cá nhân muốn vào Đảng, hàm ý phục tùng các quy định của Đảng chứ không phải là “ghi danh”, “đề nghị”… Điều đó cho thấy tính nghiêm túc, chặt chẽ của một đảng chính trị, lại là đảng cầm quyền, không phải là một câu lạc bộ hay một hình thức tương tự.

Về việc giúp đỡ cảm tình Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng

25-02-2014 04:52:07 AM | Chuyên mục: Chi bộ

​* Hỏi: Theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (về công tác bảo vệ chính trị nội bộ) có mục nói: Lịch sử lý lịch, chính trị hiện tại của người vào Đảng. Hiện có hai cách giải thích khác nhau: Ý kiến thứ nhất: đảng viên được chi bộ phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng vào Đảng (chỉ cần biết lý lịch hiện tại, còn lịch sử lý lịch, chính trị của quần chúng đó do cấp trên chịu trách nhiệm). Ý kiến thứ hai: Theo Điều 4 Mục 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, người giới thiệu vào đảng phải báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và phải chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình, có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét. Từ “hiện tại” trong ý kiến trên có nghĩa tại thời điểm đảng viên viết giấy giới thiệu, chi bộ xét lý lịch. Còn sau ngày đó có vi phạm thì sao mà biết trước được. Như vậy ý kiến nào đúng? Bí thư chi bộ, cấp ủy viên bị kỷ luật khiển trách và phê bình trước chi bộ vì lý do tiết lộ bí mật của Đảng, đưa tài liệu của Đảng cho người không có trách nhiệm; thực tế là đưa lý lịch người xin vào Đảng cho đảng viên được chi bộ phân công theo dõi giúp đỡ cảm tình đảng. Như vậy đúng hay sai? (Đảng viên Đỗ Hồng Thái, Đảng bộ quận Thủ Đức).

Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ

09-02-2014 11:41:43 PM | Chuyên mục: Chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm điểm công việc đã làm trong tháng qua là một phần rất quan trọng. Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ ít nhất hai lần nêu vấn đề này. Ở phần chuẩn bị của chi ủy cho kỳ sinh hoạt tới, Hướng dẫn 09 nêu: “Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới”. Đến phần nêu nội dung sinh hoạt, Hướng dẫn còn chỉ rõ: “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công”…

1 2  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 2739
  • Tháng hiện tại: 174875
  • Tổng lượt truy cập: 8048946

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội