Việc phân công đảng viên trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 05:40:29 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng do Đại hội XI thông qua nêu: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí…”. Như vậy, việc phân công đảng viên là một trong những hoạt động của chi bộ. Việc làm này chủ yếu thể hiện trong sinh hoạt chi bộ.

Vai trò người chủ trì trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 05:37:20 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, người chủ trì trong các cuộc sinh hoạt chi bộ có thể là đồng chí bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công. Vai trò chủ trì cũng được Hướng dẫn này nêu khá rõ ở một số đoạn khác. Điều đó cho thấy vai trò của người chủ trì rất quan trọng, có thể coi là người quyết định đến chất lượng của một cuộc sinh hoạt.

Việc biểu dương trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 05:35:41 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Khi kiểm điểm công việc trong tháng ở các kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc đánh giá mức độ hoàn thành để phê bình các cá nhân chưa hoàn tốt nhiệm vụ thì không thể bỏ qua việc biểu dương các đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoặc đã có các thành tích nổi bật khác. Việc biểu dương không đơn thuần là một lời khen để người được khen lấy làm vui lòng mà chính là sự nhìn nhận, đánh giá có tính đảng của cấp ủy, của chi bộ.

Việc phổ biến văn bản trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 05:31:43 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 có quy định: “Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực)” là một trong những nội dung của một cuộc sinh hoạt chi bộ mà các chi bộ không được bỏ qua.

Phân biệt giám sát chuyên đề với kiểm tra chấp hành của cấp ủy

10-02-2014 05:27:04 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là điều chỉnh, định hướng toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội. Do đó để bảo đảm định hướng, điều chỉnh có phù hợp với thực tiễn hay không cần phải kiểm tra, giám sát để đánh giá được hay chưa được, rút ra ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo. Đảng ta xác định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua còn lúng túng không biết nên xác định nội dung nào thì kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề. Việc đáng lý phải kiểm tra, thì giám sát chuyên đề, việc cần giám sát chuyên đề lại kiểm tra. Việc chưa xác định đúng nội dung kiểm tra, giám sát trên vô hình trung làm giảm ý nghĩa, mục đích, vai trò của từng nhiệm vụ. Vì thế, phân biệt được nội dung nào cần kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm là rất cần thiết.

Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 05:25:23 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sinh hoạt chi bộ, không thể không có nội dung về xây dựng Đảng cũng như không thể không có tính chất xây dựng Đảng. Trên thực tế, ở một số chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các nội dung chuyên môn được bàn nhiều và gần như chiếm hết thời gian, còn nội dung xây dựng Đảng được bàn rất ít hoặc không được quan tâm đúng mức. Đây là điều cần khắc phục.

Về vấn đề chủ trì trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 05:20:40 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Sổ tay Xây dựng Đảng số 1-2013 có bài Vai trò người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ, nêu ý kiến rằng “người chủ trì trong các cuộc sinh hoạt chi bộ có thể là đồng chí bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công”. Trên Sổ tay Xây dựng Đảng số 3-2013, trong bài Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân: Xây dựng niềm tin với khách hàng có chi tiết: “… nét mới của Đảng bộ đồng thời cũng nhằm phát huy năng lực lãnh đạo của mỗi đảng viên đó là thực hiện việc phân công đảng viên lần lượt tham gia chủ trì các kỳ sinh hoạt. Sự phân công này đã thổi luồng không khí mới vào các kỳ sinh hoạt như: nội dung đa dạng hơn, không khí sinh hoạt vui vẻ, cởi mở hơn…”. Là một đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ khu phố, tôi xin có vài ý kiến trao đổi về việc này.

Việc chọn thời điểm sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 05:18:54 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 có nêu một số quy định liên quan đến thời gian họp chi bộ như sau: “Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề); chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng)”.

Trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Vấn đề Đảng phí trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 05:13:15 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Việc thu và đóng đảng phí tưởng như là một điều gần như không phát sinh vấn đề phức tạp gì nhưng đôi lúc cũng có những rắc rối, chủ yếu do không thực hiện đúng quy định. Chẳng hạn, có chi bộ không thu đảng phí hàng tháng mà thu hàng quý, có chi bộ thu “sót” nhưng cũng không kiểm tra, nhắc nhớ, có chi bộ quản lý khoản đảng phí được trích lại thiếu minh bạch, gây thắc mắc trong đảng viên…

Về việc thay đổi người theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng

10-02-2014 05:08:00 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Hỏi: Sau khi chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, có cảm tình đảng đề nghị thay đổi đảng viên khác do trong số đó có người trước đây từng có mâu thuẫn cá nhân với cảm tình đảng. Đồng chí cảm tình đảng cho rằng việc phân công như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan khi đồng chí đảng viên đó nhận xét về quá trình phấn đấu của mình. Xin hỏi, trong trường hợp này, chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên ở quận 1, quận Thủ Đức).

Xây dựng Nghị quyết trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 05:03:49 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Liên quan đến nghị quyết của chi bộ, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu một số nhiệm vụ. Ở phần mở đầu, bí thư hoặc người được phân công chủ trì phải “cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ)”. Ở phần kết thúc, Hướng dẫn 09 nêu: “Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ”. Như vậy, Hướng dẫn 09 có đặt vấn đề về việc ban hành nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ nhưng không nêu rõ là chi bộ có nhất thiết phải xây dựng nghị quyết hay không. Trên thực tế, việc ban hành nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt chi bộ diễn ra không thường xuyên và phổ biến ở tất cả các chi bộ: có chi bộ chỉ ra nghị quyết khi có các vấn đề quan trọng và phần lớn các chi bộ xem biên bản sau khi có sự thống nhất của các đảng viên là nghị quyết hoặc có giá trị như nghị quyết để mọi người chấp hành.

Về sinh hoạt chi bộ chuyên đề

10-02-2014 05:02:00 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là sinh hoạt của chi bộ tập trung vào một chủ đề trọng tâm nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể theo chức năng của chi bộ, của cơ quan, đơn vị hoặc theo sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Sinh hoạt chuyên đề được coi là một trong giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 04:55:10 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Từ điển tiếng Việt giải thích: sinh hoạt là những hoạt động tập thể của một tổ chức. Đối với chi bộ, một dạng tổ chức có tính chặt chẽ, kỷ luật cao, thì sinh hoạt không chỉ là các hoạt động tập thể thuần túy mà còn thông qua đó để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Vì vậy, các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tức là đang tham gia vào công việc lãnh đạo đối với chi bộ, đối với cơ quan, đơn vị, đối với quần chúng. Quán triệt tinh thần và tư tưởng lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ là điều kiện quan trọng để mỗi đảng viên ý thức trách nhiệm về việc tham gia nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 04:52:56 AM | Chuyên mục: Chi bộ

Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đều xác định các mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó thể hiện một cách khái quát về ý nghĩa cụ thể và thiết thực của hoạt động này đối với tổ chức đảng, với đơn vị và với cá nhân từng đảng viên.

  Trang trước  1 2
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287457
  • Tổng lượt truy cập: 7716262

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội