Làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới cho con đường phát triển đất nước

2016-01-19 04:46:20
| Nguyễn Thanh Phong
Làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới cho con đường phát triển đất nước

Làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới cho con đường phát triển đất nước

1. Từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân ta, kể cả đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài đang náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này, bởi những quyết định của Đại hội có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống của người dân, tới sự phát triển của đất nước và dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và hiện đại hóa.
Đảng họp Đại hội XII khi công cuộc đổi mới ở nước ta tròn 30 năm (1986-2016). Để tiến tới Đại hội, Đảng ta đã tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, phân tích và đánh giá toàn diện cả thành tựu lẫn hạn chế sau một chặng đường gần 1/3 thế kỷ đổi mới, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém để nêu cao quyết tâm và trách nhiệm vượt qua, nỗ lực thực hiện những đột phá trên con đường phát triển.
 
 
 
 

 

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Từ tổng kết lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Đảng ta rút ra những nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm tới (2016-2020) nhằm đưa đất nước phát triển về mọi mặt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc cơ sở xã hội của chế độ là niềm tin của nhân dân đối với Đảng của mình. Mỗi Đại hội Đảng là mỗi dấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XII, vào những quyết định quan trọng mà Đại hội sẽ thông qua, “Đại hội của Đổi mới, Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết và Phát triển”. Tinh thần đó được thể hiện qua các dự thảo Văn kiện, đặc biệt là Báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, được thảo luận rộng rãi trong Đảng, lại tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Đó là cơ sở quan trọng để sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Báo cáo chính trị cũng như Văn kiện nói chung đã kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, bảo đảm sự thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành động sáng tạo trong Đảng, trong dân để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đổi mới: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ở nước ta.

Có thể nhận thấy nhiều điểm mới được thể hiện trong Báo cáo chính trị, trước hết là những điểm mới về lý luận, phản ánh sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bắt nguồn từ thực tiễn, được tổng kết và khái quát hóa thành lý luận từ chính thực tiễn đổi mới ở nước ta trên mọi lĩnh vực, mọi bình diện của đời sống xã hội.

Thực tiễn được lý luận hóa gắn chặt với lý luận được thực tiễn hóa, cho thấy sự kết hợp, sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa thực tiễn với lý luận. Vai trò đặc biệt quan trọng của thực tiễn là ở chỗ, nó là nguồn gốc của lý luận, là nội dung và đồng thời là vật kiểm chứng của lý luận. Biến đổi của thực tiễn đã vừa đặt ra, lại vừa gợi ý, mách bảo lý luận tìm đúng câu trả lời mà thực tiễn đòi hỏi. Vai trò của lý luận, từ đó, có thể thấy, là sự phản ánh tích cực và sáng tạo về mặt lý luận bản chất của thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển, dự báo và định hướng sự phát triển của thực tiễn. Tuy nhiên, thực tiễn biến đổi mau lẹ và không ngừng, nhận thức lại là một quá trình, lý luận và tư duy lý luận cũng tất yếu phải đổi mới, phải phát triển tương thích với thực tiễn.

Những điểm mới về lý luận thể hiện kết quả nghiên cứu và tổng kết thực tiễn đổi mới ở nước ta trên quan điểm thực tiễn, quan điểm đổi mới và phát triển, có kế thừa, có điều chỉnh để có những phát triển mới.

2. Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, chúng ta nhận thấy những điểm mới chủ yếu về lý luận được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, xác định chủ đề Đại hội XII

Chủ đề Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng bởi đó là định hướng về tư tưởng lý luận, quan điểm chính trị và hành động thực tiễn của toàn Đảng, toàn dân, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, cụ thể hóa Cương lĩnh và các chiến lược phát triển của Đảng trong cả nhiệm kỳ.

Chủ đề Đại hội chắt lọc và cô đọng toàn bộ nội dung của Báo cáo chính trị và các Văn kiện khác nói chung, được trình bày thành một hệ thống các mệnh đề và luận điểm có quan hệ lô gích chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu thực tiễn để Đại hội - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng - thảo luận và quyết định.

Chủ đề Đại hội, theo đó, thể hiện tinh thần cơ bản, phương hướng chủ đạo của đường lối chính trị của Đảng cầm quyền.

Đó là thông điệp mà Đại hội gửi tới toàn Đảng toàn dân về sự phát triển của đất nước trước yêu cầu mới, trong bối cảnh, tình hình mới đặt ra. Các nước, các Đảng cầm quyền trên thế giới có quan hệ hợp tác với nước ta, Đảng ta cũng rất quan tâm đến đường lối và chính sách của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Do đó, chủ đề Đại hội XII cũng hàm chứa một lời tuyên bố công khai, minh bạch và nhất quán về đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước trong các mối quan hệ song phương và đa phương, theo nguyên tắc độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, giữ vững và bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình, phát triển đất nước là vấn đề cốt lõi của quốc gia, lợi ích dân tộc là hàng đầu trong đường lối, chính sách phát triển của Việt Nam.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất chủ đề Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

- Từ chủ đề này, điểm mới và điểm nhấn quan trọng hàng đầu là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong 6 nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, được ghi trong phần cuối của Báo cáo chính trị. Đảng có trong sạch thì mới vững mạnh. Có trong sạch, vững mạnh thì Đảng mới nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh của Đảng cầm quyền, mới làm cho Đảng ngang tầm nhiệm vụ, mới phát huy được vai trò tiên phong và uy tín xã hội của Đảng cách mạng chân chính, mới củng cố vững chắc niềm tin của đảng viên và nhân dân với Đảng của mình. Xung quanh vấn đề này, trong Báo cáo chính trị, với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật”, với dũng khí tự phê phán và tự ý thức về trách nhiệm của mình, Đảng ta thẳng thắn đánh giá rằng,… “trên thực tế, Đảng chưa thật sự trong sạch, vững mạnh”(*).

Do đó, một trọng tâm công tác của Đảng ở nhiệm kỳ này là phải ra sức xây dựng Đảng, gắn liền với chỉnh đốn Đảng. Đòi hỏi này vừa bức xúc vừa cơ bản, lâu dài. Lý luận xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh tới công tác lý luận, tới xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa, trong đó có văn hóa chính trị là vì vậy.

- Sức mạnh của Đảng bắt nguồn sâu xa từ sức mạnh toàn dân tộc. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là bản chất, mục tiêu mà còn là động lực của chủ nghĩa xã hội, của xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới.

- Đổi mới phải được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, ở đây là đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị mà mấu chốt là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, mở cửa và hội nhập quốc tế.

- Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, như đã nói là yêu cầu hệ trọng, thiêng liêng gắn liền với độc lập chủ quyền, tăng cường tiềm lực, thực lực quốc gia, muốn vậy phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Định hướng này sẽ gắn chặt các nhiệm vụ đối nội với đối ngoại, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Một điểm mới trong việc thể hiện chủ đề Đại hội XII liên quan đến mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực tế cho thấy, việc trù tính đến năm 2020 sẽ tạo được nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Đại hội XI đã xác định là không thể thực hiện được. Vì vậy, sự điều chỉnh thời gian thực hiện mục tiêu này là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, khắc phục những biểu hiện chủ quan, duy ý chí đã mắc phải.

 
Thứ hai, phát triển kinh tế là trung tâm, là một trong những vấn đề nổi bật trong hệ thống 15 vấn đề lớn được nêu trong Báo cáo chính trị.

Từ tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, Báo cáo chính trị Đại hội XII đã đề cập tới những nhận thức lý luận mới của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đường lối, chính sách phát triển kinh tế trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu của nước ta vào đời sống quốc tế, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó có công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- So với những nhận thức trước đây, đây là lần đầu tiên, Đảng ta khẳng định: “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”(1). Có thể xem đây là nhận thức lý luận mới của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa đáp ứng yêu cầu phổ biến của kinh tế thị trường thế giới: vận động theo quy luật thị trường, ở trình độ hiện đại và hội nhập quốc tế, vừa thể hiện tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội Việt Nam với vai trò quản lý của Nhà nước pháp quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vì mục tiêu phục vụ con người và xã hội.

Đó là nền kinh tế có quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phù hợp với bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhất là khi nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lại bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nên Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất ngay từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Do đó, trong phát triển kinh tế thị trường, Đảng ta chủ trương nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế cũng do đó, phải đa dạng hóa các hình thức phân phối lợi ích, tạo ra động lực cho phát triển kinh tế và phát huy mọi tiềm năng của xã hội. Khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển…

 
 
 

 

Xây dựng nông thôn mới đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại.

Đây là một điểm mới, một bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng về kinh tế thị trường. Nhất quán với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn nhấn mạnh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, trong đó nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước trong cơ cấu thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

- Nhiều luận điểm quan trọng về kinh tế được thể hiện trong Báo cáo chính trị, từ lý luận sẽ chuyển thành thực tiễn thông qua thể chế, chính sách và cơ chế quản lý.

Ví dụ: nhấn mạnh vai trò quyết định của nội lực đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, phát huy tiềm năng con người và khuyến khích tinh thần sản xuất - kinh doanh của mọi người, chủ động khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị quốc gia và tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, Đảng ta nhấn mạnh kết hợp phát triển chiều rộng với phát triển chiều sâu, chú trọng chất lượng tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, kinh tế với văn hóa và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, tư duy lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong Văn kiện lần này, Đảng ta xác định rõ các giai đoạn, các bước đi, đó là tạo tiền đề, đẩy mạnh thực hiện theo mục tiêu và nâng cao chất lượng, gắn liền quá trình kinh tế - kỹ thuật - công nghệ với kinh tế - xã hội và kinh tế - văn hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Đặc biệt là, Báo cáo chính trị xác định các nhóm tiêu chí của nước công nghiệp theo hướng hiện đại để thực hiện, đưa nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Đó là ba nhóm tiêu chí về trình độ phát triển của nền kinh tế, trình độ phát triển về mặt xã hội, trình độ phát triển về môi trường - Ba chiều cạnh hợp thành trình độ phát triển bền vững.

Thứ tư, thực hiện quốc sách hàng đầu và chú trọng quản lý phát triển xã hội. 

Tinh thần cơ bản của những đột phá, vượt qua những điểm nghẽn của phát triển như Đảng ta đã xác định là hướng vào hoàn thiện thể chế, chất lượng hạ tầng kỹ thuật - công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, trong Báo cáo chính trị đã nhấn mạnh việc thực hiện quốc sách hàng đầu đối với giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa và con người, giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là an sinh xã hội, quản lý phát triển và biến đổi xã hội, làm rõ quan niệm về phát triển vùng và liên vùng, khắc phục tình trạng chia cắt, manh mún trong phát triển, trong đầu tư và trong các chính sách quản lý trên quan điểm phát triển tổng thể và phát triển bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển xã hội và con người mà còn đáp ứng yêu cầu về nguồn lực và tiềm lực cho quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Từ thực tiễn đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, Đảng ta cũng đề cập trong Báo cáo chính trị những vấn đề về thể chế hóa quyền tài sản, bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ sử dụng tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân đã được ghi trong Hiến pháp 2013; quyền bình đẳng trong tiếp cận tài sản công của mọi chủ thể trong nền kinh tế, hoàn thiện thể chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu và quyền tài sản, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của người tiêu dùng, các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế.

Cách đặt vấn đề đó của Đảng chẳng những thể hiện những nhận thức lý luận mới mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và hội nhập quốc tế về kinh tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, nỗ lực thực hiện đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, với điểm nhấn quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Như đã nói, chủ đề Đại hội XII và những vấn đề cốt yếu về đổi mới chính trị, hệ thống chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được trình bày cặn kẽ, sâu sắc trong Báo cáo chính trị. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Văn kiện đồng thời cũng là những điểm mới nổi bật về lý luận và tư duy lý luận của Đảng.

Có thể nhấn mạnh những điểm mới, quan trọng đó, toát lên từ tinh thần và lời văn trong Báo cáo chính trị, thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Đảng để thúc đẩy đổi mới chính trị đạt được những bước tiến mới ở Đại hội lần này. Đó là:

- Đẩy mạnh thực hành dân chủ, làm cho dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự là một động lực mạnh mẽ của đổi mới, của xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Đổi mới tổ chức, bộ máy gắn liền với hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức để bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước pháp quyền, nhất là thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, quyền giám sát, phản biện, quyền làm chủ của người dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí, đặc biệt là chống tham nhũng để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

- Đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lần đầu tiên, trong Văn kiện Đảng ở tầm Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng ta nhấn mạnh tới Đảng cầm quyền, từ quan niệm cầm quyền, mục đích cầm quyền, nội dung và phương thức cầm quyền, điều kiện cầm quyền, phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, phòng ngừa nguy cơ đối với Đảng cầm quyền. Đây là những tư tưởng mới về lý luận xây dựng Đảng, những vấn đề thực tiễn hệ trọng đối với đời sống chính trị của Đảng. Báo cáo chính trị còn đề cập tới một trù tính rất quan trọng trong chương trình nghị sự của Đảng ở nhiệm kỳ khóa XII. Đó là “hoàn thiện và thực hiện nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ (2). Thực hiện có hiệu quả những vấn đề nêu trên, chắc chắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới chính trị sẽ có những bước tiến mới. Đó cũng sẽ là những đột phá lý luận - thực tiễn làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy và mong đợi của nhân dân.

3. Bên thềm Đại hội XII, nhân dân ta đặt kỳ vọng lớn lao và sâu sắc vào những quyết sách mà Đảng sẽ nêu ra trong Đại hội lịch sử này - Đại hội ghi dấu mốc trưởng thành của Đảng sau 30 năm đổi mới.

Với nội dung phong phú của Báo cáo chính trị, với sự chuẩn bị công phu, đầy trách nhiệm của Trung ương khóa XI cho các công việc lớn, hệ trọng của Đại hội XII, với sức mạnh dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong Đảng, trong dân, chúng ta tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội, vào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của Đảng ta.

Nhất định Đại hội và Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng toàn dân ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng với Dân tộc Anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

-----------------------------
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII; trang 81.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII; trang 29; trang 85.


Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết