Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Báo ĐCSVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng

21-01-2016 02:42:21 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sáng nay 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới"

21-01-2016 10:06:18 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Sáng 21/1/2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng. Ảnh: ĐCSVN

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

21-01-2016 09:24:23 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Đúng 8 giờ sáng nay (21/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: TTXVN

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

21-01-2016 09:19:18 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Sáng 20/01/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Những điểm mới về kinh tế trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

21-01-2016 09:16:09 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong đó có nội dung về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về văn hóa – xã hội

21-01-2016 09:14:43 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Nói những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong đó có những nội dung về văn hoá - xã hội, là nói những nội dung được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương đã có.

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

21-01-2016 09:13:26 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; về nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới.

Làm rõ thêm quan điểm, đường lối đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta

21-01-2016 09:10:58 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Góp phần làm rõ thêm quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong nhiệm kỳ (2016-2020) được đề cập trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

21-01-2016 09:05:39 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại là những lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các đại hội Đảng. Qua mỗi kỳ đại hội, những nhận định, đánh giá, định hướng chính sách trong các lĩnh vực này có sự bổ sung, phát triển mới. Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, so với văn kiện Đại hội XI, về Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại có những điểm mới.

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

21-01-2016 08:57:21 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ trương và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

21-01-2016 08:54:58 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Trong gần 30 năm đổi mới, thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua mỗi kỳ Đại hội, nhận thức về mô hình kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta từng bước được hoàn thiện, nâng cao.

Giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

21-01-2016 08:53:18 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam có sự tôi luyện trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, thực hiện CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng bộ mặt nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc (Ảnh: QL)

Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc vùng dân tộc, miền núi

21-01-2016 08:47:24 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng đối với vùng dân tộc, miền núi; quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải đưa miền núi nhanh chóng tiến kịp với miền xuôi”.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

21-01-2016 08:45:27 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Sau khi nghiên cứu bản Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về: “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với bố cục và nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Tôi có mấy ý kiến bổ sung góp phần làm rõ thêm: Tăng cường quốc phòng -an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nhận thức nhất quán của Đảng về mục tiêu, định hướng chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế

21-01-2016 08:31:35 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, nội dung về mục tiêu chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được khẳng định, nhất quán với các văn kiện trước của Đảng, nhưng mang nội hàm mới cần được nhận thức đúng đắn.

Ảnh minh họa. Nguồn: CPV

Những điểm mới quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng

21-01-2016 08:29:02 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,” đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đáp ứng ứng yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định. Đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành với nhiều nội dung mới.

Đại hội Đảng toàn quốc đưa phát huy dân chủ XHCN vào chủ đề

20-01-2016 04:39:50 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Sáng nay, 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu dự Phiên họp trù bị Đại hội XII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Một số thông tin trước phiên họp trù bị Đại hội XII của Đảng

20-01-2016 01:02:19 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

- Sáng nay 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra long trọng vào sáng mai 21/1.

Làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới cho con đường phát triển đất nước

Làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới cho con đường phát triển đất nước

19-01-2016 04:46:20 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

1. Từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân ta, kể cả đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài đang náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này, bởi những quyết định của Đại hội có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống của người dân, tới sự phát triển của đất nước và dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và hiện đại hóa.

Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết

19-01-2016 04:40:56 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Tại cuộc họp báo do Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng tổ chức, các phóng viên trong nước và quốc tế đã đặt ra nhiều câu hỏi tại cuộc họp báo.

  Trang trước  1 2 3  Trang sau