Hướng dẫn về công tác tuyên truyền năm 2017

Thứ hai - 23/01/2017 16:52 | Nguyễn Thanh Phong
BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 19 tháng 01 năm 2017 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng & TCCN ban hành hướng dẫn số 72-HD/BTG.ĐUK về công tác tuyên truyền năm 2017
Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và sinh viên nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.
2. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được qua hơn 30 năm đổi mới; thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, học sinh và sinh viên.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn:
1.1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng:
- Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017).
- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017).
- Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).
- Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017).
- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).
- Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
- Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).
- Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).
1.2. Nội dung tuyên truyền: (có hướng dẫn nội dung tuyên truyền theo quý).
2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước:
- Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2017.
- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm 2017.
3. Tuyên truyền các sự kiện, chuyên đề:
- Công tác thông tin đối ngoại; biển, đảo Việt Nam; kết quả phân giới cắm mốc.
- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- An toàn giao thông năm 2017.
- Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.
- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Hình thức tổ chức kỷ niệm:
 - Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2017 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là các vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa... hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại đơn vị mình.
- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua kết hợp việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng nhiễm chất độc da cam... Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.
2. Hình thức tuyên truyền:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong Đoàn – Hội, chú ý phát huy hoạt động tuyên truyền miệng. Đưa nội dung tuyên truyền vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, quan tâm tuyên truyền đến đối tượng học sinh và sinh viên.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân các dịp lễ lớn.
- Tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; ôn lại những bài ca, kịch, cải lương, phim ảnh, tác phẩm... viết về cách mạng, về kháng chiến, về gương cán bộ, đảng viên, về điển hình tiên tiến, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.
- Các cơ quan, đơn vị trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng hướng dẫn  tuyên truyền, triển khai đến cơ sở.
2. Các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 thiết thực, kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
8. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017.
9. Mừng Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh, mừng thành phố Hồ Chí Minh vươn lên tầm cao mới.
10. Mừng năm mới 2017 - Ra sức thi đua xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
11. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).
12. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017).
13. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017).
14. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).
15.  Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017).
16. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 - 19/5/2017).
17.  Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
18. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).
19. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).


Nơi nhận:                                                                                            TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo),                                            
- TT.ĐUK,                                                                                                  (đã ký)
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,                                                                     
- Lưu: BTG.                                                                                         Lê Ngọc Hạnh

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết