Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

17-08-2018 09:31:15 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham dự của của hơn 500 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ

Nghị quyết số 28-NQ/TW, BCH Trung ương Khóa XII

Nghị quyết số 28-NQ/TW, BCH Trung ương Khóa XII

17-08-2018 04:50:14 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

17-08-2018 04:45:54 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Nghị quyết số 26-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

Nghị quyết số 26-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

17-08-2018 04:39:18 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết TW5 Khóa XII - Nghị quyết số 11-NQ/TW

Nghị quyết số 11-NQ/TW BCH Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

07-07-2017 06:15:28 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

25-01-2017 11:37:38 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng đón nhận, mong muốn tìm thấy trong nghị quyết mới này nhiều cái mới, cả lời giải thuyết phục cho những điều bức xúc hiện nay. Để tránh sự trùng lặp, nghị quyết chồng lên nghị quyết, Trung ương từng có chủ trương: Không ra nghị quyết mới khi không có vấn đề mới, nội dung mới, tư tưởng chỉ đạo mới và biện pháp mới. Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành. Vậy cái mới của Nghị quyết này là gì? Xin thử bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

24-01-2017 10:37:43 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Kết luận số 09-KL/TW Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

24-01-2017 10:25:49 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 6.11, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết số 06 – NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 5.11.2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

24-01-2017 10:23:02 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 1.11.2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

03-11-2016 08:37:07 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Minh Châu

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI

31-08-2016 03:37:08 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

“Nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII” (*)

06-07-2016 05:20:38 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

(ĐHXII) – Sáng 19/4, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị cần “nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII”. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sáng 19/4:

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau