Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

05-07-2016 11:02:15 PM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Đảng cộng sản Việt Nam

(Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá đọc tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 28/1)

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng

05-07-2016 10:52:28 PM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Đảng cộng sản Việt Nam

(Do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng) Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII có tiêu đề:“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo quan trọng này:

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

05-07-2016 10:47:34 PM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Đảng cộng sản Việt Nam

(Do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đọc sáng ngày 21/1/2016)

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau