Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI

17-06-2014 02:43:34 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về giáo dục

21-03-2014 02:32:16 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây được coi là một nghị quyết quan trọng nhằm cải cách một cách căn cơ nền giáo dục nước nhà sau các lần cải cách vào năm 1950, 1956 và 1979. Mặc dù Nghị quyết chỉ nêu lên trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên… nhưng trên thực tế, vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết này là rất quan trọng. Bởi các hoạt động giáo dục hầu như có tác động đến hầu hết mọi người dân, trong đó có các đảng viên, nên với các vai trò là người thực hiện, người tuyên truyền, người học, phụ huynh…, đảng viên cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết này.

Kết luận số 74-KL/TW, ngày 17/10/2013 Hội nghị lần thứ tám BCHTW (Khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”

02-01-2014 10:49:45 PM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành cơ bản nội dung Tờ trình và các báo cáo do Ban cán sự đảng Chính phủ trình về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” và kết luận như sau:

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

27-11-2013 01:45:20 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 4-11-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 8

11-10-2013 06:38:21 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sau 10 ngày làm việc. Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

  Trang trước  1 2 3 4