Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

23-12-2014 09:35:50 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”[1]. Theo Hồ Chí Minh, "tính đảng" trong mỗi cán bộ, đảng viên biểu hiện ở: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; gương mẫu, nói đi đôi với làm...

Chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015

Chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015

22-12-2014 11:13:30 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Ban Chỉ đạoTrung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015 là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

22-12-2014 01:34:11 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng , Học và làm theo Bác

Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, giữ gìn mối quan hệ quân dân “cá - nước” luôn được Người quan tâm đặc biệt, thường xuyên nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ trong quân đội.

Bác Hồ - hiện thân của tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Bác Hồ - hiện thân của tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam

27-11-2014 01:48:39 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tình đoàn kết các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ thường gọi mọi người dân và toàn dân ta là đồng bào, thể hiện một tình cảm tốt đẹp về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam trong truyền thống lịch sử. Trong suy nghĩ và việc làm của Bác thì nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhu cầu tự thân

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhu cầu tự thân

23-10-2014 02:18:59 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Từng cán bộ, đảng viên đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ hằng ngày (sử dụng giấy đã in một mặt, tắt điện khi ra khỏi phòng, khai thác mạng nội bộ để trao đổi thông tin…) đến cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác (tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát từ đầu năm để giảm số lượng các đoàn đi công tác địa phương…).

Vận dụng quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vận dụng quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16-10-2014 09:54:27 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.(1)

Bác Hồ với sự nghiệp “trồng người”

Bác Hồ với sự nghiệp “trồng người”

20-09-2014 08:51:20 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”. Qua những bức thư Bác gửi giáo viên, học sinh, chúng ta thấy tư tưởng của Bác về giáo dục vẫn mang tính thời sự, là kim chỉ nam cho công cuộc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

07-09-2014 04:48:56 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn sự nghiệp cách mạng của dân tộc một cách mạnh mẽ, sâu sắc. Trong thời kỳ đổi mới, trên phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tư tưởng của Người về đoàn kết trong Đảng đã thể hiện giá trị một cách đậm nét.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

02-09-2014 10:12:45 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, với những chỉ dẫn quý báu về nhiều vấn đề hệ trọng trước mắt và lâu dài cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Suốt 45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã không ngừng phấn đấu thực hiện những tư tưởng của Di chúc và đạt được những thành tựu to lớn.

Tài sản tinh thần vô giá

Tài sản tinh thần vô giá

01-09-2014 10:35:03 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Di chúc của Bác Hồ là tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Di chúc thể hiện tấm lòng cao cả, tình thương yêu của Người đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng mà còn là văn kiện lịch sử kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hiện nay và mai sau.

Bác Hồ của chúng ta là thế đó

Bác Hồ của chúng ta là thế đó

01-09-2014 10:30:03 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trong cuộc đời làm công tác Mặt trận, tôi có may mắn lớn là được tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của nước ta, được nghe các vị bày tỏ những kỷ niệm sâu đậm của bản thân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp Quốc khánh hoặc sinh nhật của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

31-08-2014 11:11:05 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Mục đích Cách mạng Tháng Tám là gì? Là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9 nước ta tuyên bố độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tổng tuyển cử tự do được tổ chức, nhân dân toàn quốc ta đã bầu ra Quốc hội. Quốc hội thông qua Hiến pháp và bầu ra Chính phủ Trung ương. Chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh đều do nhân dân cử ra. Thế là lúc đó chúng ta đã bắt đầu thực hiện thống nhất, độc lập và dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược trồng người

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược trồng người

29-08-2014 08:51:52 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Chiến lược “Trồng người” là một trong những di sản có giá trị to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta. Tư tưởng, quan điểm “Trồng người” xuyên suốt, nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, mang đậm nét nhân văn và có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

20-08-2014 09:44:57 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương này.

Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

17-08-2014 12:55:22 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số Số 129-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCTG giới thiệu toàn văn Hướng dẫn này.

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

02-08-2014 10:41:26 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công; khỏi nghèo mọi nàn, lạc hậu để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là nội dung trọng tâm chi phối toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế và đạo đức người thầy thuốc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế và đạo đức người thầy thuốc

31-07-2014 01:45:31 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Theo Hồ Chí Minh, Ngành y tế cũng như các thầy thuốc Việt Nam phải chú trọng kết hợp Đông, Tây y và hết lòng yêu thương, chăm sóc người bệnh. Ngay từ những năm đầu sau khi nước ta giành được độc lập, trong Thư gửi Hội nghị Quân y, tháng 3-1948, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên

30-03-2014 09:44:09 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trong mọi thời kỳ cách mạng, trách nhiệm của người đảng viên luôn gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của dân tộc.

Những bức ảnh đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15-03-2014 02:29:31 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Lội ruộng cùng nông dân, câu cá bên nhà sàn, yêu thương các cháu thiếu nhi... là những bức ảnh về cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch

Xúc động xem những bút tích của Bác Hồ

14-03-2014 06:05:50 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

(Dân trí) – Hàng trăm bút tích với nhiều nét chữ, ngôn ngữ, hình minh họa của Bác Hồ ghi dấu ấn những sự kiện quan trọng hay tình cảm với nhân dân, đồng chí đã cho người xem hiểu rõ hơn con người của vị Chủ tịch vĩ đại luôn sống mãi trong lòng dân.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 65
  • Hôm nay: 7801
  • Tháng hiện tại: 349563
  • Tổng lượt truy cập: 7778368

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội