Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhu cầu tự thân

2014-10-23 01:18:59
| Nguyễn Thanh Phong
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhu cầu tự thân

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhu cầu tự thân

Từng cán bộ, đảng viên đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ hằng ngày (sử dụng giấy đã in một mặt, tắt điện khi ra khỏi phòng, khai thác mạng nội bộ để trao đổi thông tin…) đến cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác (tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát từ đầu năm để giảm số lượng các đoàn đi công tác địa phương…).
Trong hơn 3 năm qua, tại Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban.
 
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan đã chỉ đạo các chi ủy và ban chấp hành các đoàn thể trong cơ quan chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng nhiều hình thức. Mỗi đảng viên đều có bản đăng ký những việc làm theo Bác, căn cứ nội dung đã đăng ký mỗi đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu, hàng tháng báo cáo trước chi bộ, cuối năm chi bộ căn cứ kết quả “làm theo” đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên. Hình thức học tập, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề ngày càng đổi mới theo hướng tăng cường hiệu quả, đi vào thực chất.
 

Bác Hồ cuốc đất trồng rau trong vườn Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Tư liệu)
 
Việc sinh hoạt chuyên đề kết hợp với thăm một số địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Khu di tích Phủ Chủ tịch, Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, K9 Đá Chông…đã góp phần làm cho  cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Từ “5 tiêu chí đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương” các chi bộ đã bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức của chi bộ mình với những tiêu chí cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị như: “Kiên định, trung thành - Vì dân phục vụ; Trách nhiệm, tận tuỵ - Cầu thị, lắng nghe; Công, tư phân minh - Nghĩa, tình trọn vẹn; Khiêm tốn, học hỏi - Cộng tác, giúp đỡ; Đoàn kết, trí tuệ - Toàn vụ đồng tâm” (Chi bộ Vụ Cơ sở đảng); “Tự giác, trách nhiệm; Kỷ cương, đoàn kết” (Chi bộ Vụ Đảng viên); “Tuyệt đối trung thành; Nắm chắc tình hình; Đoàn kết, chân tình; Tham mưu đúng, trúng” (Chi bộ Vụ Địa phương I); “Trung thành, tận tuỵ; Đoàn kết, gương mẫu; Chủ động, sáng tạo; Công tâm, khách quan; Tham mưu hiệu quả” (Chi bộ Vụ Địa phương II); “Đoàn kết, trung thành; Trí tuệ, dũng cảm” (Chi bộ Vụ IV); “Trung thực, trách nhiệm; Hiểu việc, hiểu người; Khách quan, cầu thị; Chủ động, sáng tạo” (Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ); “Phục vụ kịp thời; Tận tuỵ, trách nhiệm; Tiết kiệm, hiệu quả” (Chi bộ Tài vụ - Quản trị - Công nghệ thông tin)…
 
Chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng uỷ đã phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các chi bộ, các vụ, đơn vị, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác của Ban, nhất là công tác tổ chức cán bộ cơ quan. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, tấm gương đạo đức của Người, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối bằng nhiều hình thức, qua các kênh thông tin như Tạp chí Xây dựng Đảng (bản in và bản điện tử), Trang tin điện tử của Ban đã mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hay đã được giới thiệu, biểu dương, phổ biến rộng rãi trong các kỳ hội nghị Đảng bộ, trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ.
 
Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được làm thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng của các chi ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể trong cơ quan. Các chi bộ, vụ, đơn vị, và các tổ chức đoàn thể đã đưa kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm; đồng thời xây dựng các tiêu chí cụ thể cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên đăng ký thực hiện, lấy đó là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên hằng năm. Các đồng chí Lãnh đạo Ban, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, bí thư, phó bí thư chi bộ, chi uỷ viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của người cán bộ, đảng viên, là tấm gương để các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ và các chi bộ học tập, noi theo.
 
Trong quá trình triển khai Chỉ thị 03, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể của  Ban đã có nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo. Việc xây dựng chương trình hành động, lựa chọn tiêu chí để đảng viên đăng ký học tập và làm theo một cách thiết thực như Chi bộ Vụ Địa phương II, Chi bộ Vụ Địa phương III, Chi bộ Phòng Tổng hợ,Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ…và việc tổ chức thảo luận chuyên đề “Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ Đảng” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về kết nạp đảng” (Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ); sinh hoạt chuyên đề “Cách ứng xử đối với khuyết điểm của mình và đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh” (Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng), chuyên đề “Từ lời dạy của Bác nâng cao chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ” (Chi bộ Vụ Địa phương I)… đã làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên thiết thực, hiệu quả.
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cơ quan và các vụ, đơn vị đưa vào nội dung thi đua hằng năm cũng như các đợt thi đua chuyên đề, xác định đây là một trong 3 tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua. Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số chi bộ; đồng thời hướng dẫn các chi bộ còn lại tự kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Nhiều chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc chấp hành kỷ luật lao động, sử dụng tài sản công… 
 
Sau hơn ba năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các chi ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, gương mẫu, tự giác trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn để  hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ, gắn bó với địa phương, cơ quan, đơn vị, tôn trọng và lắng nghe ý kiến các cấp, các ngành; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, chú ý tổng kết thực tiễn gắn với tìm tòi, phát hiện nhân tố mới. Mối quan hệ công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban Đảng Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có những chuyển biến rõ nét, hiệu quả hơn.
 
Công tác xây dựng nội bộ cơ quan được chú trọng, khắc phục những hạn chế, bất cập kéo dài nhiều năm. Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát chặt chẽ việc thực hiện, góp phần quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên của Ban (năm 2012 tiết kiệm chi gần 400 triệu đồng, năm 2013 tiết kiệm chi hơn 2 tỷ đồng). Từng cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ hằng ngày (như sử dụng giấy đã in một mặt, tắt điện khi ra khỏi phòng, khai thác mạng nội bộ để trao đổi thông tin …) đến cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác (tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát từ đầu năm để giảm số lượng các đoàn đi công tác địa phương…).
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được duy trì nền nếp, trở thành nhu cầu tự thân trong sinh hoạt, công tác hằng ngày và dần đi vào chiều sâu theo hướng tích cực trong cả nhận thức và hành động, cả về “học tập” cũng như “làm theo”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Liên tục từ năm 2011 đến năm 2013, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đều được Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương công nhận đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Năm 2013, Đảng uỷ tặng Giấy khen đối với 7 tập thể và 12 cá nhân, đề nghị tặng Bằng khen của Trưởng ban đối với 4 tập thể và 10 cá nhân; năm 2014, Đảng uỷ tặng Giấy khen đối với 18 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 
Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, cấp ủy, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương chú trọng thực hiện:
 
Một là, thực hiện tốt Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCQ của Đảng uỷ cơ quan về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ”. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).
 
Hai là, nâng cao chất lượng học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Từng chi bộ, chi uỷ triển khai để đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ vào các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Tăng cường việc làm theo, nhất là về nâng cao đạo đức công vụ, làm tốt công tác dân vận, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đổi mới phong cách công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
 
Ba là, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, bí thư chi bộ, người đứng đầu vụ, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
 
Bốn là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua; duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Xây dựng Đảng và Trang tin điện tử của Ban. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để kịp thời biểu dương, động viên các nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, công chức, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.
 
Lại Xuân Lâm
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết