Sửa đổi lối làm việc - Tác phẩm kinh điển về Xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh

Thứ ba - 30/05/2017 16:58 | Lê Xuân Thân
Tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc

Tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc

Tháng 10/1947, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ. Đây là một trong những tác phẩm lớn của Người về xây dựng Đảng từ khi Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền
Tháng 10/1947, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ. Đây là một trong những tác phẩm lớn của Người về xây dựng Đảng từ khi Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền. Tác phẩm gồm có 6 mục, tập trung vào những vấn đề cốt lỗi nhất của công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trong điều kiện mới của sự nghiệp cách mạng.
1. Không ngừng học tập, phê bình và sửa chữa, sửa đổi lối làm việc của Đảng là yêu cầu cơ bản của sự nghiệp cách mạng.
- Học tập có kế hoạch, nghiên cứu, thảo luận, phê bình, kiểm tra, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Phê bình và tự phê bình: phê bình việc làm chứ không phê bình người, phê bình hàng ngày.
- Có 3 căn bệnh cần sửa ngay: chủ quan; hẹp hòi và ba hoa. (Ba hoa là một căn bệnh nguy hiểm, Hồ Chí Minh dành hẳn một mục để chỉ ra cách chữa căn bệnh này).
2. Tư cách, đạo đức cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền.
- Tư cách của một Đảng cách mạng:
Muốn cho Đảng được vững bền
Mười hai điều đó chớ quên điều nào
- Phận sự của người Đảng viên và cán bộ:
+ Coi trọng lợi ích của Đảng
+ Đạo đức cách mạng: nhân – nghĩa – trí – dũng – liêm.
+ Có kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ.
+ Có cách nhìn toàn diện về đội ngũ Đảng viên: Đảng viên là con người, ai cũng có tính tốt và tính xấu.
+ Nhận diện chủ nghĩa cá nhân: 15 căn bệnh biểu hiện chủ nghĩa cá nhân: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương, óc lãnh tụ, hiếu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, cận thị, cá nhân, tị nạnh, xu nịnh, a dua.
+ Tư cách và bổn phận đảng viên: 12 điều theo điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Rèn luyện tính Đảng:
+ Tính Đảng: đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên hết; mọi việc phải rõ ràng, cẩn thận và làm đến nơi, đến chốn; lý luận và thực hành đi đôi với nhau.
+ 12 căn bệnh kém tính Đảng: ba hoa, địa phương, danh vị, thiếu kỷ luật, cẩu thả, xa rời quần chúng, chủ quan, hình thức, ích kỷ, hủ hóa, thiếu ngăn nắp, lười biếng.
- Công tác cán bộ: “vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”
+ Huấn luyện cán bộ: công việc gốc của Đảng.
+ Dạy và dùng cán bộ: như người làm vườn chăm sóc cây quý giá.
+ Lựa chọn cán bộ
+ Sử dụng cán bộ: chỉ đạo, nâng cao, kiểm tra, cải tạo, giúp đỡ.
+ Chính sách cán bộ: có 5 chính sách: Hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ, phê bình cán bộ.
- Cách lãnh đạo:
+ Lãnh đạo và kiểm soát.
+ Lãnh đạo gồm hai cách: liên hợp chính sách chung với chỉ đạo riêng; liên hợp người lãnh đạo với quần chúng.
+ Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.
3. Một số kinh nghiệm: Đây là 6 kinh nghiệm bước đầu của Đảng với tư cách là lực lượng chính trị lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.
Sửa đổi lối làm việc là một tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng trong điều kiện một đảng cầm quyền. 70 năm kể từ khi ra đời, Sửa đổi lối làm việc vẫn nguyên mới đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Đình Cả - Trưởng khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết