Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng

04-12-2013 03:18:22 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng. Song, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, mà còn đề cập đến một phương diện khác, đó là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã mở rộng nội hàm về công tác xây dựng Đảng bao gồm chính trị, tư tưởng, tổ chức và về đạo đức, lối sống. Đây là đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt lý luận trong công tác xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin.

Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ..."

Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ..."

21-11-2013 01:36:59 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Sinh ra trên quê hương Nghệ An hiếu học, được tiếp thu truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn luôn coi học tập là mục đích suốt đời và đề cao vị trí, vai trò của người thầy. Có động cơ học tập trong sáng, luôn tạo cho mình tâm thế chủ động trong tiếp thu và vận dụng những lời dạy của người đi trước, đó là cách Hồ Chí Minh đã học và hành.

Một số bài học qua tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”

Một số bài học qua tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”

07-10-2013 01:27:48 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

(Nhân Dân) - Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc", tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Ðảng ta.

Nét đặc sắc về văn hóa trong phong cách giao tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01-10-2013 05:45:20 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

TCCSĐT - Không chỉ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân; trí tuệ trác tuyệt, nhãn quan chính trị nhạy bén; năng lực tổng kết thực tiễn và dự báo thiên tài… Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong cách giao tiếp độc đáo, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc. Chính những nét đặc sắc về văn hóa trong phong cách giao tiếp đã góp phần tạo nên giá trị văn hóa trong nhân cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

01-10-2013 05:33:47 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”1.

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

26-09-2013 08:03:02 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

26-09-2013 08:00:49 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trên nền tảng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Quá trình lãnh đạo dựng Ðảng, dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

26-09-2013 07:55:55 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Hồ Chí Minh viết vào tháng 10-1947. Tác phẩm được xác định như một văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm xây dựng và củng cố Đảng thành một đảng Mác-Lênin chân chính, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi vẻ vang. Ngay sau khi cách mạng thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trước những nhiệm vụ lớn của cách mạng và của đất nước, Người đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm chấn chỉnh và đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Về mục đích, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” không phải là tác phẩm chuyên bàn về đạo đức cách mạng, nhưng bên trong nội dung chứa đựng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và chuẩn mực của người cán bộ đảng viên.

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau