Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

26-09-2013 09:50:19 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiếp thu bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chặt chẽ Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp của Đảng thể hiện ở chỗ được vũ trang bằng Chủ nghĩa Mác-Lênin, hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp vô sản. Đảng không chỉ đại diện cho giai cấp công nhân mà còn vì quyền lợi chung của nhân dân lao động. Để giữ vững vị trí và vai trò lãnh đạo cách mạng của mình, Đảng phải thường xuyên được xây dựng và chỉnh đốn, phòng và chống nguy cơ thoái hóa, biến chất trong đội ngũ. Mỗi đảng viên phải là người đầy tớ trung thành với nhân dân, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Tiên tri của Bác

Tiên tri của Bác

26-09-2013 09:48:15 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết Di chúc vào ngày mùng 10-5-1965, khi Người đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, song vẫn mạnh khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Trong 3 năm sau đó, từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, cứ 9 giờ sáng, Bác lại chỉnh sửa bản Di chúc, căn dặn con cháu những điều cần làm để xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Bác Hồ với thợ mỏ Quảng Ninh

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

06-09-2013 07:48:41 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc.

Nêu gương

Nêu gương

05-09-2013 05:39:30 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

  Trang trước  1 2 3 4 5