Kế hoạch Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư

Thứ hai - 06/08/2018 10:43 | Nguyễn Thanh Phong
Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 23-KH/ĐUK ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy Khối; Góp phần tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên; tạo phong trào học tập, nghiên cứu các môn Lý luận chính trị trong sinh viên các trường thuộc Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Khối tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư, năm 2018
Đảng uỷ Khối tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư, năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên; tạo phong trào học tập, nghiên cứu các môn Lý luận chính trị trong sinh viên các trường thuộc Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.
- Là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh viên.
- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn. Nội dung thi phải bám sát những vấn đề cơ bản của các môn Lý luận chính trị đang được giảng dạy và học tập cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng.
- Công tác tổ chức, thông tin tuyên truyền phải hiệu quả và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng đang học tập tại các trường thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh (không học ngành, chuyên ngành Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Thế giới và Chính trị học).
2. Hình thức đăng ký
- Mỗi đơn vị đăng ký tham gia tối đa 02 (hai) đội.
- Mỗi đội gồm 05 (năm) thành viên chính thức và 01 (một) thành viên dự bị.
- Các đơn vị tải hồ sơ và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên website http://dukuchcm.org.vn; http://dangbo.hcmute.edu.vn.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI
1. Nội dung
- Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp các nhà triết học, các nhà kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.
- Việc vận dụng, thực hiện những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào chủ đề xuyên suốt toàn khóa là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”;  và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII; các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần X; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X.
- Các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn 2007 – 2017, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.
- Các vấn đề cơ bản về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam; về Hiếp pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc.
- Các vấn đề về hội nhập quốc tế trong quá trình phát triển đất nước.
- Các hoạt động nổi bật của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo sẽ gửi đến các trường. Những nội dung mang tính phổ thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.
2. Hình thức thi
2.1. Vòng sơ khảo: thi trắc nghiệm trên máy tính, mỗi thành viên trả lời 75 câu hỏi trong thời gian 45 phút. Số điểm của đội sẽ là tổng điểm 05 (năm) thành viên.
Ban tổ chức sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để vào vòng bảng. Trong trường hợp số lượng đội tuyển đăng ký dự thi ít hơn 27 đội, Ban tổ chức sẽ quyết định không tổ chức vòng sơ khảo.
2.2. Vòng bảng: 27 đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng 9 đội,  thi đấu 9 trận, chọn 9 đội nhất mỗi trận vào vòng bán kết.
Vòng bảng gồm có 3 phần thi:
- Phần 1: Nhập môn tri thức
- Phần 2: Vấn đề và sự kiện 
- Phần 3: Tự hào và tiếp bước
2.3. Vòng bán kết: 9 đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu 3 trận, chọn 3 đội nhất mỗi trận vào vòng chung kết.
Vòng bán kết gồm 4 phần thi:
- Phần 1: Nhập môn tri thức
- Phần 2: Vấn đề và sự kiện 
- Phần 3: Diễn đạt trả lời
- Phần 4: Tự hào và tiếp bước
2.4. Vòng chung kết: Gồm 03 đội nhất mỗi trận bán kết.
Vòng chung kết gồm 5 phần thi:
 - Phần 1: Nhập môn tri thức
- Phần 2: Vấn đề và sự kiện 
- Phần 3: Diễn đạt trả lời
- Phần 4: Bản lĩnh tri thức
- Phần 5: Tự hào và tiếp bước
Câu hỏi thử thách.
IV. GIẢI THƯỞNG: Ban tổ chức trao giải thưởng (hiện kim, giấy chứng nhận) nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội tuyển đạt kết quả tốt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số các giải phụ cho cá nhân và tập thể.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để báo cáo);
- Các đồng chí Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối;
- Các đ/c trong BCĐ, BTC; các Tiểu ban giúp việc;
- Các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối;
- Lưu VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
(đã ký
 
 
Nguyễn Đông Phong

Tác giả bài viết: ĐUK
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết