Ba mươi năm đổi mới khởi sắc mùa xuân của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

2015-03-03 02:23:26
| Nguyễn Thanh Phong
Ba mươi năm đổi mới khởi sắc mùa xuân của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Ba mươi năm đổi mới khởi sắc mùa xuân của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Được đánh dấu bằng việc thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã tiến hành được xấp xỉ 30 năm. Với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì 30 năm là hết sức nhỏ bé. Nhưng với những đổi thay của đất nước Việt Nam sau 30 năm đổi mới thì thực tế cuộc sống đã không dừng lại ở những cột mốc thời gian mà chính là sự phát triển vượt bậc của Việt Nam về nhiều mặt. Sự khởi sắc của đất nước được bắt đầu từ đổi mới.
Sự khởi sắc rõ nhất chính là đất nước Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, từng bước thoát khỏi đói, giảm nghèo và giữ được mức độ tăng trưởng cao, liên tục. Việt Nam là một vùng đất ổn định, nhiều tiềm năng và đang phát triển trong phạm vi thế giới. Từ thu nhập xấp xỉ 100 USD/ người khi bước vào đổi mới, sau 30 năm tiến hành đổi mới, thu nhập bình quân đã đạt xấp xỉ 2000 USD/ người. Việt Nam trở thành cường quốc về lúa gạo, hàng nông sản và thủy sản. Các ngành công nghiệp như điện, dầu khí, than… đã từng bước làm cơ sở cho sự phát triển của đất nước. Sau xấp xỉ 30 năm đổi mới, thế và lực đất nước ngày càng vững vàng. Ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc dân tộc và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên thế giới và khu vực. Việt Nam tham gia đầy đủ vào các tổ chức quốc tế lớn của thế giới, châu lục và khu vực, có quan hệ ngoại giao với 170 quốc gia và tổ chức quốc tế. Đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế, đầu tư, làm ăn với Việt Nam. Hoạt động quốc tế của Việt Nam đã khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn bè. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc và trở thành mẫu hình về việc thực hiện các chính sách xã hội cho con người và vì con người.
 
Sức xuân của công cuộc đổi mới đã tạo ra một xung lực mạnh mẽ đưa Việt Nam từng bước vượt qua thách thức, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của cuộc sống. Trong những năm đầu của sự đổi mới, trước sự thách thức của các thế hệ phản động quốc tế, nhất là sự tan rã của Liên Xô và một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Đảng Công sản Việt Nam đã kiên định, giữ vững con đường cách mạng của chính mình. Không chỉ đơn giản là kiên định lý luận Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng nhận thức được ở đâu là sai lầm, lệch lạc, cái gì là đúng đắn, cần phát triển. Bài học của lịch sử chỉ ra rằng: về hình thức có thể giống nhau, lý luận có thể sao chép giống nhau, sao chép của nhau. Nhưng về thực tiễn thì không thể có sự trùng lặp, sự giống nhau. Đặc biệt ở đây là giữa phương Đông và phương Tây, giữa Châu Âu và Châu Á và giữa các cuốc gia trên phạm vi thế giới. Saukhi Liên Xô và Đông Âu bắt đầu tan rã từ cuối năm 1989, các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã hí hửng cho rằng: Việt Nam rồi cũng như vậy. Vào thời điểm đó, đã có một số cán bộ, đảng viên giao động, mất phương hướng… Chính từ trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định lý luận Mác-Lênin vẫn là kim chỉ nam cho con đường cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận về chủ nghĩa xã hội vẫn là khoa học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cùng với việc khẳng định chân lý khoa học của lý luận Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên một nội dung lớn liên quan đến tư tưởng, lý luận của Đảng: đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghi quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu rõ: “Cùng với lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hố Chí Minh là cơ sở nên tảng, là kim chỉ nam cho đường lối, chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam”.

Việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với lý luận Mác-Lênin  là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những khơi sắc lớn trên lĩnh vực lý luận tư tưởng của Đảng Công sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp nối lý luận Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra biện chứng của sự phát triển lý luận khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa nối dài lý luận Mác-Lênin đến Việt Nam. Về thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo nhất, chọn lọc nhất lý luận Mác- Lênin  vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nên tảng cơ sở tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là thành quả to lớn về tư duy sáng tạo và năng lực nhận thức lý luận khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Sự khởi sắc về lý luận của Đảng đã tiếp thêm sức xuân cho công cuộc đổi mới đất nước. Tập trung với đổi mới kinh tế có hiệu quả, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991) Đảng ta tiến hành đổi mới hệ thống chính trị mà trước hết là tăng cường xây dựng Nhà nước, cải cách một bước nên hành chính quốc gia, tháng 6/1996, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã được tiến hành. Trên cơ sở kết quả kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1991-1995), Đại hội đã quyết định: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những quyết sách lớn về kinh tế xã hội mà đặc biệt là sự hình thành của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Sau 15 năm đổi mới, bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đã vững vàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 1997 và 2008  với vị trí là một trong những quốc gia hồi phục kinh tế nhanh và hiệu quả trên phạm vi thế giới. Tổng kết 30 năm đổi mới, những thắng lợi về kinh tế xã hội của đất nước thật sự có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của đất nước.

Sự khởi sắc của đổi mới được thể hiện rất rõ trong phạm vi về con người và quyền con người cùng với chính sách xã hội đối với các tầng lớp chính dân cư trong xã hội. Đặt vấn đề con người đã và đang trở thành tâm điểm của cuộc đổi mới và phát triển ở nước ta. Con người trong kinh tế, con người trong chính trị, con người trong văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác trong từng bước được khẳng định, trong quá trình đổi mới. Sự khởi sắc về con người và chiến lược con người đã ngày càng được khẳng định cả trên bình diện lý luận và trong cuộc đời. Trong Hiến pháp 2013, vấn đề con người, quyền con người, quyền công dân đã được đưa lên hàng đầu. Gần đây, Ban chấp hành Trung ương Khóa XI đã ra Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Một mùa xuân đổi mới đang đến, Đất nước chúng ta bước vào một năm mới với nhiều hy vọng mới về cuộc sống,việc làm. Năm 2015 với đất nước chúng ta là năm kết thúc một nhiệm kỳ của Đại hội Đảng, đánh giá lại một nửa chặng đường thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 10 năm (2011 – 2020). Với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 cũng là năm đầu tiên có những thay đổi căn bản về kiểm tra, đánh giá, thi cử, những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo và sự đánh giá cán bộ công chức theo KPIs. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng với sự khởi sắc của đất nước, thầy và trò trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực từng ngày, để xây dựng nhà trường trở thành một trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm quốc gia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghệ hóa, hiện đại hóa để tô thắm thêm sắc xuân cho công cuộc đổi mới đất nước.
Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Đình Cả - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị ĐHSPKT TP.HCM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết