Để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống

2014-08-08 10:33:22
| Nguyễn Thanh Phong
Để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống

Để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống

Trong hai ngày qua, một số tỉnh, thành ủy trong cả nước đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)
Ngày 6/8, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị cán bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 

Toàn cảnh hội nghị
 
Trong một ngày làm việc, ngoài nghe quán triệt các nội dung của Nghị quyết, các đại biểu tập trung thảo luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần xác định nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa của thành phố phù hợp vai trò là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế lớn của vùng và cả nước; cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa…
Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, thành phố cần triển khai bằng chương trình hành động cụ thể; cần nghiên cứu, quán triệt kỹ để xác định được mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố trong mối quan hệ chung với cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị cán bộ TPHCM.
 
Phó Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, ngoài những đặc trưng chung về xây dựng con người mà Nghị quyết đã nêu rõ, chắc chắn con người Thành phố Hồ Chí Minh có những đặc trưng riêng biệt về tư duy, lối sống… Đây là vấn đề quan trọng nhất, nếu không thấy được yêu cầu riêng biệt trong xây dựng và phát triển văn hóa và con người thành phố thì khó xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.
Theo dự thảo Chương trình hành động của Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW, trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu: Tiếp tục vận động thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở lồng ghép với việc thực hiện nếp sống văn hóa đô thị, nhằm xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi con người, mỗi gia đình. Tiếp tục vận động cư dân thành phố thực hiện loại bỏ 6 hành vi không văn hóa như không chửi thề, không xả rác nơi công cộng, không chạy xe lên vỉa hè.... Từ năm 2014-2015, thành phố phấn đấu 40% phường - xã, thị trấn có nhà văn hóa; 80% số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa; 70% khu phố văn hóa, ấp văn hóa; 25% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...
"Phải xây dựng nền văn hóa và con người Hưng Yên phát triển toàn diện, mang đặc trưng nền văn minh sông Hồng, tạo nền tảng để Hưng Yên phát triển". Đây là vấn đề được nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) do Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức ngày 6/8, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ chủ chốt trong tỉnh.
Hội nghị đã quán triệt 8 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI. Trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phân tích, đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Để Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng kế hoạch, gắn với xây dựng chương trình hành động của đơn vị, địa phương mình theo hướng chất lượng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện Chương trình hành động của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI); trong đó, đặc biệt coi trọng việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phù hợp với thực tiễn để vừa giữ được nét truyền thống, phù hợp với yêu cầu phát triển của đương đại và tương lai. Với Hưng Yên, phải xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, mang đặc trưng văn hóa châu thổ sông Hồng, văn hóa Phố Hiến - Hưng Yên.
Theo TTXVN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết