Diễn văn của bí thư Đảng Ủy Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

2015-02-02 04:26:55
| Đinh Đại Đồng
Diễn văn của bí thư Đảng Ủy Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Diễn văn của bí thư Đảng Ủy Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Kính thưa quí vị đại biểu, các đồng chí đảng viên, quý thầy cô cùng các em học sinh sinh viên thân mến!
Hoà trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014, bước vào đầu năm mới 2015 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Ất mùi, Đảng bộ Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Thành Phố Hồ chí Minh long trọng tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ nhân loại. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị- xã hội và tập thể sư phạm Nhà trường tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Nhà trường, các đồng chí đảng viên, các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và các em sinh viên lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

 

 
Trong niềm vui, niềm tự hào hôm nay, trước hết, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người kế thừa và phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết - nguồn sức mạnh vô địch của dân tộc ta; Người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta, dẫn dắt nhân dân ta đến độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc, 46 năm Bác đã đi xa, để lại Di chúc thiêng liêng và muôn vàn tình thân yêu, niềm tin tất thắng cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Với dân tộc Việt Nam, với non sông, đất nước Việt Nam, trong trái tim của mỗi người con đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi; tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng ta, Nhà nước ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. 
Chúng ta tưởng nhớ biết bao thế hệ những chiến sĩ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng bào càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng quang vinh của Đảng, làm nở hoa độc lập, kết trái tự do và mở đường cho dân tộc ta đi tới ấm no, hạnh phúc. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh; quyết noi theo tinh thần xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ trước đã dày công gây dựng
 
Thưa các đồng chí:
Cách đây 85 năm, vào mùa xuân năm 1930, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã giữ được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua.
 Đảng ta,  đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam  đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.
Đó là:
1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
3. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Trải qua hơn tám thập kỷ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác –Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ cách mạng của đất nước, thực hiện vững chắc vai trò lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, bao khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn lên ngang tầm thời đại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn để ngày càng làm sáng tỏ hơn nhận thức về  xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; định ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận xã hội vững chắc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.
Nhìn lại chặng đường 85 năm từ ngày có Đảng, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Có thể nói: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 85 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố: là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi.

Thưa các đồng chí
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Đó là:
- Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế …
- Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên.
- Những truyền thống ấy có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Thưa các đồng chí
- Những thắng lợi giành được trong 85 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...
- Công tác xây dựng Đảng được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp theo Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Đảng ta ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16/1/2012 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
- Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc, trước mắt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 do Đại hội lần thứ XI đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam.
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
 
Thưa các đồng chí
Cùng chung lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta, Đảng bộ Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật  trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng đã tôi luyện và tạo nên cho Đảng bộ một truyền thống quý báu - đó là tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi, thực hiện cách làm mới, tháo gỡ khó khăn trước những thử thách trong thực tiễn. 
                     
Trong năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học SPKT chúng ta vô cùng phấn khởi và tự hào 40 năm xây dựng và phát triển, luôn không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho. Mỗi bước đi của Nhà trường đã gắn liền với sự phát triển của đất nước, đã để lại những dấu son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nước nhà. Đảng bộ Trường liên tục được Đảng bộ Khối các trường Đại học-Cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Hiện tại, Đảng bộ Trường có 473 Đảng viên. Trong đó, có 25 đồng chí Đảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng; Năm 2014 Đảng ủy đã kết nạp  120  Đảng viên mới, công nhận  Đảng viên chính thức 75 đồng chí, tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho  172 quần chúng ưu tú; và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 110  Đảng viên mới; tổ chức trao tặng cho  02 đồng chí Huy hiệu 40 năm và 01 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Công nhận 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”;  57 Đảng viên đạt danh hiệu:“ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.
Đặc biệt Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt và nghiêm túc công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” . Nhiều đồng chí đảng viên của Trường là những tấm gương sáng trong rèn luyện, tu dưỡng, nghiên cứu khoa học và đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Phó Giáo sư,  Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động; Nhiều đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Trường và cấp Bộ, vì đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, quản lý và phục vụ.
Tuy nhiên, trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng Đại học SPKT. TP.HCM thành Trường Đại học định hướng nghiên cứu, có chất lượng cao, đạt đẳng cấp trong nước đang đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Nhà trường, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Trường ta sẽ lớn mạnh không ngừng và xứng đáng là lực lượng lãnh đạo trong quá trình phát triển và đổi mới của Nhà trường.

Thưa các đồng chí:
Trong năm 2015  Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo một số nội dung chủ yếu sau:
Một là: Tích cực, chủ động tham gia và thực hiện nghiêm túc quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt nam: làm cho các đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐH  SPKT TP.HCM nhiệm kỳ XV( 2015 – 2020) ; động viên các đảng viên đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đảng; vào việc chuẩn bị nhân sự cho các cấp uỷ nhiệm kỳ mới; góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.   
Hai là: Các Chi bộ và các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của đất nước và của Trường, quyết tâm thi đua giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học và học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình đã đề ra cho năm 2015
Ba là: Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, tiếp tục đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”
Bốn là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”; tiếp tục giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác phát triển Đảng, nhất là trong sinh viên.
Năm là: Tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng tăng dần các chương trình chất lượng cao, đào tạo hợp tác quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao, yêu nghề.
Sáu là: Mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Nhà trường phấn đấu, rèn luyện đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường ta ngày một phát triển tốt đẹp, đưa Trường ta lên một tầm cao mới, xứng đáng là một Trường trọng điểm, một trung tâm đào tạo, định hướng nghiên cứu và tư vấn khoa học có uy tín của đất nước, hội nhập khu vực và thế giới.

Thưa các đồng chí:
Trong năm 2015, đất nước ta kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại: 85 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm năm chẵn ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiến hành Đại hội đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường tôi kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức  và các em sinh viên học sinh đang công tác và học tập tại Trường nêu cao ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập nên những thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tạo thế và lực mới để Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật chúng ta phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, đây chính là những bông hoa đẹp nhất kính dâng lên Đảng kính yêu nhân ngày thành lập.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta luôn khắc ghi trong tâm trí của mình với lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đồng bào, đồng chí đã tạo dựng, vun đắp cho thành quả mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng.Tự hào về truyền thống của của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp đầu xuân mới Ất mùi, thay mặt cho Đảng bộ Nhà trường
Kính chúc các đồng chí Đảng viên, cán bộ viên chức một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn! 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết