Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

2016-01-20 10:27:15
| Nguyễn Thanh Phong
Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Ban thường vụ Đảng ủy ban hành hướng dẫn số 64-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban tổ chức Trung Ương nội dung sinh hoạt chi bộ;
Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị  ngày 14 tháng 5 năm 2011 và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban tuyên giáo Trung Ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới;
Ban thường vụ Đảng ủy trường hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Làm cho các cấp ủy và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
-  Các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;
- Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh;
- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với những ngày lễ lớn trong năm.
 
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA CẤP ỦY
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy trường, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chi ủy chi bộ (hoặc đồng chí Bí thư chi bộ) thực hiện các công việc sau:
- Dự kiến nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, dự kiến nhiệm vụ của tháng tới.
- Phân công cấp ủy hoặc đảng viên chuẩn bị các nội dung.
- Quyết định thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ phù hợp với nội dung và điều kiện của đơn vị.
- Thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: website Đảng bộ, email của chi bộ, email từng cá nhân, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến đảng viên.
- Khuyết khích  cấp ủy thống nhất lịch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt hàng tháng trong  năm 2016  thông tin đến đảng viên trong chi bộ để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt đầy đủ.
 
III. NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG
Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ hàng tháng gồm 03 phần, cụ thể như sau:
1. Phần mở đầu
- Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;
- Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau:
+ Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng;
+ Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận;
+ Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).
2. Phần nội dung
- Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của Thành phố, cơ quan, đơn vị; phổ biến văn bản của Trung Ương, Thành ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy trường (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực).
- Báo cáo các mặt công tác của chi bộ, gồm:
+ Công tác chính trị tư tưởng: Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng (viên chức, sinh viên, học viên,…) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm trong thời gian tới.
+ Công tác chuyên môn: Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị. Kết quả các nhiệm vụ được giao của đảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, học tập,…
+ Việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có).
+ Công tác phát triển đảng viên.
+ Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên).
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;
- Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
- Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;
- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.
3. Phần kết thúc
- Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;
- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;
- Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.
 
IV. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:
- Chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 và các năm trước đây;
-  Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đường Kách mệnh, nhật ký trong tù, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, bản di chúc,…
- Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh;
- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở cơ quan, đơn vị;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;
- Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;
- Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Các giải pháp thực hiện phòng chống những biểu hiện suy thoái về tưu tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa và phản bác các quan điểm sai trái;
- Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt;
- Các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị;
- Thảo luận, học tập Văn kiện Đại hội Đảng các cấp;
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy chủ trì kết hợp Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng và báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy mỗi quý 01 lần.
2. Văn phòng Đảng ủy Trường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, văn bản có liên quan đến chi bộ.
3. Trên cơ sở Hướng dẫn này, Chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
4. Đầu mỗi tháng, chi ủy thực hiện báo cáo lịch sinh hoạt chi bộ về Văn phòng Đảng ủy trường qua email: vp_danguy@hcmute.edu.vn chậm nhất trước lịch sinh hoạt chi bộ hàng tháng 07 ngày, chi ủy không báo cáo trước xem như tháng đó chi bộ không sinh hoạt.
Trên đây là hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016, Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề gì chưa rõ, chi ủy các chi bộ liên hệ đảng ủy viên phụ trách chi bộ hoặc Văn phòng Đảng ủy để được hướng dẫn cụ thể.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết