Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2014-08-22 09:01:25
| Nguyễn Thanh Phong
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn này:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.     
 

2. Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
 

1. Thông qua các sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, tiếp tục trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú ý liên hệ với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và chuyên đề 2014 : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 

2. Thảo luận về việc thực hiện Di chúc của Bác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo. 
 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ 
 

Triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014 :
 

1. Đối với các chi bộ Đảng
 

Trong sinh hoạt tháng 9: Nghiên cứu, trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.
 

Trong sinh hoạt tháng 10: Liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đối với từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể.
 

Trong sinh hoạt tháng 11: Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
 

Ngoài hình thức sinh hoạt chi bộ, cần lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 (60 năm ngày giải phóng Thủ đô; 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...) ; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
 

2. Đối với hệ thống chính quyền  
 

Căn cứ vào Hướng dẫn, Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện thực tiễn, các cơ quan, đơn vị triển khai những nội dung nêu trên thông qua các hình thức phù hợp như : tổ chức họp cơ quan, đơn vị ; lồng ghép với sơ kết công tác quý 4; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua dịp cuối năm 2014 ; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị.
 

3. Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

Lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình (ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1939 ; ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10/1930; ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/1/1930; ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12/1989; ngày Dân vận Việt Nam 15/10/1949; ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 15/10/1956; ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004...); tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa  đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao. 
 

4. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
 

- Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung trong Di chúc; vận động mọi người thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
 

- Các cơ quan báo, đài ở Trung ương, địa phương và đài truyền thanh cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền trên cơ sở Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; phản ánh các hoạt động đợt kỷ niệm, chú ý biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.
 

- Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên.

IV. TÀI LIỆU

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân.
 

- Ngoài tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, ban tuyên giáo các cấp giúp cấp uỷ biên soạn thành tài liệu sinh hoạt chi bộ trong các tháng 9, 10 và 11 (như yêu cầu trong mục III hướng dẫn này).
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu và hướng dẫn thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc trong tháng 8 năm 2014.
 

2. Nhận được tài liệu trên, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy in, sao gửi kịp thời “Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tới từng chi bộ và các tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở; hướng dẫn việc đưa tài liệu vào học tập, sinh hoạt hằng tháng, kết hợp với chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương.
 

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy và các đảng đoàn chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
 

4. Các cơ quan báo chí mở chuyên đề, tăng cường các bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
 

   

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)
 
Vũ Ngọc Hoàng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết