Lý tưởng cộng sản và sự kiên định của người đảng viên

Thứ sáu - 21/03/2014 13:23 | Nguyễn Thanh Phong
Tháng 2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang trong đêm đen nô lệ, nhân dân phải chịu cảnh một cổ đôi tròng, bị bần cùng hóa đến cao độ. Phong trào cách mạng trải nhiều khó khăn, thử thách và có lúc thoái trào. Nhưng ở tuổi mười lăm, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Lập được kỳ tích đó là Đảng đã đi theo đường lối cách mạng của giai cấp vô sản, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ đảng viên ưu tú quyết dấn thân vì lý tưởng cộng sản và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đồng chí đó đã nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất, kiên định lý tưởng, mục tiêu của mình đã chọn.
Ba mươi năm chiến tranh chống hai tên đế quốc xâm lược hung hãn, các đảng viên cộng sản tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác và chiến đấu trực diện với quân thù ngoài mặt trận. Tương quan lực lượng giữa ta và địch buổi đầu bao giờ cũng chênh lệch, tình hình thế giới và trong nước có những lúc rất bất lợi cho ta. Nhưng đảng viên cộng sản luôn là tấm gương sáng để toàn quân, toàn dân noi theo, vượt qua mọi trở ngại khó khăn, vững tin ở sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và thắng lợi ngày mai.
Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng hôm nay với những thuận lợi và khó khăn mới. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Mặt trái của kinh tế thị trường cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa – xã hội, đạo đức và lối sống của nhân dân ta, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Ra khỏi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, kẻ thù ráo riết chuyển sang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm làm tan rã Đảng ta và chế độ ta từ bên trong. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận rõ và đề cao cảnh giác đối với âm mưu thâm độc của kẻ thù, tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo nhân dân ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ở mọi thời kỳ cách mạng, trong mọi sự việc dù lớn hay nhỏ, một vấn đề nổi lên là sự kiên định của người đảng viên. Đó là sự kiên định về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về con đường cách mạng Bác Hồ và Đảng ta đã chọn và ta đang đi. Sự kiên định, biểu hiện của niềm tin, nhân tố quan trọng không thể thiếu, và quyết tâm đạt được mục tiêu cách mạng trước đây là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và nay là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Sự kiên định không bỗng dưng có được mà phải qua học tập, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để có sự hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa xã hội hiện đại, chủ nghĩa Mác – Lênin với những bước phát triển sáng tạo mới, hiểu biết và tin chắc sự vận động lịch sử từ chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu có tính quy luật. Được vậy, trước những biến động của tình hình thế giới, như sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thế kỷ XX, người cộng sản không mất phương hướng, không bị lung lạc trước những luận điệu xằng bậy của kẻ thù. Trong nội bộ Đảng ta, đất nước ta cũng vậy.
Bên cạnh thành tựu rất to lớn, từng thời kỳ đều có những khuyết điểm, thiếu sót, thậm chí sai lầm. Đảng ta luôn thẳng thắn công khai thừa nhận điều này, tìm đúng nguyên nhân và tích cực khắc phục một cách nghiêm túc. Người đảng viên phải có chính tâm như Bác Hồ từng dạy(1), có cách nhìn khách quan, khoa học để phân biệt hiện tượng và bản chất, cái thật và cái giả ngụy tạo thành thật, mặt chủ yếu và mặt không chủ yếu, cục bộ và toàn bộ, khách quan và chủ quan… Lại có tinh thần kỷ luật trong việc phát ngôn, nói có tổ chức và có ý thức xây dựng, không có những hành động, việc làm sai trái. Cần nhấn mạnh điều này bởi từng có những đảng viên dao động trước diễn biến của tình hình, ngã theo âm mưu lôi kéo, kích động của kẻ thù, dẫn đến chỗ ly khai đội ngũ tiên phong, đả kích Đảng, nói xấu Đảng, thậm chí hô hào giải tán Đảng, đòi lập đảng khác chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam… Tiếc thay, họ đều có quá trình tham gia cách mạng nhiều năm, từng lăn lộn trong đấu tranh thực tế, nhiều tuổi Đảng. Việc làm của họ chỉ có lợi cho kẻ thù, để chúng dựa vào đó thừa cơ xuyên tạc, đả kích Đảng ta và chế độ ta. Không hề thấy ở họ một chút nhận thức đúng đắn và niềm tin, nói chi đến sự kiên định cần thiết của người cộng sản.
Có người nói: “Một trong những điều làm cho người cộng sản trở thành người cộng sản, đó là lý tưởng của họ”(2). Ngẫm đúng vậy, khi tâm hồn nguội lạnh, tư tưởng xoay chiều, người đảng viên đâu còn xứng đáng với danh hiệu đảng viên cộng sản. Hãy mãi mãi kiên định một cách vững vàng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp.
--------------------------------------------
(1) Nói chuyện tại Lớp nghiên cứu chính trị khóa 1, Trường Đại học nhân dân Việt Nam ngày 12-7-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Đảng và Chính phủ phải giúp bằng cách giáo dục, để trí thức có lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, tư tưởng sáng suốt, tác phong dân chủ. Nói tóm lại: Giúp các bạn trí thức chính tâm và thân dân”. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.378.
(2) Trần Thanh Đạm, Tuyển tập các bài viết về giáo dục và văn học, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, TP.HCM, 2012, tr.356.
Tác giả bài viết: TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết