Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

Thứ sáu - 05/06/2015 20:58 | Đinh Đại Đồng
Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là một cá nhân kiệt xuất, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Cuối thế kỷ XIX, thời điểm này nước ta bị thực dân Pháp thống trị. Yêu nước, thương dân và không cam chịu cảnh làm nô lệ, nhiều nhà yêu nước như: Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... cũng đã đi tìm con đường cứu nước, nhưng kết cục đều bị thất bại. Trong lúc khó khăn, chưa tìm ra được con đường đi đúng đắn của cách mạng Việt Nam, ngày này của 104 năm về trước (5-6-1911), Nguyễn Tất Thành sau khi vào Sài Gòn với tên gọi là Văn Ba đã lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Bến cảng Nhà Rồng, quyết tâm tìm con đường cứu nước. Có thể nói đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng chính là một dấu mốc quan trọng tạo nên bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.
 

Bến cảng Nhà rồng-nơi thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
 
Với lòng yêu nước nồng nàn, những ngày tháng bôn ba ở nước ngoài, Người đã làm nhiều nghề, thâm nhập sâu vào cuộc sống của những lớp người cần lao của nhiều vùng từ thành thị đến nông thôn, tham gia lập Hội vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước và đấu tranh giải phóng cho dân tộc mình. Người nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời, nhiều người còn ngưỡng mộ cách mạng tư sản. Người đã vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của họ, đi tìm con đường cứu nước khác. Quá trình nghiên cứu, xem xét Cách mạng tư sản Mỹ (1776) và Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã giúp Nguyễn Ái Quốc học hỏi được nhiều điều. Tuy vậy, Người vẫn đánh giá những cuộc cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”. Chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động.
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thời đại thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Khi được biết thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó, kính phục Lênin. Người đã tham gia nhiều cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nga bảo vệ thành quả cách mạng. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở tìm hiểu, giúp Người thấy rõ con đường thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Luận cương của Lênin đã có ảnh hưởng mang tính quyết định đến lập trường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc: Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tán thành Quốc tế thứ ba, đặt cách mạng giải phóng dân tộc trong quỹ đạo cách mạng vô sản, trở thành một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
Trở thành người Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước. Quá trình đó cũng là quá trình Người từng bước vạch đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam. Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) làm nhiệm vụ đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản và trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6-1925, từ nhóm cách mạng đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, nhằm tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam có xu hướng cộng sản chủ nghĩa, chuẩn bị thành lập Đảng. Người mở những lớp huấn luyện cán bộ và ra tờ báo Thanh niên làm phương tiện tuyên truyền. Phần lớn những thanh niên đã được huấn luyện trở về nước hoạt động và số còn lại sang Liên Xô tiếp tục học tập. Hội đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân.
Đường lối cứu nước đã được Người phác thảo từ những năm 1921 và tập hợp trong tập bài giảng ở lớp chính trị tại Quảng Châu, năm 1927 được in thành sách lấy tên là “Đường Kách mệnh”. Nội dung chính của tập sách này xác định: Chỉ có cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, vì lợi ích của đại đa số dân chúng và đồng thời cũng đã đề ra cụ thể mục tiêu và con đường đi của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa xã hội; xác định lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng, tinh thần đoàn kết quốc tế và để lãnh đạo cách mạng thì phải có Đảng cách mạng có nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản do Người sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, kiên cường đấu tranh liên tục, đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện trong 30 năm qua để giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, uy tín của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta ngày càng cao trên trường quốc tế.
Hoài bão lớn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã trở thành hiện thực. Từ một sự khởi đầu đúng đắn với ý chí quyết tâm và sự phấn đấu không mệt mỏi cho con đường cứu nước mà Người đã chọn, Hồ Chí Minh - Người ra đi từ bến cảng Sài Gòn năm xưa đã tìm thấy con đường và lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn.
Kỷ niệm 104 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong thời điểm các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong không khí sôi nổi thực hiện thi đua “Đồng khởi mới”, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp, ngành, đơn vị, địa phương càng ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, cùng thực hiện tâm nguyện của Người.

Thành Mãi
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết