Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

2016-07-08 03:13:58
| Nguyễn Thanh Phong
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ của cấp trên giao, tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chấn chỉnh những lệch lạc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Trên thực tế, nếu tổ chức đảng nào thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của đơn vị, đội ngũ cán bộ đảng viên thì sẽ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng là một trong những bài học thành công trong quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ là một quá trình phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, cần quan tâm một số vấn đề sau:
Một là, cần xác định đúng trọng tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt nội dung và lựa chọn hình thức sinh hoạt hợp lý.
Nếu xác định trọng tâm lãnh đạo trúng, sát thì nội dung sinh hoạt chi bộ sẽ thiết thực, đề cập được những vấn đề bức thiết của đơn vị, sát lĩnh vực công tác, từ đó tạo ra hứng thú, sự quan tâm cao của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị kỹ sẽ tạo được sự chặt chẽ, tập trung cao vào trọng tâm lãnh đạo, tránh được sự dàn trải, chung chung, dễ gây cho các đảng viên sự nhàm chán.
Xác định đúng trọng tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt là cơ sở để phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, huy động và cổ vũ được trí tuệ tập thể trong đề xuất các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ. Cùng với việc thường xuyên coi trọng việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc nâng cao năng lực chuyên môn, cải cách quy trình công tác, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi nghiệp vụ chuyên môn, gắn bó với nghề nghiệp, củng cố mối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên là những nội dung trọng tâm cần lựa chọn để chi bộ đơn vị tập trung lãnh đạo trong điều kiện hiện nay.
Trong từng giai đoạn, cần đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực trạng mạnh, yếu của từng bộ phận, cá nhân đảng viên trong đơn vị để xác định trọng tâm tập trung lãnh đạo, biện pháp đột phá cho phù hợp. Những nội dung, biện pháp nêu ra phải ngắn gọn, đánh giá rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, quy rõ trách nhiệm gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công, của từng cán bộ, đảng viên.
Hai là, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng.
Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ là thể hiện tính đảng, sức chiến đấu của chi bộ, đồng thời bảo đảm cho sự lãnh đạo của chi bộ được thường xuyên cập nhật, sát với yêu cầu phát triển thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Để thực hiện được điều này, cấp ủy, chi bộ phải giải quyết tốt mâu thuẫn giữa yêu cầu cao tính kiên định về mặt nguyên tắc với khả năng vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp trong điều kiện hoạt động của đơn vị. Sự chủ động bàn bạc, thống nhất giữa bí thư cấp ủy với thủ trưởng đơn vị (nếu bí thư không đồng thời là thủ trưởng) sẽ cho phép xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chi bộ theo đúng chế độ, nền nếp quy định, đồng thời thiết thực, hợp lý với đặc thù hoạt động của từng đơn vị.
Quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng sẽ tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ tập thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức, đồng thuận trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên của đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ huy động được nhiều ý kiến tham mưu, đóng góp có hiệu quả cho quá trình lãnh đạo của chi bộ, ngược lại, nếu coi nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ, quá trình sinh hoạt dễ dẫn đến tình trạng nhất trí một chiều, xuê xoa, đại khái...
Tinh thần nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy là một yếu tố quan trọng bảo đảm khả năng duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, cũng như thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tính kiên quyết trong duy trì kế hoạch đã định, tinh thần thẳng thắn, trung thực, dám chịu trách nhiệm trước chi bộ, không né tránh, bao che khuyết điểm của cấp ủy sẽ cổ vũ các đảng viên tích cực thảo luận, tranh luận, đấu tranh với chính bản thân mình, tạo ra bầu không khí chân thành, cởi mở và cầu thị trong quá trình sinh hoạt.
Ba là, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.
Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho đội ngũ đảng viên sẽ tạo ra sự đồng thuận về nhận thức đối với vai trò của sinh hoạt đảng, giúp mỗi đảng viên thấy rõ thực hiện chế độ và bảo đảm chất lượng sinh hoạt không chỉ là đòi hỏi khách quan bảo đảm khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, mà còn là biện pháp thiết thực để mỗi đảng viên được hoàn thiện, phát triển bản thân; là cơ hội để mỗi đảng viên thể hiện vai trò, khả năng đóng góp của bản thân đối với tập thể đơn vị và chi bộ. Việc cùng nhau trao đổi, bàn bạc, phân tích tình hình, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng thời gian, tìm ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm chính xác; phát huy trí tuệ tập thể đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện lãnh đạo có hiệu quả trong mỗi lần sinh hoạt không chỉ là nội dung phục vụ cho nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ, mà còn là những bài học thiết thực, bổ ích để mỗi đảng viên tự rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng và phương pháp tác nghiệp công tác của bản thân.
Việc giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên cũng nhằm gắn với nâng cao trách nhiệm của từng người trên mỗi cương vị công tác cụ thể, phát huy trách nhiệm của từng người trong việc góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng cho mỗi đảng viên thói quen, tác phong chuẩn bị về tâm thế, thái độ, nội dung tham gia phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, có thái độ quan điểm đúng đắn đối với những nội dung và vấn đề sinh hoạt. Trong quá trình đó, cần đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái, khắc phục biểu hiện dĩ hòa vi quý, nhất trí xuôi chiều trong sinh hoạt chi bộ.
Bốn là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của cấp ủy cấp trên.
Chất lượng sinh hoạt của chi bộ đơn vị được quyết định bởi phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm tinh thần thái độ của cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, song sự quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên có vai trò hết sức quan trọng. Sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp trên cho quá trình xây dựng nội dung sinh hoạt, xác định trọng tâm lãnh đạo cũng như các nội dung biện pháp tổ chức thực hiện của chi bộ đơn vị đưa ra có tính toàn diện, sát hợp và khả thi cao hơn. Việc kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với các tổ chức đảng tạo sức tác động tích cực đến chất lượng sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ; thông qua đó, cấp trên kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, sai sót trong quá trình chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ. Việc thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng, phổ biến kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho cấp ủy, từ đó cải tiến, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng sinh hoạt của chi bộ.
Năm là, thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
Các đảng viên trong chi bộ phải được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chi bộ. Hàng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ; cấp ủy cần biểu dương những đảng viên có thành tích và động viên giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí chân thành trong sinh hoạt. Qua đó, cấp ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công.
Sáu là, nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ.
Để nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình cần quán triệt, nâng cao nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò của tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa những khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn; cùng giúp nhau tiến bộ, xây dựng mối đoàn kết, tăng sức mạnh trong chi bộ. Nêu cao tính gương mẫu của cấp ủy, bí thư chi bộ trong công tác và sinh hoạt. Trong sinh hoạt, đảng viên khi thực hiện tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng, thẳng thắn, trung thực, có ý thức xây dựng.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ tác động trực tiếp đến hoàn thành tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 
 
Tác giả bài viết: NGUYỄN DUY TỊNH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết