Phân biệt giám sát chuyên đề với kiểm tra chấp hành của cấp ủy

Thứ hai - 10/02/2014 11:27 | Nguyễn Thanh Phong
Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là điều chỉnh, định hướng toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội. Do đó để bảo đảm định hướng, điều chỉnh có phù hợp với thực tiễn hay không cần phải kiểm tra, giám sát để đánh giá được hay chưa được, rút ra ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo. Đảng ta xác định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua còn lúng túng không biết nên xác định nội dung nào thì kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề. Việc đáng lý phải kiểm tra, thì giám sát chuyên đề, việc cần giám sát chuyên đề lại kiểm tra. Việc chưa xác định đúng nội dung kiểm tra, giám sát trên vô hình trung làm giảm ý nghĩa, mục đích, vai trò của từng nhiệm vụ. Vì thế, phân biệt được nội dung nào cần kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm là rất cần thiết.
 
Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ hai khái niệm kiểm tra và giám sát. Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII của Điều lệ Đảng khóa XI, định nghĩa:
Giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
 
Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Có thể nêu ví dụ: người thợ một mình xây toàn bộ căn nhà thì anh ta không thể tự giám sát công việc đang làm, mà chỉ có thể tự kiểm tra kết quả công việc xem được hay chưa được để điều chỉnh cho ưng ý. Nhưng nếu là một nhóm thợ xây có thợ cả, thì anh thợ cả sẽ luôn đứng ngay tại công trình để giám sát việc xây dựng đó và kịp thời nhắc nhở, chỉ dẫn các thợ xây khác xây đúng quy cách, tiêu chuẩn, thiết kế, chỗ nào chưa đúng thì yêu cầu xây lại cho đúng. Sau khi xong từng công đoạn thì anh thợ cả sẽ thực hiện việc kiểm tra lần cuối để đánh giá, nhận xét có đúng như thiết kế không, chỗ nào không đúng thì cho sửa chữa.

Như vậy, giám sát và kiểm tra khác nhau cơ bản và được phân biệt ở hai đặc trưng cơ bản:
Thứ nhất, về thời điểm trong giám sát, chủ thể phải có mặt thường xuyên, liên tục theo dõi bên cạnh đối tượng và công việc đang tiến hành, đang diễn ra để kịp thời đưa ra những nhắc nhở, khuyến cáo, đề nghị, hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng chấp hành đúng với quy định. Nhưng sau khi sự việc đã kết thúc, hoặc việc đã, đang thực hiện nhưng có biểu hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm cần được kiểm tra làm rõ để kịp thời uốn nắn, sửa chữa, quy trách nhiệm, xử lý sai phạm.
Từ đó nhận thấy, chỉ có kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận… đã, đang tổ chức thực hiện, không giám sát chuyên đề đối với những việc đã được thực hiện xong, hay nghị quyết, chỉ thị đó đã thực hiện và vẫn còn tổ chức thực hiện trên thực tế chưa được tổng kết thì vẫn không nên đưa vào giám sát chuyên đề mà phải tổ chức kiểm tra, có như vậy mới đánh giá đúng thực chất toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra những giải pháp lãnh đạo phù hợp hơn trong thời gian tới. Trường hợp này mà đưa vào tổ chức giám sát thì chỉ nắm hoạt động chấp hành từ thời điểm hiện tại mà không thể biết được kết quả thực hiện trước đó đúng, sai, những ưu khuyết điểm, trách nhiệm thuộc về ai… nên không thể đưa ra được phương hướng lãnh đạo.

Ngược lại, chỉ giám sát chuyên đề đối với những nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận đang tổ chức thực hiện trên thực tế và cấp ủy phải có kế hoạch ngay từ đầu năm, thông báo cho đối tượng được giám sát biết ngay từ đầu và định ra mốc thời điểm giám sát tập trung theo dõi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện điều chỉnh ngay những biểu hiện chấp hành chưa đúng, chưa đầy đủ, hay có vấn đề thì tiến hành tổ chức kiểm tra để làm rõ.
Thứ hai, về mục đích, cách làm. Kiểm tra chỉ khi có vấn đề (chậm trễ, chưa đạt, khó khăn, vướng mắc…) hay dư luận trong tổ chức thực hiện để làm rõ, tìm cho ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra hướng xử lý, khắc phục, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Kiểm tra phải thẩm tra, xác minh, đối chiếu, so sánh cho ra vấn đề, còn giám sát là hoạt động thường xuyên, liên tục chỉ để xem xét hoạt động chấp hành của tổ chức đảng, đảng viên với các quy định để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện cho đúng, để sao cho kết quả thực hiện là tốt nhất, không cần phải thẩm tra xác minh gì cả, chỉ cần theo dõi, xem xét quá trình tổ chức thực hiện của tổ chức đảng và đảng viên cũng đủ để tác động điều chỉnh ngay.

Từ đặc trưng này, cấp ủy cần xác định được mục đích cụ thể của mình là gì nếu muốn kịp thời chỉ đạo để việc thực hiện chủ trương, nghị quyết nào đó trong năm được đúng đắn thì lập kế hoạch giám sát chuyên đề đối với nghị quyết, chỉ thị đó ngay trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm đúng yêu cầu lãnh đạo. Vì thế, giám sát chuyên đề cần có trọng tâm và phải xác định ngay từ đầu gửi cho đối tượng giám sát biết. Hay các cấp ủy muốn nắm bắt được một cách sâu sắc để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế thì đưa nội dung đó vào tiến hành kiểm tra. Thế nên, các cấp ủy chủ động xác định rõ mục đích, yêu cầu ngay từ đầu thì sẽ xác định trúng, đúng nội dung cần xây dựng kế hoạch kiểm tra hay giám sát chuyên đề.

Kiểm tra, giám sát có mục đích, nhiệm vụ, chức năng khác nhau, song có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ cho nhau. Các cấp ủy cần vận dụng linh hoạt hai công cụ lãnh đạo này để phục vụ cho hoạt động lãnh đạo của mình ngày hiệu quả hơn. Giám sát tốt việc chấp hành cấp ủy cấp dưới và đảng viên thì kết quả công việc tốt, việc kiểm tra giảm bớt và khi phát hiện vấn đề thì tổ chức kiểm tra cũng được thuận lợi. Đến lượt mình, kiểm tra tốt giúp cho việc giám sát khắc phục được thuận lợi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
Tác giả bài viết: TRẦN VĂN YÊN
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết