Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên

2014-03-31 08:48:48
| Nguyễn Thanh Phong
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên

Thấm nhuần những quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác vận động quần chúng, coi thanh niên là lực lượng “rường cột của nước nhà” và chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành hạt nhân đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên gắn bó với công Đảng.
Vì vậy, 84 năm qua kể từ khi Đảng ta ra đời đến nay, công tác vận động thanh niên luôn luôn là nhiệm vụ cách mạng có tính chiến lược của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục tổ chức, tập hợp đông đảo thanh niên dưới ngọn cờ của Đảng. 

Vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên vì thế không chỉ là một nội dung lãnh đạo quan trọng của Đảng mà còn là chính nhu cầu của bản thân thanh niên, vừa là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu và đòi hỏi sống còn của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn sẽ không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, thực sự trở thành tổ chức thanh niên cộng sản, có chức năng là cầu nối giữa Đảng với thanh niên, giúp Đảng giáo dục thanh niên; đồng thời động viên khả năng to lớn của toàn bộ thế hệ trẻ phục vụ sự nghiệp chung, xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 

Việc tiếp tục đổi mới toàn diện công tác vận động thanh niên của Đảng gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, xây dựng và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên là hết sức quan trọng và cấp bách để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chúng tôi xin nêu một số giải pháp: 

Thứ nhất, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng lãnh đạo công tác vận động thanh niên thông qua các chủ trương, nghị quyết và kế hoạch cụ thể do các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên. Đảng viên trẻ cần tham gia sinh hoạt Đoàn, làm nòng cốt cho phong trào thanh niên. Coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên và nêu gương tốt trong đoàn viên, thanh niên sống, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh bằng việc phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đoàn và quan tâm phát triển đảng viên trong thanh niên, làm tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển thanh niên, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của thanh niên, vì sự phát triển và tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên như các chính sách về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên; về xây dựng đời sống văn hóa thanh niên, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; các chính sách nhằm phát huy thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; các chính sách xây dựng tổ chức đoàn, chăm lo, tạo điều kiện về đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, ngân sách cho công tác vận động thanh niên. 

Thứ ba, công tác thanh niên không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng vận động của mình cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác vận động thanh niên, trong từng thời kỳ, từng lĩnh vực và phong trào hoạt động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. 

Thứ tư, để thực hiện tốt công tác vận động thanh niên thì vai trò của gia đình và xã hội là rất quan trọng. Từ trong mỗi gia đình, thanh niên được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, hình thành nhân cách về lao động, lẽ phải, tình thương, trách nhiệm của con người đối với gia đình, quê hương, đất nước. Giáo dục cho thanh niên ý thức công dân, ý thức duy trì và phát triển giống nòi, ý thức cộng đồng. Động viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Kết hợp tốt ba môi trường giáo dục thanh niên là gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển phẩm chất và năng lực một cách toàn diện cả về trí, đức, thể, mĩ, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên mới “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. 

Thứ năm, tăng cường hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là thành viên của hệ thống chính trị, là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam, do đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1- Đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên sống có hoài bão, có lý tưởng cách mạng; giáo dục truyền thống dân tộc; giáo dục ý thức công dân, ý thức tự giác xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải là niềm vinh dự, tự hào của thanh niên Việt Nam. 

2- Động viên và tổ chức cho thanh niên xung kích, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bằng các phong trào thanh niên tình nguyện xung kích vào nơi khó khăn, gian khổ, đi vùng sâu, vùng xa, thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững, xung kích đi đầu áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại, góp công sức vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 
3- Coi trọng việc xây dựng và củng cố các tổ chức đoàn cơ sở. Các hoạt động của Đoàn phải hướng về cơ sở. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy trí tuệ và tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên; xây dựng tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn chủ động, đoàn kết, gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng thanh niên. Đi đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức đoàn và đoàn viên cần đi sâu vào các cơ sở yếu kém, nhất là vùng có nhiều thanh niên theo tôn giáo, thanh niên các dân tộc thiểu số để đoàn kết, tập hợp họ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. 

4- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có kế hoạch, chương trình cụ thể trong việc phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng; với các gia đình để thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết và giáo dục thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
ThS. Nguyễn Khánh LyTrường Đại học Kinh tế Nghệ An
 
 

Nguồn tin: www.xaydungdang.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết