Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

2013-09-26 09:34:06
| Nguyễn Thanh Phong
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2013 đã thảo luận Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; thảo luận Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2013.
1. Hội nghị thống nhất đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2012 đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện nhóm giải pháp đầu tiên - kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đạt một số kết quả bước đầu, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy và đảng viên; nỗ lực thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến nhất định; đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác vận động nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu; năng lực nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và xử lý có lúc, có việc chưa sát; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chưa nhanh nhạy, kịp thời; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu; chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của một số cấp ủy còn thấp, tinh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ chưa tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc nắm diễn biến đời sống, nhu cầu bức xúc, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên có nơi chưa kịp thời, vai trò giám sát của nhân dân thông qua mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ.
Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2013. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết 4 nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nỗ lực thực hiện giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ và hệ thống chính trị gắn với chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác dân vận của chính quyền.
2. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 3 tháng đầu năm 2013, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) thành phố đang diễn biến theo hướng tích cực, tăng 7,6% (quý I năm 2012 tăng 7,36%); chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiềm chế với mức tăng 1,15% (quý I năm 2012 tăng 2,35%), thấp hơn mức tăng (2,39%) của cả nước. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm ùn tắc giao thông, giảm số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, định hướng hoạt động văn hóa; phát huy vai trò động lực của khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo cho diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện chu đáo.
Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản còn trì trệ, sức mua thấp, hàng tồn kho còn nhiều; khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển đổi công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ của nhiều dự án; tình trạng quá tải của một số bệnh viện chậm được khắc phục; số người chết vì tai nạn giao thông, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng.
Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý II năm 2013, tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua thách thức, phấn đấu từng bước phục hồi, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn với tái cấu trúc kinh tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
3. Về Quy hoạch tổng thể kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Quy hoạch do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị; trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vai trò, vị trí của thành phố để từ nay đến năm 2020, thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, có một số lĩnh vực phải xứng tầm khu vực như Nghị quyết 16 đã nêu; để phù hợp với tình hình thực tế, Thành ủy đã biểu quyết điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt từ 10% đến 10,5%/năm (cao hơn 1,5 lần mức tăng GDP bình quân của cả nước).
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích, chỉ ra những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện kiên trì, kiên quyết các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm tạo sự chuyển biến rõ rệt về ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc của nhân dân, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tranh chấp kéo dài còn tồn đọng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng bộ với nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; lấy việc giảm phiền hà, tăng sự hài lòng, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính; tạo chuyển biến mạnh trong công tác dân vận của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành nắm sát tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng; đẩy mạnh chương trình kích cầu; giải quyết hàng tồn kho, phát triển mạng lưới phân phối, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; chú trọng thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong quá trình hoàn thiện và thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cần nắm vững yêu cầu tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế thành phố; nghiên cứu, bổ sung các chính sách tạo vốn, huy động tốt hơn các nguồn lực vào đầu tư phát triển bền vững.
Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2013, tạo chuyển biến mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết