Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

2014-07-28 10:41:40
| Nguyễn Thanh Phong
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với vai trò, chức năng của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng.
Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với vai trò, chức năng của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện cụ thể trên những nội dung chính như sau:
1. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ, kiến thức cho người lao động
Công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, trình độ chính trị, tinh thần dân tộc cho người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ chiến lược, có tính lâu dài và liên tục, đóng vai trò quyết định đến hiệu quả công tác, lao động, sản xuất và là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp cho NLĐ; quán triệt, phổ biến kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới NLĐ. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, toàn hệ thống Công đoàn đã tổ chức hơn 180 nghìn cuộc tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước cho hơn 7 triệu NLĐ. Ngoài ra, đã tổ chức gần 70.000 lớp (buổi hoặc cuộc) tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật cho trên 3,2 triệu NLĐ trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn kết hợp, lồng ghép tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu v.v...Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao tặng bức trướng cho Liên đoàn Lao động TPHCM - Ảnh: SGGP
 
Các hình thức tuyên truyền, phổ biến được áp dụng linh hoạt, sáng tạo. Đổi mới hình thức tuyên truyền cho công nhân lao động trong doanh nghiệp (DN) thông qua chương trình “Giao lưu - Đối thoại” với sự tham gia của các ngành chức năng nhằm giải đáp những vướng mắc của công nhân lao động trong thực hiện chế độ, chính sách theo pháp luật quy định. Đây là hình thức thu hút sự tham gia tích cực của NLĐ và sự ủng hộ của người sử dụng lao động; được thực hiện phổ biến trong “Tháng công nhân” hằng năm; chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, những cuộc “Gặp gỡ tháng 5” không chỉ tăng cường tình đoàn kết giữa đoàn viên, NLĐ mà còn là cơ hội để Công đoàn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổng LĐLĐ Việt Nam có 5 cơ quan báo in, 6 tạp chí, hơn 60 bản tin, gần 30 trang thông tin điện tử và các chương trình “Lao động và Công đoàn” trên các báo, đài truyền hình, đài phát thanh của Trung ương và địa phương luôn thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, là công cụ tuyên truyền, vũ khí đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.
2. Tham gia xây dựng, giám sát ban hành và thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ
Trong các năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn sôi nổi bởi các diễn đàn góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có các luật liên quan đến NLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia với Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, cùng nhiều thông tư, hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành có liên quan đến chính sách lao động và xã hội.
Các cấp công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn, chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Đại hội CNVC, hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ công đoàn cơ sở DN tổ chức thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt bình quân hằng năm 64,9%. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thí điểm thành công việc ký thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt-May. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN”. Tham gia giải quyết tốt các vụ tranh chấp lao động và đình công thông qua đối thoại hòa giải tại cơ sở.
Hàng năm, công đoàn các cấp chủ động tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước tổ chức hàng chục ngàn cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ. Qua kiểm tra, nhiều kiến nghị của công đoàn được chuyển tới các cơ quan chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết. Các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức tiếp công nhân, lao động; giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Riêng 5 năm (2008-2013), công đoàn các cấp giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hơn 85.000 người.
Tích cực phát triển các hoạt động xã hội tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái, làm cho đoàn viên, công đoàn và NLĐ gắn bó với tổ chức công đoàn, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong cộng đồng xã hội. Các cấp Công đoàn trong cả nước đã lấy hoạt động xã hội làm nội dung quan trọng để tập hợp vận động quần chúng và góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho NLĐ. Hoạt động nổi bật như: “Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo”, “Mái ấm công đoàn”. Đặc biệt Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng triệu lượt đoàn viên, NLĐ, tổ chức, DN trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, giúp đỡ gia đình và thân nhân của họ, gia đình và thân nhân anh hùng liệt sĩ Trường Sa, gia đình và thân nhân của các tử sĩ Hoàng Sa đang gặp nhiều khó khăn và xây dựng tượng đài anh hùng liệt sĩ Gạc Ma tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Để giúp NLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, các LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành đã chủ động cùng các cơ quan chức năng giải ngân hàng chục tỷ đồng từ Quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm”, phát triển hình thức Quỹ trợ vốn CEP, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng trăm nghìn gia đình NLĐ; thành lập quỹ “Mái ấm công đoàn” thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của đông đảo NLĐ, do đó những năm qua đã có hàng ngàn ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” được xây dựng mới, bảo đảm chỗ ở cho hàng vạn công nhân lao động. Các trường dạy nghề trong hệ thống công đoàn đã tự đào tạo và liên kết đào tạo nghề cho hàng trăm ngàn NLĐ. Các trung tâm giới thiệu việc làm đã tư vấn, giới thiệu giúp cho hàng chục vạn người lao động tìm được việc làm, có thu nhập ổn định.
3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Các cấp công đoàn luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các DN khu vực ngoài nhà nước, tự nguyện gia nhập công đoàn và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động và thành lập mới công đoàn cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, sống còn, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Đại hội X và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đều ra nghị quyết phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với chỉ tiêu cụ thể. Tính từ năm 2008 đến tháng 6/2014 cả nước đã kết nạp mới hơn 3,7 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 35,6 nghìn công đoàn cơ sở. Tính đến tháng 6/2014, cả nước có hơn 8,3 triệu đoàn viên và hơn 117 nghìn công đoàn cơ sở.
Thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và NLĐ
Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ cả về nội dung và hình thức, được đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đất nước... Trong đó tập trung vào các nội dung chính là phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng DN, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi trong sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Mục tiêu, nội dung thi đua đã đáp ứng được yêu cầu của đất nước, ngành, địa phương, cơ sở trong từng thời gian, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đoàn thể liên quan. Qua phong trào, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới được thực hiện, làm lợi hàng nghìn- tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực.
Nét mới trong các phong trào thi đua là được lồng ghép, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn ngành Trung ương với chính quyền các địa phương có công trình xây dựng trọng điểm quốc gia; tổ chức ký giao ước thi đua các cụm tỉnh, thành phố, ngành. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần động viên, giáo dục và xây dựng con người mới.
Trong thời gian tới, để góp phần hiệu quả xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như sau:
Một là, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết 20-NQ/TVV, Kết luận số 79-KL/TVV của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 20- NQ/TW, Kết luận của Bộ Chính trị; tuyên truyền triển khai học tập và thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đoàn viên và NLĐ. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức đào đạo phù hợp nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công nhân, viên chức, lao động.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, gắn tuyên truyền với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức và lối sống cho công nhân trong môi trường lao động tập thể. Đa dạng hoá, linh hoạt và mềm dẻo khi áp dụng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Cần đặc biệt chú trọng đến đối tượng công nhân, lao động khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nơi tập trung đông công nhân trẻ, chưa được đào tạo có hệ thống. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, giáo dục. Tích cực huy động các nguồn lực để góp phần đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trong các KCN, KCX, nơi có đông công nhân sinh sống.
Hai là, tích cực góp phần đào tạo, phát triển giai cấp công nhân về số lượng, chất lượng và hợp lý về cơ cấu. Các cấp công đoàn cần triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TVV, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, góp phần tích cực để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kinh tế cho công nhân, nâng cao mức sống, bảo đảm về sức khoẻ, có nhà ở, có bản lĩnh chính trị và ý thức xã hội để giai cấp công nhân thực sự lớn mạnh toàn diện. Tích cực vận động, thuyết phục các cơ quan chức năng Nhà nước và trực tiếp góp phần để đẩy mạnh các nội dung cơ bản của an sinh xã hội như thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là chính sách nhà ở xã hội với việc tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, thiết thực.
Ba là, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; chủ động kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, chính quyền ở địa phương đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa cho công nhân lao động. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị, DN; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; rà soát, nắm chắc tình hình DN và công nhân trong các loại hình DN; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo phương châm Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên và NLĐ.
Năm là, thường xuyên thực hiện công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trong các DN thuộc các thành phần kinh tế. Công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở tại các DN phát huy vai trò nòng cốt trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.
Sáu là, triển khai phổ biến Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/6/2014 và Chỉ thị số 34-CT/TVV, ngày 07/4/2014, của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước tiến tới tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2015; vận động công nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Tổ chức sâu, rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước hiện có của tổ chức công đoàn trong NLĐ; phối hợp chỉ đạo tốt phong trào thi đua liên kết trên các lĩnh vực và các công trình trọng điểm; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt” trong lao động, sản xuất.

 
Theo Dân Vận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết