Vai trò người chủ trì trong sinh hoạt Chi bộ

Thứ hai - 10/02/2014 11:37 | Nguyễn Thanh Phong
Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, người chủ trì trong các cuộc sinh hoạt chi bộ có thể là đồng chí bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công. Vai trò chủ trì cũng được Hướng dẫn này nêu khá rõ ở một số đoạn khác. Điều đó cho thấy vai trò của người chủ trì rất quan trọng, có thể coi là người quyết định đến chất lượng của một cuộc sinh hoạt.
Một số công việc của người chủ trì
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW nêu một số nhiệm vụ của người chủ trì. Đó là:
- Chuẩn bị cuộc sinh hoạt chi bộ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, sẽ dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy. Công việc này thường được coi là nhiệm vụ của đồng chí chủ trì, tức là bí thư hoặc chi ủy viên, bởi người nào chuẩn bị sẽ đóng vai chủ trì chủ động và thuận lợi hơn.
- Trong phần mở đầu cuộc sinh hoạt, đồng chí chủ trì tiến hành các công việc (có tính nguyên tắc) sau: 1. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng. 2. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; 3. Cử thư ký cuộc họp. Các nội dung này thường ít được chú ý nhưng để cuộc sinh hoạt nghiêm túc, đồng chí chủ trì cần quan tâm thực hiện, nhất là với các chi bộ có đông đảng viên.
- Chủ trì việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến. Đây là phần rất quan trọng bởi cuộc họp sẽ đơn điệu, thiếu thông tin, thiếu sức sống nếu không có các phát biểu. Do đó, vai trò chủ trì phải được thể hiện rõ nét.
- Tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.
- Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Ký vào biên bản tức là chịu trách nhiệm về nội dung của biên bản và nội dung của cuộc sinh hoạt nên đồng chí chủ trì phải nắm chắc các nội dung.
Với các công việc đó, nếu không có đồng chí chủ trì thì không thể có cuộc sinh hoạt chi bộ.
Vai trò của người chủ trì
Như đã nêu trên, vai trò của đồng chí chủ trì có tính chất quyết định đến nội dung và chất lượng của một cuộc sinh hoạt. Vai trò đó thể hiện:
Thứ nhất, là người chuẩn bị nội dung cho cuộc sinh hoạt. Dù là bí thư hoặc chi ủy viên, đồng chí chủ trì cũng thường là người nắm rõ toàn bộ hoạt động của chi bộ trong kỳ nên sẽ định ra được các nội dung trong cuộc sinh hoạt chi bộ. Tức là, trong sinh hoạt sẽ kiểm điểm những vấn đề gì, phê bình hoặc biểu dương cá nhân nào, định hướng những hoạt động nào sắp tới và phân công những ai… Các đảng viên không phải là người chủ trì sẽ không có vai trò này. Do đó, cần tránh trường hợp người này chuẩn bị nhưng người kia chủ trì, khiến dễ có những chệch choạc, lệch vai, làm mất uy tín của người chủ trì.
Thứ hai, điều khiển, kiểm soát toàn bộ diễn tiến cuộc sinh hoạt. Mặc dù chương trình sinh hoạt đã được nêu từ đầu buổi nhưng quá trình đó có thể xuất hiện những diễn biến khác mà người chủ trì phải quan tâm. Chẳng hạn, ở phần thảo luận, không đảng viên nào phát biểu thì người chủ trì phải gợi mở, động viên để mọi người mạnh dạn nêu ý kiến; nếu có những ý kiến trái ngược nhau thì người chủ trì phải định hướng theo đúng chủ trương, nghị quyết, mục tiêu hoạt động của chi bộ; nếu có tranh cãi, công kích nhau, người chủ trì phải biết giảng hòa, phân giải, xử lý đúng đắn… Do đó, nếu đồng chí chủ trì không nắm chắc tình hình chi bộ, không vận dụng linh hoạt các chủ trương, quy định, không có khả năng xử lý tình huống thì cuộc họp chi bộ có thể sẽ thất bại.
Thứ ba, đúc kết nội dung của cả cuộc sinh hoạt. Sau khi thảo luận, có khi có những ý kiến khác nhau, người chủ trì phải đúc kết lại các ý kiến đó sao cho đảm bảo đúng chủ trương, nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của chi bộ. Các ý kiến khác cần thiết có thể cho bảo lưu. Việc đúc kết này buộc đồng chí chủ trì phải có chính kiến, quan điểm rõ ràng, không thể lập lờ, “ba phải”, cũng không được chủ quan, độc đoán. Trong nhiều trường hợp, ý kiến đúc kết này chính là nghị quyết của chi bộ và có giá trị thi hành trong toàn chi bộ và đơn vị.
Thứ tư, theo dõi việc triển khai nghị quyết chi bộ và chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt mới. Vai trò chủ trì sẽ chuyển hóa qua lại với vai trò thủ trưởng, người đứng đầu hoặc người có trách nhiệm chính ở đơn vị, ở chi bộ nên không phải hết cuộc sinh hoạt thì vai trò chủ trì mất đi. Khi đó, vẫn còn trách nhiệm theo dõi, giám sát việc triển khai nghị quyết và phải được sơ kết, đúc kết để báo cáo với chi bộ trong kỳ sinh hoạt sau đó.
Một số yêu cầu đối với người chủ trì
Vai trò người chủ trì có tính chu kỳ từ lần họp này cho đến lần họp sau, sẽ lặp lại gần như không gián đoạn (chỉ trừ khi đổi người chủ trì khác, nhưng cũng phải có sự nối tiếp, kế thừa). Do đó, người chủ trì phải có những kỹ năng nhất định. Các yêu cầu đối với người chủ trì thường tập trung vào các nội dung sau:
Một là, chủ động, tích cực chuẩn bị cho cuộc sinh hoạt. Do đó, đồng chí chủ trì phải có sự chuẩn bị lâu dài cho cuộc họp chứ không phải “bất ngờ” làm chủ trì ngay trong cuộc họp, trừ trường hợp bất khả kháng. Bởi có chuẩn bị thì mới nắm chắc các vấn đề, các nội dung, từ đó mới có thể đảm bảo thực hiện đúng các vai trò của một người chủ trì. Khi đã có thời gian chuẩn bị thì phải thực sự tập trung cho các nội dung của cuộc sinh hoạt; tránh “quên” thời gian họp, không có nội dung kiểm điểm, đánh giá các công việc, không định hướng được nội dung tháng tới… Vì vậy, có thể nói, chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ là một trong những lao động quan trọng của cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, thể hiện qua việc thực hiện đầy đủ vai trò chủ trì của mình.
Hai là, trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, đồng chí chủ trì cần định hướng đến chi bộ trao đổi kỹ trước khi biểu quyết. Tuyệt đối tránh chủ quan, độc đoán, áp đặt nhưng cũng tránh “theo đuôi” mọi người – phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong nhiều trường hợp, khi bỏ phiếu, thì người chủ trì (bí thư hoặc cấp ủy viên) cũng chỉ có một lá phiếu (bình đẳng như các đảng viên khác) nhưng khả năng dẫn dắt, định hướng (đúng) là vô cùng quan trọng. Chính điều đó sẽ động viên các đảng viên mạnh dạn phát huy khả năng sáng tạo, năng động của mình để đóng góp cho chi bộ, cho đơn vị.
Ba là, phải có một số kỹ năng cần thiết. Trong quá trình thực hiện vai trò chủ trì, người chủ trì phải phát biểu, lắng nghe, đúc kết các vấn đề, phân công công việc… Do đó, người chủ trì phải có kỹ năng nói, tức phải thuyết phục được người khác (nói rõ ràng, mạch lạc, mạnh dạn…) nhưng không có nghĩa là “giành” nói trong suốt buổi họp. Đồng thời, phải biết lắng nghe, không ngắt ngang hoặc phản ứng khi ý kiến đó phù hợp với nội dung đang bàn bạc; hiểu đúng ý người khác để tiếp thu hoặc để phê bình, góp ý, nếu chưa rõ có thể yêu cầu người phát biểu nói lại cho rõ; biết tổng hợp các ý kiến, lọc các ý kiến đúng để ghi nhận, đưa vào nghị quyết, nói lại, phản bác các ý kiến chưa đúng… Người đứng đầu cũng phải thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình, một mặt là trung tâm của sự đoàn kết, mặt khác phải có khả năng động viên, thuyết phục mọi người trong chi bộ. Có như vậy, việc phân công công việc, góp ý các ý kiến mới dễ được mọi người chấp nhận.
Tất cả những điều đó đòi hỏi người bí thư hay các chi ủy viên phải thực sự có uy tín, thực sự gương mẫu. Các đặc điểm đó không chỉ giúp người chủ trì điều hành tốt một cuộc sinh hoạt chi bộ mà còn có tác dụng thúc đẩy tập thể nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung.
Tác giả bài viết: TRÚC GIANG
Nguồn tin: hcm.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết