Về việc giúp đỡ cảm tình Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng

2014-02-25 04:52:07
| Nguyễn Thanh Phong
​* Hỏi: Theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (về công tác bảo vệ chính trị nội bộ) có mục nói: Lịch sử lý lịch, chính trị hiện tại của người vào Đảng. Hiện có hai cách giải thích khác nhau: Ý kiến thứ nhất: đảng viên được chi bộ phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng vào Đảng (chỉ cần biết lý lịch hiện tại, còn lịch sử lý lịch, chính trị của quần chúng đó do cấp trên chịu trách nhiệm). Ý kiến thứ hai: Theo Điều 4 Mục 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, người giới thiệu vào đảng phải báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và phải chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình, có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét. Từ “hiện tại” trong ý kiến trên có nghĩa tại thời điểm đảng viên viết giấy giới thiệu, chi bộ xét lý lịch. Còn sau ngày đó có vi phạm thì sao mà biết trước được. Như vậy ý kiến nào đúng? Bí thư chi bộ, cấp ủy viên bị kỷ luật khiển trách và phê bình trước chi bộ vì lý do tiết lộ bí mật của Đảng, đưa tài liệu của Đảng cho người không có trách nhiệm; thực tế là đưa lý lịch người xin vào Đảng cho đảng viên được chi bộ phân công theo dõi giúp đỡ cảm tình đảng. Như vậy đúng hay sai? (Đảng viên Đỗ Hồng Thái, Đảng bộ quận Thủ Đức).
Trả lời:
Theo Điều lệ Đảng, người giới thiệu phải “là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở”.
Nếu đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng) điểm 4 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương.
Đảng viên giới thiệu phải “báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét” (Điều 4, Điều lệ Đảng).
Về việc phát hiện và thẩm quyền thẩm tra kết luận cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị, Điều 12 chương 4 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, tại khoản 5 nêu: Ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy tương đương “quyết định thẩm tra, kết luận cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý, diện huyện ủy và cấp ủy tương đương quản lý có vấn đề cần xem xét về chính trị…”. Tại khoản 6 quy định: cấp ủy đảng cơ sở “có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên; kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm về chính trị và tham gia phối hợp giải quyết khi có yêu cầu”.
Như vậy việc quyết định thẩm tra xác minh và kết luận cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị thuộc thẩm quyền của ban thường vụ quận huyện ủy và cấp ủy tương đương trở lên.
Người giới thiệu vào Đảng phải báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và phải chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình, có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét (Điều 4, Mục 2 Điều lệ Đảng).
Theo trên, người vào Đảng phải khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực lý lịch với chi bộ, đảng viên giới thiệu phải báo cáo những nội dung chính về lý lịch của người xin vào Đảng (theo nội dung tự khai của quần chúng), việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của bản thân người vào Đảng và các thân nhân chủ yếu; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng của người vào Đảng với chi bộ.
Điều 3, mục 4 Điều lệ Đảng đảng viên có quyền trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Theo đó, trường hợp đồng chí nêu việc bí thư chi bộ, cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật đề nghị đồng chí trình bày ý kiến trên với tổ chức đảng nơi đồng chí công tác và sinh hoạt để được giải đáp và hướng dẫn.

* Hỏi: Về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên theo tinh thần Công văn 247-CV/TU ngày 23-7-2007 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, tại mục b, phần 1 Công văn 247 có nói: “Đối với những đảng viên đã có quyết định nghỉ hưu (kể cả trường hợp đảng viên nghỉ hưu được tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị nơi công tác cho miễn sinh hoạt đảng), nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên cần làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức về địa phương nơi cư trú lâu dài”. Công văn 247-CV/TU được ban hành trên 6 năm, nay có công văn nào thay thế hoặc sửa đổi không? Nếu Công văn 247-CV/TU vẫn còn nguyên tinh thần hiệu lực, thì xin cho biết nội dung tại phần trên của công văn được thực hiện rõ hơn như với các nội dung như sau:
- Tất cả đảng viên nằm trong diện phần nội dung này đều phải thực hiện, hay có ngoại trừ đảng viên đó là cấp ủy các cấp không?
- Đảng viên công tác đã trên, dưới 2 năm tại một doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đó đang hoạt động bình thường nhưng tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo đảng viên hoặc đảng viên thấy cần có linh hoạt nên không thực hiện đúng theo tinh thần nội dung câu thứ tư của mục b tại Công văn 247-CV/TU có được không?
- Nếu tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện Công văn 247-CV/TU thì thời gian bao lâu phải thi hành đối với đảng viên trong diện phải thi hành, hay thực hiện khi thấy thích hợp? (Đảng viên Đỗ Phước Lộc, Đảng bộ quận Bình Tân).

Trả lời:
Để thực hiện nghiêm Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng (khóa X), tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 247-CV/TU ngày 23-7-2007 về sinh hoạt đảng của đảng viên, theo quy định “đảng viên được cấp ủy có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi ở mới lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức”. Hiện nay, thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng đối với tất cả đảng viên tại Đảng bộ thành phố được thực hiện theo Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương và tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn 247-CV/TU.
Đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên đều phải thực hiện chuyển sinh hoạt chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc, trường hợp nơi đảng viên đến công tác chưa có tổ chức đảng thì chuyển sinh hoạt đảng chính thức về địa phương nơi cư trú, nếu cơ quan, doanh nghiệp ở quá xa nơi đảng viên thường trú thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú.
Trường hợp nơi công tác là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp – khu chế xuất thì chuyển sinh hoạt đảng về đảng bộ khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố để được bố trí sinh hoạt ở chi bộ thích hợp. Trường hợp công tác ở doanh nghiệp tư nhân thì chuyển sinh hoạt về đảng bộ doanh nghiệp quận, huyện ủy nơi doanh nghiệp tư nhân trú đóng.
Đảng viên phải kịp thời xuất trình quyết định của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú, đi học tập, lao động, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên, đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng ở các cơ quan, doanh nghiệp (hợp đồng không thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên) báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng theo quy định.

Nguồn tin: hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết