Việc phân công đảng viên trong sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 10/02/2014 11:40 | Nguyễn Thanh Phong
Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng do Đại hội XI thông qua nêu: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí…”. Như vậy, việc phân công đảng viên là một trong những hoạt động của chi bộ. Việc làm này chủ yếu thể hiện trong sinh hoạt chi bộ.
Vai trò của việc phân công đảng viên
Phân công đảng viên là giao và tạo điều kiện cho đảng viên làm một phần việc nhất định nào đó của tổ chức đảng. Phân công đảng viên vừa tạo ra những nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng vừa giúp đảng viên có cơ hội, điều kiện thể hiện mình và đóng góp vào công việc, nhiệm vụ chung của tổ chức đảng.
Ở mỗi chi bộ, công việc được phân công của mỗi đảng viên là một phần công việc của cả chi bộ; sự hoàn thành của mỗi đảng viên là điều kiện để chi bộ hoàn thành được nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Nếu xem toàn bộ hoạt động của chi bộ là một dây chuyền thì hoạt động của mỗi đảng viên là một khâu trong dây chuyền đó; nếu khuyết bất kỳ khâu nào thì dây chuyền không thể hoàn thành. Trong một số trường hợp, gần như không thể có sự thay thế, choàng gánh được công việc của nhau bởi mỗi người đều có nhiệm vụ và công việc riêng của mình theo sự phân công cũng như các điều kiện đặc thù về cá nhân mình (thể chất, trình độ, cá tính…). Vì vậy, công việc được phân công phải phù hợp với năng lực, sức khỏe và điều kiện cụ thể của từng đảng viên để họ được thử thách, bồi dưỡng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người đảng viên.
Phân công đảng viên là công tác rất quan trọng, vì nó liên quan đến việc sử dụng con người, sử dụng nguồn nhân lực trong Đảng. Công tác phân công đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú, cả nhiệm vụ chuyên môn lẫn công tác xây dựng Đảng là nhằm tạo điều kiện cho mọi hoạt động của từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên phát triển, khai thác, phát huy những mặt mạnh của từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên cũng như hạn chế những mặt yếu; tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao phẩm chất và năng lực của mình. Phân công đảng viên là biện pháp tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, thực hiện vai trò tiên phong của Đảng.
Phân công đảng viên là một nhiệm vụ của chi bộ nhưng thể hiện rõ vai trò, cách nhìn nhận của cấp ủy, của bí thư chi bộ. Sự phân công hợp lý sẽ làm công việc được giải quyết trôi chảy, thuận lợi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đảng viên trong chi bộ, phát huy được ưu thế của từng cá nhân, hạn chế các khuyết điểm, nhược điểm. Trái lại, phân công không hợp lý sẽ làm công việc chậm tiến độ, các đảng viên có thể đùn đẩy, né tránh công việc, sinh mất đoàn kết, kèn cựa nhau, đồng thời làm hạn chế, thui chột năng lực cá nhân của đảng viên.
Một số hình thức phân công đảng viên
Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có một số hình thức phân công đảng viên:
Thứ nhất, phân công công tác chuyên môn. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các chi bộ, bởi các đảng viên có hoàn thành được công tác chuyên môn thì đơn vị và chi bộ mới hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Chẳng hạn, ở một trường học, bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy, công tác chuyên môn khác còn là công tác bán trú, quản lý thu và chi… Đảng viên có thể bao gồm cả giáo viên, kế toán và các nhân viên khác. Do đó, khi phân công phải đảm bảo đều khắp các nhiệm vụ của nhà trường, theo chức trách và năng lực của từng người. Có như vậy thì hoạt động của nhà trường mới được đảm bảo.
Thứ hai, phân công công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng. Là hạt nhân của Đảng, công tác xây dựng Đảng của chi bộ cũng phải được xem trọng đúng mức. Đó là các công tác chính trị - tư tưởng, tổ chức, kiểm tra – giám sát, giáo dục lý luận chính trị… Việc phân công công tác xây dựng Đảng không nhất thiết theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ nhưng phải dựa trên năng lực và điều kiện thực tế của từng đảng viên. Chẳng hạn, phân công đảng viên có khả năng viết tốt, nói tốt làm công tác tuyên giáo sẽ thuận lợi hơn đảng viên khác; phân công đảng viên đứng tuổi, gương mẫu, có uy tín để giúp đỡ quần chúng đang xin vào Đảng hoặc chuẩn bị chuyển đảng chính thức sẽ tốt hơn là đảng viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm…
Thứ ba, phân công công tác vận động quần chúng. Trừ những chi bộ không có quần chúng, còn lại các chi bộ khác đều phải phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng. Đó là việc lãnh đạo các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị; rèn luyện, giáo dục quần chúng trở thành cảm tình đảng; vận động quần chúng tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, đơn vị… Có chút khác biệt giữa chi bộ gắn với địa bàn dân cư và chi bộ cơ quan về đối tượng quần chúng. Ở chi bộ gắn với địa bàn dân cư, quần chúng bao gồm người ngoài Đảng là các đoàn viên, hội viên chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ và nhân dân sinh sống trên địa bàn, còn với chi bộ cơ quan thì quần chúng chỉ là người làm cùng đơn vị chưa là đảng viên. Vì hai đối tượng này có đặc thù riêng nên việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng cũng phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể (gắn với loại hình chi bộ cụ thể).
Thứ tư, phân công công tác đảng vụ. Đây là công tác gắn trực tiếp với các hoạt động mang tính hành chính trong tổ chức đảng, chẳng hạn, làm thư ký tại các kỳ họp, phụ trách thu và giữ đảng phí, làm báo cáo, soạn các văn bản, mua và phân phát tài liệu sinh hoạt đảng… Các công việc mang tính sự vụ này rất quan trọng đối với chi bộ nên cũng cần được quan tâm đúng mức.
Thứ năm, phân công các công tác khác. Đây là các công tác không thường xuyên tùy theo yêu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị và chi bộ cũng như nhằm đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Chẳng hạn, cơ quan cử một đội đi thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng, cần có một số đảng viên làm nòng cốt; đơn vị tham gia một phong trào xã hội, cần có một đảng viên giữ vị trí chủ chốt…
Vài lưu ý trong việc phân công đảng viên
Trong Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ, ở phần nội dung một cuộc sinh hoạt chi bộ có nêu: “Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện…”. Như vậy, phân công là một việc làm bắt buộc phải có trong việc thực hiện các nhiệm vụ (cả về chuyên môn lẫn xây dựng Đảng) trong tháng tới của chi bộ. Để việc phân công đạt kết quả tích cực, nên quan tâm một số vấn đề:
Một là, chú ý phân công hợp lý. Tính hợp lý thể hiện ở việc ngoài phân công công việc theo năng lực và điều kiện cụ thể của từng cá nhân đảng viên còn phải hợp lý giữa các đảng viên với nhau, giữa các kỳ sinh hoạt và hài hòa với tổng thể tình hình của chi bộ. Tức là, tránh phân công một vài đảng viên quá nhiều việc, dù những đồng chí này thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ vì như vậy dễ làm các đồng chí ấy bị “quá tải”, hoặc có thể nảy sinh tư tưởng “công thần”, tạo ra tâm lý ganh đua không lành mạnh trong chi bộ; tránh phân công công việc quá sức khiến đảng viên cảm thấy bị “đuối”, từ đó nảy sinh suy nghĩ bị trù dập… Vì vậy, nên “rải” việc cho đều (tương đối) các đảng viên, đều ở các tháng…
Hai là, nghe đảng viên trình bày về sự phân công đó. Nguyên tắc tập trung dân chủ nên được thực hiện đầy đủ ở cả hai mặt, trong đó cần chú ý lắng nghe suy nghĩ của đảng viên về sự phân công để tránh áp đặt, duy ý chí. Chẳng hạn, chi bộ (kể cả bí thư) đinh ninh là đảng viên được phân công có thể hoàn thành tốt công việc đó theo năng lực và điều kiện vốn có của đồng chí ấy; tuy nhiên, ở thời điểm cụ thể, gia đình của đồng chí có việc cần giải quyết nên nếu chi bộ không lắng nghe phản hồi thì có thể đặt đồng chí ấy vào thế khó xử, từ đó nảy sinh tâm tư, lo lắng, không chỉ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bản thân đồng chí mà còn ảnh hưởng đến sự hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ. Tuy nhiên, khi đã được động viên, tạo điều kiện, giúp đỡ, cũng như tập thể đã thống nhất thông qua thì cá nhân mỗi đảng viên phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, theo yêu cầu và thời gian đã định.
Ba là, nên ghi rõ vào biên bản hoặc nghị quyết. Việc phân công là một phần quan trọng của cuộc họp chi bộ nên cần được ghi rõ vào trong biên bản; trong trường hợp chi bộ ra nghị quyết thì cũng cần ghi rõ vào nghị quyết. Cần ghi nội dung được phân công, đảng viên phụ trách (kể cả người phụ trách chính và người hỗ trợ, nếu có), yêu cầu hoàn thành (các tiêu chí, định lượng cụ thể), thời gian hoàn thành (nếu có từng bước thì cũng ghi rõ các bước đó)… Các thông tin này được xem là căn cứ để đánh giá sự phấn đấu, nỗ lực và mức độ hoàn thành của đảng viên, làm cơ sở để phân tích chất lượng đảng viên cuối năm cũng như bình xét các thi đua khác.
Bốn là, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phân công. Công việc được phân công có thể hoàn thành vào giữa hai kỳ họp hoặc trải qua nhiều kỳ họp chi bộ nhưng đều phải được kiểm tra việc thực hiện một cách hợp lý với tính chất công việc và điều kiện đặc thù của cá nhân đảng viên được phân công. Nếu là công việc ngắn hạn, thì cấp ủy (trực tiếp là bí thư hoặc thủ trưởng đơn vị) phải kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nếu là nhiệm vụ dài hạn thì có thể kiểm tra đột xuất hoặc thông qua kỳ họp chi bộ tiếp theo. Yêu cầu “hợp lý” là nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; chẳng hạn, với công việc đòi hỏi cao về mặt tiến độ thì phải kiểm tra thường xuyên và nắm các bước đã hoàn thành, hay với đảng viên trẻ, ít kinh nghiệm thì cần quan tâm nhiều hơn đảng viên đã có nhiều kinh nghiệm…
Năm là, nên có đánh giá ở mỗi kỳ sinh hoạt tiếp theo, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù là công việc ngắn hạn hay dài hạn, ở các kỳ sinh hoạt tiếp theo cũng cần có sự đánh giá của chi bộ, của cấp ủy. Việc đánh giá này nhằm thông báo cho chi bộ biết tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ đó; kịp thời tháo gỡ những khó khăn và rút ra những kinh nghiệm cho cá nhân đồng chí được phân công cũng như các đảng viên khác; kịp thời biểu dương khi đảng viên thực hiện tốt, tích cực và phê bình khi đảng viên chưa nỗ lực, chưa hoàn thành nhiệm vụ…
Tác giả bài viết: TRÚC GIANG
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết