Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

2014-02-10 10:52:56
| Nguyễn Thanh Phong
Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đều xác định các mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó thể hiện một cách khái quát về ý nghĩa cụ thể và thiết thực của hoạt động này đối với tổ chức đảng, với đơn vị và với cá nhân từng đảng viên.
Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đều xác định các mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó thể hiện một cách khái quát về ý nghĩa cụ thể và thiết thực của hoạt động này đối với tổ chức đảng, với đơn vị và với cá nhân từng đảng viên.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Với vai trò lãnh đạo toàn diện, tổ chức đảng phải luôn thể hiện được khả năng định hướng, dẫn dắt, quyết định… các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị cùng các hoạt động của đảng viên trong khuôn khổ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Vai trò đó có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, các nhiệm vụ chính trị cũng như tham gia tích cực vào công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Vì ý nghĩa đó, trong một cuộc sinh hoạt chi bộ có chất lượng, các vấn đề, nhất là các khiếm khuyết, hạn chế, của chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của các đoàn thể và của từng đảng viên (thậm chí cả các quần chúng ngoài Đảng) được đưa ra phân tích, làm rõ… nhằm khẳng định cái đúng, phê phán và đấu tranh với cái sai. Qua đó, tổ chức và đảng viên tích cực được biểu dương, được động viên và tiếp tục phát huy; các tổ chức và cá nhân có sai sót, hạn chế được góp ý, rút kinh nghiệm nhằm sửa chữa hoàn thiện hơn; những phần tử phá hoại, hư hỏng, tha hóa được đấu tranh, vạch trần và nếu cần thiết phải loại trừ ra khỏi tổ chức đảng. Nếu một tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh sẽ không có hoặc có rất ít những đảng viên suy thoái, biến chất; ngược lại, nếu tất cả hoặc tuyệt đại đa số đảng viên gương mẫu, vững vàng, có năng lực, phẩm chất tốt… sẽ góp phần quyết định vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Phát huy cái tích cực, đấu tranh với cái tiêu cực có thể thông qua nhiều cách, nhưng phần lớn thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ. Bởi với các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chi bộ đúng nguyên tắc xây dựng Đảng và có chất lượng thực sự vừa là một hoạt động thể hiện vai trò lãnh đạo tập thể vừa là một cuộc đấu tranh mang tính tập thể. Tính tập thể đó vừa thể hiện trí tuệ, sức mạnh của số đông đúng đắn vừa khẳng định tính đảng, chứ không phải là cuộc đấu tranh giữa các cá nhân.
Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng tổ chức đảng, trong toàn Đảng.
Nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên
Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức đều phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và hoạt động của các tổ chức đảng cũng phải tuân thủ theo các quy định của Đảng. Bên cạnh đó, tổ chức đảng và đảng viên còn phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, trong việc quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, nâng cao sinh hoạt chi bộ luôn gắn với việc không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện các chủ trương, đường lối đó trong điều kiện cụ thể của mình.
Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ là tác động, thúc đẩy, định hướng, giám sát và kiểm tra để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các chức năng, nhiệm vụ đó của cơ quan, đơn vị được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp được quy định bằng các quy chế do cấp ủy đảng quy định, dựa trên cơ sở vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo theo quy định của Đảng, đồng thời dựa trên các quy định của pháp luật về mô hình tổ chức hoạt động của một cơ quan; trong suốt quá trình hoạt động cũng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định khác của pháp luật. Hai yếu tố này không tách rời nhau, vì vậy đảng viên phải luôn có ý thức chấp hành cả chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật.
Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được đặt song song, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng chính là để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn có ý nghĩa tạo ra động lực, phương hướng, giải pháp một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để thực hiện thành công đồng thời hai nhiệm vụ đó. Từ đây, nhận thức và ý thức tự giác của mỗi đảng viên được nâng cao, tính tiên phong, gương mẫu cũng được thể hiện rõ nét.
Giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta có 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động, gồm: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. Các nguyên tắc đó phải được thể hiện ở từng đảng viên thì tổ chức đảng và toàn Đảng mới có thể thực sự trong sạch, vững mạnh và khẳng định được vai trò cũng như sức chiến đấu của mình.
Với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được nâng cao ý thức trách nhiệm, được học tập, được động viên, kích thích sự tu dưỡng, rèn luyện, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Thậm chí, với tính kỷ luật, sự khuôn phép, quy củ, ràng buộc, các đảng viên không thể không học tập, rèn luyện, tu dưỡng một cách nghiêm túc, thiết thực. Bởi sự thể hiện của mỗi cá nhân đảng viên có tác động đến sự thể hiện (chính là vai trò lãnh đạo) của tổ chức đảng – nếu tất cả đảng viên đều gương mẫu, tích cực thì tổ chức đảng vững mạnh, có khả năng thuyết phục được quần chúng; trái lại, nếu nhiều đảng viên tha hóa, thiếu phấn đấu thì tổ chức đảng mất dần vai trò của mình.
Cũng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được rèn luyện để nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí. Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một dịp để mỗi đảng viên được trải nghiệm, được học, được rèn giũa các phẩm chất đó. Vì vậy, một cuộc sinh hoạt chi bộ nhàm chán, đơn điệu không chỉ làm mất dần vai trò lãnh đạo của chi bộ mà còn làm các đảng viên mất tính năng động, sáng tạo, tăng tính thụ động và sức “ỳ”.
Đối với cấp ủy, một cuộc sinh hoạt có chất lượng chính là dịp để các đảng viên bộc lộ mình một cách rõ ràng, cụ thể, qua đó có thể nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ngược lại, điều hành một cuộc sinh hoạt có chất lượng cũng góp phần nâng cao uy tín của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ.
Như vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực cho từng đảng viên, từng tổ chức đảng và cho toàn Đảng. Do đó, tất cả các đảng viên, nhất là bí thư và cấp ủy viên, cần phải quan tâm, đầu tư để các cuộc sinh hoạt chi bộ luôn được cải tiến và có hiệu quả.
Tác giả bài viết: MINH TÂM
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết