Việc phổ biến văn bản trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 11:31:43 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 có quy định: “Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực)” là một trong những nội dung của một cuộc sinh hoạt chi bộ mà các chi bộ không được bỏ qua.

Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Giám sát xã hội

10-02-2014 11:28:23 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Giám sát là theo dõi, kiểm tra, phát hiện, đánh giá của cá nhân, tổ chức, cộng đồng người đối với cá nhân, tổ chức, cộng đồng người khác trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội, trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước, các quyền, nghĩa vụ của công dân, của các tổ chức chính trị - xã hội và kiến nghị phát huy ưu điểm, thành tựu, xử lý đối với cá nhân, tổ chức có những hành vi sai trái.

Phân biệt giám sát chuyên đề với kiểm tra chấp hành của cấp ủy

10-02-2014 11:27:04 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là điều chỉnh, định hướng toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội. Do đó để bảo đảm định hướng, điều chỉnh có phù hợp với thực tiễn hay không cần phải kiểm tra, giám sát để đánh giá được hay chưa được, rút ra ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo. Đảng ta xác định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua còn lúng túng không biết nên xác định nội dung nào thì kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề. Việc đáng lý phải kiểm tra, thì giám sát chuyên đề, việc cần giám sát chuyên đề lại kiểm tra. Việc chưa xác định đúng nội dung kiểm tra, giám sát trên vô hình trung làm giảm ý nghĩa, mục đích, vai trò của từng nhiệm vụ. Vì thế, phân biệt được nội dung nào cần kiểm tra, nội dung nào cần giám sát chuyên đề trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm là rất cần thiết.

Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 11:25:23 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sinh hoạt chi bộ, không thể không có nội dung về xây dựng Đảng cũng như không thể không có tính chất xây dựng Đảng. Trên thực tế, ở một số chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các nội dung chuyên môn được bàn nhiều và gần như chiếm hết thời gian, còn nội dung xây dựng Đảng được bàn rất ít hoặc không được quan tâm đúng mức. Đây là điều cần khắc phục.

Về vấn đề chủ trì trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 11:20:40 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sổ tay Xây dựng Đảng số 1-2013 có bài Vai trò người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ, nêu ý kiến rằng “người chủ trì trong các cuộc sinh hoạt chi bộ có thể là đồng chí bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công”. Trên Sổ tay Xây dựng Đảng số 3-2013, trong bài Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân: Xây dựng niềm tin với khách hàng có chi tiết: “… nét mới của Đảng bộ đồng thời cũng nhằm phát huy năng lực lãnh đạo của mỗi đảng viên đó là thực hiện việc phân công đảng viên lần lượt tham gia chủ trì các kỳ sinh hoạt. Sự phân công này đã thổi luồng không khí mới vào các kỳ sinh hoạt như: nội dung đa dạng hơn, không khí sinh hoạt vui vẻ, cởi mở hơn…”. Là một đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ khu phố, tôi xin có vài ý kiến trao đổi về việc này.

Việc chọn thời điểm sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 11:18:54 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 có nêu một số quy định liên quan đến thời gian họp chi bộ như sau: “Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề); chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng)”.

Chính sách lương đối với giáo viên - từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

10-02-2014 11:17:19 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”(1). Quan điểm “phát triển đội ngũ giáo viên” một lần nữa được khẳng định và được xác định là khâu then chốt để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Vấn đề Đảng phí trong sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 11:13:15 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Việc thu và đóng đảng phí tưởng như là một điều gần như không phát sinh vấn đề phức tạp gì nhưng đôi lúc cũng có những rắc rối, chủ yếu do không thực hiện đúng quy định. Chẳng hạn, có chi bộ không thu đảng phí hàng tháng mà thu hàng quý, có chi bộ thu “sót” nhưng cũng không kiểm tra, nhắc nhớ, có chi bộ quản lý khoản đảng phí được trích lại thiếu minh bạch, gây thắc mắc trong đảng viên…

Về việc thay đổi người theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng

10-02-2014 11:08:00 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hỏi: Sau khi chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, có cảm tình đảng đề nghị thay đổi đảng viên khác do trong số đó có người trước đây từng có mâu thuẫn cá nhân với cảm tình đảng. Đồng chí cảm tình đảng cho rằng việc phân công như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan khi đồng chí đảng viên đó nhận xét về quá trình phấn đấu của mình. Xin hỏi, trong trường hợp này, chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên ở quận 1, quận Thủ Đức).

Xây dựng Nghị quyết trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 11:03:49 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Liên quan đến nghị quyết của chi bộ, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu một số nhiệm vụ. Ở phần mở đầu, bí thư hoặc người được phân công chủ trì phải “cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ)”. Ở phần kết thúc, Hướng dẫn 09 nêu: “Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ”. Như vậy, Hướng dẫn 09 có đặt vấn đề về việc ban hành nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ nhưng không nêu rõ là chi bộ có nhất thiết phải xây dựng nghị quyết hay không. Trên thực tế, việc ban hành nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt chi bộ diễn ra không thường xuyên và phổ biến ở tất cả các chi bộ: có chi bộ chỉ ra nghị quyết khi có các vấn đề quan trọng và phần lớn các chi bộ xem biên bản sau khi có sự thống nhất của các đảng viên là nghị quyết hoặc có giá trị như nghị quyết để mọi người chấp hành.

Về sinh hoạt chi bộ chuyên đề

10-02-2014 11:02:00 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là sinh hoạt của chi bộ tập trung vào một chủ đề trọng tâm nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể theo chức năng của chi bộ, của cơ quan, đơn vị hoặc theo sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Sinh hoạt chuyên đề được coi là một trong giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Kiên trì, đổi mới và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin

10-02-2014 10:59:46 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hiện nay ở nước ta rộ lên một số ý kiến bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhìn chung các ý kiến này đều so sánh với thực tiễn thất bại của phong trào và mô hình của “chủ nghĩa xã hội”, từ đó khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin sai lầm từ gốc, hoặc đã hoàn toàn lỗi thời nên kìm hãm sự phát triển của xã hội, cần phải loại bỏ… Họ bám vào quan niệm chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ, tập trung, quan liêu, bao cấp và đấu tranh giai cấp, để bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Và họ cho rằng, khi thực hiện công cuộc đổi mới như ở nước ta hiện nay là đã xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, vậy thì, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ này làm gì?

Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ

10-02-2014 10:55:10 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Từ điển tiếng Việt giải thích: sinh hoạt là những hoạt động tập thể của một tổ chức. Đối với chi bộ, một dạng tổ chức có tính chặt chẽ, kỷ luật cao, thì sinh hoạt không chỉ là các hoạt động tập thể thuần túy mà còn thông qua đó để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Vì vậy, các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tức là đang tham gia vào công việc lãnh đạo đối với chi bộ, đối với cơ quan, đơn vị, đối với quần chúng. Quán triệt tinh thần và tư tưởng lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ là điều kiện quan trọng để mỗi đảng viên ý thức trách nhiệm về việc tham gia nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

10-02-2014 10:52:56 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đều xác định các mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó thể hiện một cách khái quát về ý nghĩa cụ thể và thiết thực của hoạt động này đối với tổ chức đảng, với đơn vị và với cá nhân từng đảng viên.

Công tâm

10-02-2014 10:48:22 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ðã hai ngày hôm nay, ông Toan không ra khỏi nhà. Những chậu cây cảnh quý trong vườn không được ông tưới tắm. Mấy con chim họa mi hằng ngày ông luôn chăm sóc, nay cũng chẳng được cho ăn.

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

10-02-2014 10:36:50 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có thể nói, xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học hiện nay

10-02-2014 10:31:34 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trí thức là lực lượng nòng cốt để truyền bá tri thức, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, việc phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học đang trở nên bức thiết, đòi hỏi nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ.

Nước Mỹ và mối quan tâm châu Á trong năm 2014

07-02-2014 04:02:56 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Năm 2013, chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma vấp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai chính sách chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc “đấu đá” nội bộ nước Mỹ khiến ông chủ Nhà Trắng không thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chiến lược đối ngoại mới đầy tham vọng đã đưa ra hồi năm 2009. Trong khi đó, chính tại khu vực này cũng chứng kiến những biến động dữ dội, các diễn biến căng thẳng, đối đầu. Tất cả khiến cho mối quan tâm về châu Á của nước Mỹ trong năm 2014 trở nên bộn bề hơn.

Cộng đồng ASEAN và tầm nhìn sau 2015

07-02-2014 03:59:29 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 (được tổ chức ở Bru-nây, tháng 10-2013), các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra tuyên bố về xây dựng Tầm nhìn sau 2015 cho Cộng đồng ASEAN. Hội đồng Điều phối ASEAN gồm Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên được giao triển khai xây dựng các thành tố chính của Tầm nhìn sau 2015, trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét trong năm 2014.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 9 10 11 12  Trang sau