Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 về kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng"

Thứ tư - 06/07/2016 13:46 | Nguyễn Thanh Phong

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 202-TB/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng"

Vừa qua, sau khi nghe xem xét Tờ trình của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án; đồng thời nhấn mạnh, lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

1- Đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triểm bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới cách tuyển chọn phải bảo đảm, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ; góp phần khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ nói chung, trong tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng. Lưu ý cần cụ thể hơn nữa về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương.

2- Đối tượng được đăng ký dự tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bảo gồm các cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trường hợp các đối tượng không nằm trong quy hoạch thì phải được cấp ủy quản lý các chức danh đó đồng ý.

3- Về phạm vi và thời gian thực hiện thí điểm:

- Thực hiện thí điểm tại 1/3 số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở  Trung ương (trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra  Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); 1/3 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đại diện cho các vùng trong cả nước).

- Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài từ quý III – 2015 đến hết quý III-2018, sau đó sẽ tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện thí điểm.

4- Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và  Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề án để tổ chức, thực hiện.

5- Từ nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Đề án này (sau khi Đề án được ban hành chính thức); không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo các đề án do địa phương, đơn vị tự… xây dựng.

Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương trong diện thực hiện thí điểm, chủ động chỉ đạo thực hiện chủ trương này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban cán sự đảng Chính phủ).

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(đã ký)

Lê Hồng AnhNguồn tin: dangcongsan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn