Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
107-BS/VPĐUK 03/01/2017

Công văn về lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Tải về
106-BS/VPĐUK 03/01/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Tải về
69-CV/BTGĐUK 23/12/2016

Công văn về gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV

Tải về
103-BS/VPĐUK 27/12/2016

Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cương vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tải về
105-BS/VPĐUK 27/12/2016

Chỉ thị về lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu "tự diễn biến","tư chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 55/QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cương vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên

Tải về
87-BS/VPĐUK 11/11/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII

Tải về
184-CV/ĐUK 28/11/2016

Về kết quả của buổi toạ đàm "Hội nhập quốc tế trong giáo dục Đại học"

Tải về
01-HD/TW 20/09/2016

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
29-QĐ/TW 25/07/2016

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
30-QĐ/TW 26/07/2016

Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải về
53-CV/BTG.ĐUK 05/09/2016

Báo cáo công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong HSSV các trường THPT và các trường ĐH, CĐ, TCCN

Tải về
01- HD/ĐUK 31/08/2016

Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"

Tải về
07-CTrHĐ/ĐUK 22/08/2016

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
30-QĐ/TW 26/07/2016

Về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải về
29-QĐ/TW 25/07/2016

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
68-CV/VP.ĐUK 15/08/2016

Về việc gửi tài liệu thi hành Điều lệ Đảng Khóa XII

Tải về
18-TB/BCĐ 09/08/2016

Thông báo số 1, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần ba - Năm 2016

Tải về
52-CV/BTG.ĐUK 18/08/2016

Về tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình

Tải về
122-CV/ĐUK 23/08/2016

Về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU

Tải về
70-BS/VP.ĐUK 24/08/2016

Thông tri lãnh đạo thực hiện kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau