ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Biểu mẫu tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ trường năm 2023

  • 17/12/2023
  • 0
  • 138 Views
17 Th12

Danh mục tài liệu, hồ sơ kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ trường

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 14/12/2023 của Đảng ủy trường)

1) Trích biên bản hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân.

2) Văn bản đề xuất Đảng ủy trường xếp loại chất lượng Chi bộ, tập thể lãnh đạo và đảng viên chi bộ năm 2023.

3) Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đề nghị mức xếp loại chất lượng của chi bộ, tập thể lãnh đạo và đảng viên chi bộ.

4) Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân có liên quan đối với báo cáo kiểm điểm tập thể.

5) Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023 (mẫu Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023)`

6) Bảng tổng hợp hồ sơ kiểm điểm, xếp loại chất lượng của đảng viên năm 2023.

7) Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân của đảng viên chi bộ gồm:

  • Bản kiểm điểm cá nhân theo mẫu.
  • Phiếu nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (213).
  • Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên + biểu mẫu bổ sung thông tin quá trình công tác và chức vụ đã qua.
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ nếu có bổ sung mới (có chứng thực sao y)

Ví dụ: bằng Trung cấp LLCT, bằng cao cấp Lý luận Chính trị, Bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ khác,…

8) Báo cáo tóm tắt thành tích, công văn đề nghị khen thưởng chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền và danh sách đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (nếu có).

STT Tên Biểu Mẫu Đính kèm Tải xuống
1 Khung tiêu chí đánh giá
2 Danh mục hồ sơ cần nộp
3 1. Biên bản họp chi bộ kiểm điểm, đánh giá chất lượng 2023
4 2. VB đề xuất Đảng ủy xếp loại 2023
5 3 .bien ban kiem phieu biểu quyết của tập thể, cá nhân
6 4. Văn bản tổng hợp các ý kiến của tập thể, cá nhân liên quan đến kiểm điểm chi bộ
6 5 - 7.1 Mẫu báo cáo tập thể, cá nhân
8 6. Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ cá nhân đảng viên nộp
9 7.3a - M3.phieu bo sung ho so dang vien
10 7.3b - BM BO SUNG THONG TIN QUA TRINH LAM VIEC CUA DANG VIEN