ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

BIỂU MẪU CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC CHO ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

  • 19/03/2024
  • 0
  • 286 Views
19 Th3

BIỂU MẪU CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC CHO ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Sau khi hết thời gian dự bị (12 tháng kể từ ngày chi bộ kết nạp) đảng viên dự bị cần phải thực hiện hồ sơ chuyển chính thức bao gồm các nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ LÀ ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

STT Nội dung Biểu mẫu Ghi chú
1 Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khi hoàn thành lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới 
2 Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Mẫu 10-KNĐ Đảng viên dự bị thực hiện
3 Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ Đảng viên hướng dẫn thực hiện
4 Biên bản họp chi đoàn Đảng viên dự bị liên hệ Chi đoàn để thực hiện
5 Biên bản họp của Ban chấp hành Đoàn khoa Đảng viên dự bị liên hệ Đoàn khoa để thực hiện
6 Giấy nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú Nhận công văn và biểu mẫu tại Văn phòng Đảng ủy
7 Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội và nơi cư trú Mẫu 12-KNĐ Chi bộ thực hiện
8 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ Chi bộ thực hiện
9 Giấy đề nghị cấp thẻ đảng viên Đảng viên dự bị thực hiện
10 Danh mục kiểm tra hồ sơ xét chuyển công nhận chính thức Chi bộ thực hiện

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ LÀ CÔNG ĐOÀN VIÊN

STT Nội dung Biểu mẫu Ghi chú
1 Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khi hoàn thành lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới
2 Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Mẫu 10-KNĐ Đảng viên dự bị thực hiện
3 Bảng nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ Đảng viên chính thức hướng dẫn thực hiện
4 Giấy nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú Nhận công văn và biểu mẫu tại Văn phòng Đảng ủy
5 Nhận xét của công đoàn bộ phận Đảng viên liên hệ Tổ Công đoàn thực hiện
6 Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội và nơi cư trú Mẫu 12-KNĐ Chi bộ thực hiện
7 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ Chi bộ thực hiện
8 Giấy đề nghị cấp thẻ đảng viên Đảng viên dự bị thực hiện
9 Danh mục kiểm tra hồ sơ xét chuyển công nhận chính thức Chi bộ thực hiện

Lưu ý:

1) Đối với các trường hợp đảng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn đã đặt ra trước đó thì chi bộ thực hiện quy trình đề nghị Đảng ủy xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

2) Thời hạn chuyển đảng chính thức phải theo đúng quy định của Điều lệ đảng, Chi bộ không được tự ý kéo dài thời gian dự bị và thời gian thực hiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho đảng viên. Việc chuyển đảng chính thức trễ đảng viên, chi bộ thực hiện việc giải trình để Đảng ủy xem xét về việc công nhận chính thức.

3) Chi bộ thực hiện việc kiểm tra và điền đầy đủ thông tin hồ sơ vào danh mục hồ sơ theo biểu mẫu quy định

STT Tên Biểu Mẫu Đính kèm Tải xuống
1 Mẫu 10-KND Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
2 Mẫu 11-KND Bản nhận xét đảng viên dự bị
3 Mẫu - Biên bản họp chi đoàn
4 Mẫu - Biên bản họp BCH Doan khoa
5 Mẫu - Biên bản họp của công đoàn bộ phận
6 Mẫu 12B-KND Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
7 Mẫu 12-KND Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị xã hội nơi ĐVDB cư trú
8 Mẫu 13-KND Nghị quyết đề nghị công nhận chính thức
9 Giấy đề nghị cấp thẻ đảng viên
10 Danh mục kiểm tra hồ sơ chuyển đảng chính thức