ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

XÁC MINH TIÊU CHUẨN CHÍNH TRỊ TỪ ĐẢNG ỦY KHỐI

  • 18/08/2023
  • 0
  • 94 Views
18 Th8
  1. Nhận xét, đánh giá của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Uy tín và triển vọng phát triển.
  2. Bản khai lý lịch cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (mẫu theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị).
STT Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Đính kèm Tải xuống