ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

DANH MỤC HỒ SƠ 

XÁC MINH TIÊU CHUẨN CHÍNH TRỊ TỪ ĐẢNG ỦY KHỐI

  1. Sơ yếu lý lịch 2C (Mẫu 2C/TCTW-98)
  2. Nhận xét, đánh giá của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Uy tín và triển vọng phát triển.
  3. Bản khai lý lịch cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (mẫu theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị).
  4. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có xác nhận của người kê khai và người nhận bản kê khai theo quy định)
  5. Bản sao có giá trị pháp lý các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Lưu ý: Các tài liệu nêu tại mục 1,2,3,4 không quá 06 tháng tính đến thời điểm xem xét.