Thông báo về việc chi trợ cấp khó khăn Học kỳ II/2020-2021

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:   349/TB-ĐHSPKT                      TP. Hồ Chí Minh, ngày   09  tháng  4 năm 2021

 THÔNG BÁO

Về việc chi trợ cấp khó khăn Học kỳ II/2020-2021


       Kính gửi:    –  Các Khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên trường.
                        –  Sinh viên các lớp.
Nhằm hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính quy tại trường, Hiệu trưởng thông báo về việc chi trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học 2020-2021.

1. Trợ cấp cho sinh viên khó khăn:

Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng/sinh viên. Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ cận nghèo thuộc các trường hợp sau:
– Gia đình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng – 1.000.000 đồng (ở khu vực nông thôn) hoặc 900.000 đồng – 1.300.000 đồng (ở khu vực thành thị).
– Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại phải lao động để tạo thu nhập lo cho nhiều hơn 4 nhân khẩu.
– Sinh viên có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.

2. Trợ cấp cho sinh viên đặc biệt khó khăn:

Mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng/sinh viên. Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo thuộc các trường hợp sau:
– Gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống (ở khu vực nông thôn) hoặc 900.000 trở xuống (ở khu vực thành thị).
– Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động để tạo thu nhập lo cho gia đình.
– Sinh viên có cha và mẹ đều bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.
– Gia đình gặp biến cố lớn dẫn đến tình trạng khó khăn về kinh tế như bệnh tật nặng, tai nạn, thiên tai…

3. Quy trình xét:

– Sinh viên nộp Đơn đề nghị xét trợ cấp khó khăn theo mẫu về Văn phòng Khoa, nêu rõ khó khăn, mức đề nghị cấp 3 triệu hay 6 triệu, kèm minh chứng về hoàn cảnh gia đình phù hợp với mức học bổng đề nghị, có xác nhận của địa phương), hạn cuối 23/4/2021.
– Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện rà soát, xác nhận thông tin trong đơn của sinh viên; tổng hợp, phân loại hồ sơ đề nghị xét học bổng trợ cấp khó khăn của sinh viên (theo mẫu nhà trường cung cấp) và gửi về Thường trực hội đồng xét trợ cấp (Bản giấy và qua Email: anpnd@hcmute.edu.vn, hạn cuối vào ngày 28/4/2021 (Cô An – Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên).
– Hội đồng xét trợ cấp họp, công bố danh sách chậm nhất là ngày 14/5/2021 trên website và Facebook của Phòng tuyển sinh và công tác sinh viên.
– Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp cho sinh viên có tài khoản hợp lệ trước 20/5/2021.
Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị và sinh viên biết để thực hiện.
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                             PGS.TS Đỗ Văn Dũng
 
Nơi nhận:                                                                                          
–  Ban Giám hiệu;                                                                                              
–  Các đơn vị; Mail SV;
–  Lưu: VT, TS&CTSV.

*Mẫu đơn xin hỗ trợ

*Danh sách