Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  Lần thứ XV Nhiệm kỳ 2015 – 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
Lần thứ XV Nhiệm kỳ 2015 – 2020
—–

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tiến hành từ ngày 15/04/2015 đến ngày 16/04/2015 đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIV (2010 – 2015) và phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) và thống nhất kết luận như sau:Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ XIV (2010 – 2015) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIV (2010 -2015)

I.   LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1.  Công tác đào tạo

Tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ trường. Đảng ủy trường tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn bao gồm nhiều mặt: cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, cải tiến chương trình đào tạo, hoàn thiện quy trình tổ chức đào tạo, ổn định và phát triển đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và kiên trì theo đuổi mục tiêu đào tạo đến bậc tiến sĩ; tập trung phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ cơ hữu; phát triển cơ sở vật chất hiện đại đồng bộ, thực hiện chiến lược của nhà trường nhằm phát triển nhà trường đa ngành đa lĩnh vực.

2.  Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế 

Đảng ủy lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố khoa học đỉnh cao từng bước hội nhập với xu thế chung của giáo dục đại học quốc tế. Không tách rời NCKH với nhu cầu phát triển của đất nước, từng bước gắn kết nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và cho địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

II. LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Với quan điểm chỉ đạo phối hợp giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường và sự chỉ đạo của ngành dọc, các đoàn thể chính trị – xã hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xây dựng Đảng về chính trị – tư tưởng

Đảng bộ Trường nhận thức và xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ then chốt, cần chú trọng sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng. Vì vậy, Đảng bộ phải nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh, từ đó lãnh đạo các đơn vị, bộ phận trong trường để phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị trước những thách thức, khó khăn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên vì mục tiêu xây dựng và phát triển trường ĐH SPKT,TP.HCM. Giữ vững vị trí là trường đại học đầu ngành trong hệ thống Sư phạm Kỹ thuật cả nước và phấn đấu thành trường trọng điểm trong hệ thống đại học; thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến 2020.

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ:

Đảng ủy tập trung lãnh đạo đề ra chủ trương xây dựng và phát triển nhà trường, Ban Giám Hiệu chịu trách nhiệm chủ trì và triển khai công việc của nhà trường thông qua bộ máy tổ chức của nhà trường. Ban Chấp hành các đoàn thể chịu trách nhiệm vận động các đoàn viên trong tổ chức của mình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi những công việc đã triển khai của chính quyền các cấp.

IV. KẾT LUẬN
Nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã kết thúc tốt đẹp, chứng tỏ bản lĩnh vững vàng, nhất quán của Đảng bộ trước thuận lợi, khó khăn hay thách thức. Đảng bộ và nhà Trường đã thu được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động của mình. Những thành quả đạt được là do:

 1. Đảng bộ và nhà Trường đã kịp thời phát hiện, bàn bạc và lãnh đạo thực hiện các vấn đề chính yếu, các khâu đột phá như vấn đề tổ chức cán bộ, đào tạo, đảm bảo chất lượng, quản lý sinh viên, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cơ sở vật chất, tài chính, quan hệ quốc tế, liên kết đào tạo quốc tế, tuyển sinh, quảng bá thương hiệu…
 2. Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai, dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, CBVC, HSSV đóng góp xây dựng nhà trường; tạo được sự đoàn kết, hợp tác vì sự nghiệp chung, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật và các nguyên tắc của đảng.
 3. Đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, các bộ phận; tạo được sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính quyền, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất, kịp thời, có hiệu quả của Đảng ủy. Xác lập vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, đề cao vị trí, vai trò của các đoàn thể tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong nhà trường.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế :

Về cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành ở một số chỉ tiêu chưa đạt.

Về cơ cấu đào tạo chưa đạt là do chỉ tiêu đưa ra ban đầu chưa sát với tình hình thực tế, cơ sở vật chất và con người chưa đáp ứng nhu cầu.

Về thực hiện chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN chưa đạt là do không kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.

Về chỉ tiêu 80% chi bộ được công nhận danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm chưa đạt là do bắt đầu từ năm 2014, Ban tổ chức Trung ương quy định tối đa chỉ được 50% chi bộ được công nhận danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm.

Về Đảng bộ danh hiệu hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm chưa đạt do năm 2011 Đoàn TNCS trường bị xếp loại Tiên tiến.

Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình phát triển, Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã rút ra được một số kinh nghiệm và bài học quan trọng sau:

Xây dựng khối đoàn kết trong toàn đảng bộ là điều kiện tiên quyết của thành công. Trong đó xác định vai trò quan trọng của các chi bộ

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy có tính quyết định trong công tác tổ chức và cán bộ,  tập hợp sức mạnh tập thể.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần là yếu tố quan trọng

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2015 – 2020)

I.  MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

 • Là một trong tốp 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam theo các tiêu chí đánh giá chất lượng của Nhà nước, ngang tầm với các trường đại học uy tín trong khu vực và quốc tế.
 • Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp – ứng dụng, trong đó một số lĩnh vực đào tạo theo hướng nghiên cứu – phát triển.
 • Xây dựng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm quốc gia, đóng vai trò nồng cốt trong đào tạo giáo viên kỹ thuật phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của đất nước.
 • Chương trình đào tạo có tính thích ứng cao, bằng cấp của trường được công nhận một cách rộng rãi trong khu vực và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, có việc làm phù hợp và phát huy năng lực một cách tối đa để cống hiến cho xã hội, hội nhập quốc tế.
 • Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ, khẳng định thương hiệu Nhà trường trên thị trường KHCN về lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học giáo dục nghề nghiệp.
 • Tạo được ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt đối với khu vực phía Nam.
 • Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp, mở rộng phục vụ cộng đồng.
 • Triển khai ứng dụng các kỹ thuật quản lý, quản trị đại học tiên tiến, chú trọng thực hiện đầy đủ 6 mục tiêu chiến lược của HEEAP: tăng cường năng lực lãnh đạo, phát triển giảng viên, nâng cấp trang thiết bị và chương trình đào tạo, phát triển loại hình đào tạo từ xa/online, chương trình tăng tính đa dạng, tăng cường khả năng tiếng anh và hội nhập quốc tế.

II.  HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

 1. 100% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 2. 20% chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.
 3. Quy mô đào tạo đến 2020 là 28.000 HSSV, với cơ cấu đào tạo như sau:
  • Đào tạo chính quy: 70% (trong đó đào tạo chất lượng cao: 15%, đào tạo sau đại học: 5%).
  • Đào tạo hợp tác quốc tế:   3%.
  • Đào tạo không chính quy, từ xa:  27%.
  • Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:  10.000 người/năm.
 4. 80% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp sau 3 tháng.
 5. Có 01 đề tài NCKH cấp nhà nước, có 30% đề tài NCKH có bài báo đăng trên tạp chí và kỷ yếu hội thảo, 70% đề tài NCKH nghiệm thu đúng hạn, 70% đề tài nghiệm thu đưa vào ứng dụng trong giảng dạy hoặc thực tế sản xuất, chuyển giao công nghệ.
 6. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ giảng viên của Trường có trình độ sau Đại học 90%, trong đó giảng viên có trình độ Tiến sĩ 30%.
 7. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 kết nạp 300 đảng viên mới.
 8. Phấn đấu 50% Chi bộ đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 95 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.
 9. Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh hằng năm.
 10. Công Đoàn, Đoàn thanh niên,Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lần thứ XIV, Nhiệm kỳ (2010 – 2015).
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV cần nghiên cứu những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các công việc trong tâm sau:

 • Triển khai chương trình hành động thực hiện Đề án nhiệm kỳ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018.
 • Hoàn thiện chương trình đào tạo 150 tín chỉ theo hướng tiếp cận CDIO thực hiện đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh trở thành trường đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm quốc gia.
 •  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/8/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ  chính trị của nhà trường.
 • Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị 02-CT/TU ngày 24/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 295-NQ/ĐUK ngày 16/3/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X), Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với thự hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 06/01/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy.
 • Công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại biểu  đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng bộ trường. Đảng ủy trường nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện.

Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ (2015 -2020) gồm 21 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đảng ủy trường nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy  khối để quyết định chuẩn y theo quy định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh khóa XV (2015-2020) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và góp ý của Đại hội để chỉ đạo hoàn thiện văn kiện Đại hội; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XV đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XV yêu cầu các Chi ủy, các đơn vị trong Trường, các đoàn thể chính trị – xã hội, và toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên học sinh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XV đề ra./.

Đại hội đại biểu Đảng bộ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lần thứ XV

Đánh giá post