Quy chế ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

Ngày 16/6/2017 Ban chấp hành Đảng bộ trường ban hành Quyết định 56-QĐ/ĐU Điều chỉnh, bố sung Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

(Ban hành kèm Quyết định số 56-QĐ/ĐUK ngày 16 tháng 6 năm 2017
của Ban chấp hành Đảng bộ Trường)


Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Trường) trực thuộc Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Thường trực Đảng ủy khối; là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội đại biểu.

Đảng ủy lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường bằng Nghị quyết và thông qua hoạt động của Đảng ủy, của Ban Thường vụ và từng đảng ủy viên được phân công phụ trách các đơn vị, đoàn thể, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với việc xây dựng Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy trường

1. Quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa Nghị quyết của cấp trên thành Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ Trường phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Trường, công tác cán bộ và các tổ chức đoàn thể.

2. Lãnh đạo toàn diện nhà trường, những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường đều do Đảng ủy thảo luận và quyết định. Những vấn đề nhất thiết phải được Đảng ủy thảo luận, cho ý kiến và quyết định, bao gồm:

 • Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ; kế hoạch chiến lược, quy hoạch tổng thể của Trường.
 • Quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy.
 • Những vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên Nhà trường; những vấn đề mới quan trọng về cơ chế, chính sách, về công tác giáo dục, đào tạo và quan hệ đối ngoại, quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Những vấn đề chủ yếu về quốc phòng, an ninh, về xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận của Đảng.
 • Bàn và quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên và các biện pháp tổ chức thực hiện.
 • Chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội Đảng bộ và quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường.
 • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quản lý cán bộ của Đảng ủy theo hướng dẫn của cấp trên, cụ thể:
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, quyết định của cấp trên về cán bộ và công tác cán bộ của đơn vị.
  • Giới thiệu nhân sự ứng cử Đảng ủy khóa mới, Ủy ban kiểm tra khóa mới.
  • Căn cứ quy định của Trung ương, quyết định số lượng ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
  • Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
  • Lãnh đạo về công tác quy hoạch cán bộ của nhà trường.
  • Nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Thường vụ hàng tháng, nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo định kỳ hàng quý.
 • Quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật, khai trừ đảng viên theo Quyết định số 328-QĐ/ĐUK về việc ủy quyền quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật, khai trừ đảng viên cho Đảng ủy trường.
 • Xét duyệt kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên, công nhận chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” theo quy định của Đảng ủy khối.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường là cơ quan thường trực của Đảng ủy Trường, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác của Đảng bộ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Nhiệm vụ

 • Chuẩn bị nội dung hội nghị để Đảng ủy Trường thảo luận và quyết định; triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đảng ủy Trường.
 • Làm việc với cấp ủy chi bộ theo kế hoạch 03 tháng một lần và khi có yêu cầu, tham dự sinh hoạt chi bộ, hội nghị sơ kết, tổng kết,… của các chi bộ trực thuộc.
 • Cụ thể hóa và có kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Trường. Quyết định biện pháp nhằm thực hiện có kết quả nghị quyết và báo cáo với Đảng ủy Trường trong phiên họp gần nhất.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Trường và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối. Tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên. Kiến nghị với Thành ủy, Đảng ủy Khối những vấn đề cần thiết và các chủ trương, chính sách cụ thể.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác Hồ; tổng kết công tác Đảng, tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ 06 tháng một lần.

2. Quyền hạn

Ban thường vụ Đảng ủy Trường được Đảng ủy Trường ủy quyền xem xét và quyết định các vấn đề sau:

 • Quyết định về việc thành lập, chia tách, sát nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc trường theo đề nghị của Ban giám hiệu.
 • Thành lập mới, chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các chi bộ, các ban của Đảng ủy Trường theo hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy khối.
 • Chuẩn y cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; chỉ định, bổ sung cấp ủy viên cấp ủy chi bộ trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng.
 • Xét duyệt, cho ý kiến về công các khen thưởng chi bộ, đảng viên, các đoàn thể, các đơn vị, cá nhân,… có thành tích xuất sắc.
 • Xét duyệt và đề nghị với Đảng ủy khối xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp thẻ đảng cho đảng viên, thu hồi thẻ đảng của những người không còn là đảng viên.
 • Tiếp nhận và ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.
 • Lựa chọn và bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể.
 • Tham gia hoặc kiến nghị với Trung ương Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Khối những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật,…
 • Về công tác cán bộ: lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ của trường:
  • Cho ý kiến nhân sự Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức theo Quy định.
  • Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển,…. đối với: cấp trưởng, cấp phó các khoa; cấp phó các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Trường.
  • Cho ý kiến nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Công Đoàn trường, Đoàn trường, Hội Cựu chiến binh trường; Cho ý kiến nhân sự Ban chấp hành, Ban thư ký, thường trực Hội sinh viên trường.

Điều 4.  Trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực Đảng ủy Trường

 • Thường trực Đảng ủy Trường (Bí thư và Phó Bí thư) được thay mặt Ban Thường vụ điều hành, xử lý các công việc hàng ngày của Đảng bộ Trường theo nghị quyết của Đảng ủy Trường, của Ban Thường vụ và các chủ trương của Đảng; chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.
 • Quyết định các vấn đề về tài chính và hành chính của Đảng bộ Trường.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

1. Bí thư Đảng ủy Trường

Là người chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối, Đảng bộ Trường, chủ trì công việc của Đảng ủy và Ban Thường vụ, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

 • Nắm vững và quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong Đảng bộ trường; đề xuất những vấn đề trọng yếu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu chuẩn bị dự thảo các báo cáo trình Đảng ủy hoặc Ban Thường vụ thảo luận quyết định.
 • Cùng với Phó Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường, thống nhất chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng sự lãnh đạo của Đảng ủy với sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị. Chủ trì công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ; chăm lo xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; giữ mối liên hệ với Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và bí thư các chi bộ.
 • Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ; chủ trì các kỳ họp và kết luận các vấn đề được thảo luận ở hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ. Duy trì và nâng cao chất lượng các kỳ họp của cấp ủy, bảo đảm thật sự dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy chế; phát huy trí tuệ tập thể và của mỗi cấp ủy viên vào công tác lãnh đạo chung.
 • Quyết định những công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ. Phụ trách công tác đối ngoại. Chỉ đạo công tác đối với các Ban của Đảng ủy, các đoàn thể, cấp ủy cấp dưới, các đảng ủy viên.
 • Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ ký các nghị quyết, văn bản, báo cáo quan trọng của Đảng ủy Trường.

2. Phó Bí thư Đảng ủy Trường:

có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

 •  Chỉ đạo trực tiếp công việc của Văn phòng Đảng ủy, bảo đảm cho Văn phòng Đảng ủy thực hiện tốt Quy chế làm việc.
 • Cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy và Ban Thường vụ.
 • Thường xuyên và định kỳ báo cáo với Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ về các mặt hoạt động của Đảng ủy; phối hợp chặt chẽ với Bí thư Đảng ủy trong chỉ đạo, điều hành giữa công tác đảng và công tác chính quyền.
 • Phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ.
 • Định kỳ hàng quý tổ chức gặp mặt, hướng dẫn công tác đối với chi ủy chi bộ.
 • Phó Bí thư Đảng ủy được quyền thay mặt Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng, sau khi có ý kiến thống nhất của Bí thư Đảng ủy hoặc được Bí thư ủy quyền.

3. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

 • Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đối với những việc thuộc lĩnh vực và công việc được phân công phụ trách, tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Thường vụ, tham gia quyết định các công việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
 • Có kế hoạch, chương trình công tác, điều hành các thành viên trong các Ban được phân công phụ trách, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc. Cùng với Văn phòng Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết và tham mưu báo cáo cho thường trực Đảng ủy Trường theo đinh kỳ cho các Ban Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, Thành Ủy, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả công tác được phân công.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên của Đảng ủy và của Ban Thường vụ; phối hợp với các đồng chí đảng ủy viên khác, với lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường và các đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về các mặt công tác thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách.
 • Định kỳ và thường xuyên báo cáo với Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về tình hình công tác chủ yếu, những vấn đề phát sinh và tình hình các đơn vị được phân công phụ trách, đề xuất những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục những mặt yếu kém.
 • Tham gia đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Thường vụ, chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo vận dụng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của cấp trên và của Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách, xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng.
 • Các Ủy viên Ban Thường vụ làm công tác chính quyền thực hiện quy chế hoạt động của chính quyền theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, giữ vững mối quan hệ với các ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy. Cùng các ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy chăm lo công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.
 • Ủy viên thường vụ kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được mặt Ban thường vụ ký và đóng dấu Đảng ủy các văn bản về tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên, nhận xét xác minh kết nạp đảng, chứng nhận lý lịch của người xin vào đảng, chứng nhận lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, duyệt chi từ nguồn đảng phí, báo cáo tài chính Đảng ủy và các văn bản của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

 • Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Đảng ủy Trường, nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy. Thảo luận và biểu quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Đảng ủy.
 • Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện đúng đắn, sáng tạo và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.
 • Thường xuyên gắn bó với đảng viên, quần chúng, nắm tình hình, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực công tác và đơn vị phụ trách để báo cáo, đề xuất ý kiến, kiến nghị cách giải quyết với Ban Thường vụ và Đảng ủy Trường.
 • Được thông tin và được yêu cầu Ban Thường vụ thông tin về tình hình thế giới, trong nước, trong Thành phố và nhà trường theo quy định của cấp trên. Được tham gia ý kiến với Ban Thường vụ về những vấn đề có liên quan thuộc đơn vị mình phụ trách, trước khi Ban Thường vụ quyết định.
 • Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc của Đảng và trên tình thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, nói đi đôi với làm. Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở đơn vị được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm đối với sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp, gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, không để người thân lợi dụng làm những việc trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, cương vị công tác được giao, không lấy danh nghĩa thay mặt Đảng ủy, nếu không được sự ủy nhiệm của Đảng ủy và Ban Thường vụ.
 • Tham dự các kỳ họp của chi bộ phụ trách ít nhất 03 tháng/ lần.

Điều 7. Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Trường

 • Văn phòng có một chuyên trách phụ trách Văn phòng và một số thành viên.
 • Chuyên trách Phụ trách văn phòng Đảng ủy được thừa lệnh Ban thường vụ, Đảng ủy ký và đóng dấu Đảng ủy công văn xác minh hồ sơ lý lịch kết nạp Đảng, giấy giới giới thiệu của Đảng ủy, duyệt chi kinh phí nhà trường cấp cho các hoạt động Văn phòng Đảng ủy, chi bộ (theo dự trù kinh phí đã được Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám hiệu phê duyệt đầu năm học).

Điều 8. Đối với các chi bộ

 1. Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các cấp ủy trực thuộc và thông qua các ban của Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ trực thuộc, nắm chắc tình hình các mặt, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ những việc mới phát sinh và những vấn đề cần giải quyết.
 2. Các chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban Thường vụ về toàn bộ các mặt công tác của đơn vị. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo các vấn đề đột xuất xảy ra ở đơn vị với Ban Thường vụ bằng văn bản hoặc trực tiếp báo cáo với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Chậm nhất 03 ngày sau kỳ họp định kỳ hàng tháng, chi bộ nộp sổ biên bản họp chi bộ về Văn phòng đảng ủy kiểm tra, ghi nhận đề xuất, kiến nghị của chi bộ đối với Đảng ủy, Ban thường vụ.

Chương 2
QUAN HỆ CỦA ĐẢNG UỶ VỚI BAN GIÁM HIỆU
VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Điều 8. Trách nhiệm giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể về các mặt công tác

1. Về trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy và Ban giám hiệu đều phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường, cụ thể như sau:

 • Đảng ủy chịu trách nhiệm chủ trì  phổ biến quán triệt các đường lối chủ trương, chính sách và chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trực tiếp Lãnh đạo công tác Đoàn thể trong Trường, phân công Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đoàn thể.
 • Nhà trường chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chế độ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động tốt.
 • Giải quyết các vấn đề tư tưởng cụ thể của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên:
  • Những vấn đề phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường sẽ do nhà trường giải quyết có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy.
  • Những vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ xã hội: Nếu là đảng viên thì cấp uỷ Đảng giải quyết và thông báo cho lãnh đạo đơn vị được biết; nếu là quần chúng thì tổ chức quần chúng (Công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) giải quyết và báo cáo cho cấp ủy và lãnh đạo đơn vị được biết.

2. Về trách nhiệm trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

 • Việc cử cán bộ đi học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ công tác, lý luận chính trị,… do lãnh đạo đơn vị giải quyết trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch của đơn vị đã được cấp uỷ Đảng cùng cấp tham gia ý kiến.
 • Việc tổ chức học tập chính trị, phổ biến các chủ trương, Chính sách của Đảng cho đảng viên và cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức về Đảng  cho những đảng viên mới, cho đối tượng kết nạp Đảng do cấp uỷ Đảng chủ trì, nhà trường tạo điều kiện về mặt vật chất và thời gian tổ chức học tập.
 • Việc chọn cử cán bộ Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  tham gia các khoá đào tạo của các tổ chức đoàn thể  do cấp trên triệu tập được bàn thống nhất với Ban giám hiệu để thực hiện.

3. Về trách nhiệm trong việc tổ chức công tác thi đua

 • Hàng năm nhà trường đề ra yêu cầu mục tiêu nội dung thi đua, phát động, sơ kết công tác thi đua phải có ý kiến tham gia các tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.
 • Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong đơn vị đăng ký thi đua, đề ra các biện pháp thực hiện thi đua theo chương trình chung mà Đảng ủy và Ban giám hiệu đã quyết  định.
 • Việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên do tổ chức Đảng quyết định theo quy định hiện hành của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.
 • Việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức quần chúng và đoàn viên của các đoàn thể quần chúng do tổ chức quần chúng quyết định. Nếu đề nghị các đoàn thể cấp trên khen thưỏng thì phải được sự  chấp thuận của Thường trực Đảng uỷ Trường.

4. Về trách nhiệm trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong đơn vị là trách nhiệm của lãnh đạo trường, Đảng ủy và các đoàn thể.

Việc giải quyết cụ thể thuộc trách nhiệm của lãnh đạo trường. Công tác chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường, gồm các nội dung:

 • Chăm lo điều kiện làm việc, học tập, sinh hoạt tại nhà trường cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (Trang thiết bị làm việc học tập, vệ sinh cơ quan, phòng bệnh, chữa bệnh, …)
 • Khuyến khích, động viên con cán bộ, viên chức đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện đạo đức nhân tổng kết năm học, ngày 1 tháng 6 và tết trung thu.
 • Chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên: Tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội,…
 • Thực hiện các chính sách xã hội đối với cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên như: Trợ cấp khó khăn; nghỉ mát, an dưỡng, tham quan; chính sách hưu trí, đãi ngộ cán bộ; họp mặt thăm hỏi cán bộ nghỉ hưu trong ngày tết cổ truyền dân tộc, ngày nhà giáo Việt Nam; hiếu, hỷ; cấp học bổng,….
 • Đảng ủy có trách nhiệm tham gia với lãnh đạo trường về chủ trương, kế hoạch, biện pháp trong từng thời kỳ và lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng và tự giác thực hiện đầy đủ các chủ trương, biện pháp do nhà trường đã đề ra.
 • Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia với lãnh đạo đơn vị về chủ trương kế  hoạch, biện pháp chỉ đạo thi đua, tổ chức thực hiện, động viên đoàn viên thực hiện tốt các quy định của chính quyền, phối hợp với chính quyền nắm tình hình đời sống của đoàn viên kịp thời đề xuất với chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên.
 • Tổ chức công đoàn chủ động phối hợp với Ban giám hiệu thực hiện việc thăm hỏi cán bộ, viên chức khi khó khăn ốm đau, động viên đoàn viên công đoàn giúp đỡ các địa phương, đơn vị bị thiệt hại lớn về người và của do thiên tai, địch họa và vận động đoàn viên đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn,…
 • Công đoàn chủ động đề ra biện pháp cái thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức trong Trường.
 • Đoàn thanh niên chủ đề ra các biện pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên, Đoàn viên Đoàn Cán bộ viên chức trong học tập, rèn luyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức trẻ.

5. Về trách nhiệm trong công tác an ninh, trật tự trong trường

 • Ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trị an và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của đơn vị thông qua Đội bảo vệ và trung đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
 • Cấp uỷ Đảng góp ý với Lãnh đạo trường về công tác tự vệ, bảo vệ và Lãnh đạo tư tưởng chính trị thông qua các tổ chức Đảng và các đơn vị.
 • Khi có sự việc xẩy ra làm mất trật tự, an toàn đơn vị cấp uỷ Đảng phối hợp với Lãnh đạo trường chỉ đạo các đơn vị tự vệ và tổ chức bảo vệ, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan.
 • Các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm động viên giáo dục giám sát đoàn viên trong việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường; chấp hành chế độ nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, tự giác trong huấn luyện, trong chủ động phối hợp bảo vệ cơ quan đơn vị theo sự phân công của các đơn vị.

6. Về trách nhiệm giữa Đảng ủy với Ban giám hiệu trong công tác cán bộ

 • Trong công tác cán bộ:
  • Ban giám hiệu có trách nhiệm tổ chức việc quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức từ khâu tuyển dụng, sắp xếp, bố trí đến khâu lựa chọn quy hoạch, đề bạt cũng như xử lý kỷ luật, đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức.
  • Cấp uỷ Đảng có trách nhiệm quản lý về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán cán bộ, viên chức.
  • Cấp uỷ Đảng có trách nhiệm quản lý về chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tham gia với Lãnh đạo trường về công tác cán bộ.
 • Việc đề bạt cán bộ:
  • Ban giám hiệu thực hiện việc đề bạt cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý; bố trí vào ngạch bậc viên chức theo đúng trình tự và thủ tục quy định trong đó có việc lấy ý kiến tham gia của Bna thường vụ Đảng ủy.
  • Thường vụ  Đảng uỷ quyết định về việc đề bạt, kỷ luật, bố trí công tác đối với cán bộ cấp khoa, phòng, ban tương đương trở lên.
  • Cấp ủy chi bộ tham gia ý kiến với Ban giám hiệu về việc bố trí, đề bạt cán bộ thuộc diện đơn vị quản lý.
  • Cấp uỷ Đảng thực hiện việc đề bạt cán bộ bằng văn bản.
 • Đảng ủy chịu trách nhiệm trong việc lập quy hoạch Bí thư, Phó bí thư, Thường vụ Đảng ủy để có kế hoạch bồi dưỡng, dự kiến nhân sự Đảng uỷ, Chi uỷ nhiệm kỳ tới để lãnh đạo trường chủ động trong việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo của trường.

Điều 9. Chế độ làm việc của Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức Đoàn thể

 • Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hàng năm và khi có việc đột xuất, Lãnh đạo lãnh đạo Trường có trách nhiệm báo cáo với Đảng ủy về tình hình, nhiệm vụ, chủ trương công tác của nhà trường, về kết quả thực hiện kế hoạch công tác, về công tác tổ chức cán bộ trong trường.
 • Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất Đảng ủy có trách nhiệm thông báo cho Lãnh đạo trường tình hình tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên trong đơn vị và kiến nghị của tổ chức đảng với Lãnh đạo trường trong việc sử dụng cán bộ để cán bộ, đảng viên phát huy hiệu quả mặt mạnh, khắc phục mặt yếu kém, tồn tại của cán bộ đảng viên trong Trường.
 • Thường trực Đảng uỷ Trường được cung cấp sách báo, những tài liệu có liên quan đến kế hoạch công tác, chủ trương công tác và kết quả công tác của trường và được sao gửi các công văn  khác theo quy định chung.
 • Chế độ giao ban định kỳ giữa Bí thư Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch Công Đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản trường thực hiện 03 tháng/01 lần.

Chương 3
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 10. Chế độ hội họp

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường họp định kỳ 1 tháng/01 lần, Đảng ủy Trường họp định kỳ 1 tháng/01 lần do Ban Thường vụ triệu tập. Khi cần thiết Ban Thường vụ triệu tập bất thường. Hội nghị Đảng ủy Trường và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phải có ít nhất 2/3 ủy viên tham dự thì hội nghị mới có giá trị tiến hành.
 2. Hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành phần tham dự do Ban thường vụ Đảng ủy Trường quyết định.
 3. Hội họp đúng giờ theo lịch công tác tuần, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khoa học, tài liệu được gửi trước qua email trường, nếu có nhiều ý kiến khác nhau thì phải thảo luận đi đến nhất trí cao. Những vấn đề quan trọng tại hội nghị phải được kết luận và biểu quyết.
 4. Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường biểu quyết thông qua các nghị quyết, quyết định phải được sự tán thành của trên ½ thành viên của Đảng ủy hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy Trường mới có giá trị (đối với trường hợp kết nạp, khai trừ đảng viên phải được sự tán thành 2/3 thành viên của Đảng ủy).
 5. Chuyên trách Đảng chịu trách nhiệm ghi biên bản các hội nghị, các phiên họp, lưu đầy đủ hồ sơ, hoàn chỉnh các văn bản tham mưu thường trực Đảng ủy ký ban hành theo quy định.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

 1. Tại hội nghị định kỳ, sơ kết, tổng kết,… của Đảng ủy Trường, Ban thường vụ có báo cáo về kết quả hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết.
 2. Chuyên trách Đảng có trách nhiệm gửi đầy đủ, kịp thời các văn bản, nghị quyết,… của cấp trên theo đúng thành phần quy định.
 3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về Thành ủy, Đảng ủy Khối và thông tin xuống chi bộ theo quy định.

Chương 4
CÁC MỐI QUAN HỆ CHỦ YẾU

Điều 12. Đối với Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đảng ủy chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN về các mặt công tác Đảng. Vì vậy Đảng ủy Trường có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, tiếp nhận thông tin và sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện trong Đảng bộ Trường.

Đảng uỷ chịu sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền thành phố để phối hợp công tác.

Điều 13. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương

Đảng ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở cơ quan và nơi có cán bộ, đảng viên của Nhà trường cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

 1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chuyên trách Đảng và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trí tuệ tập thể Đảng ủy Trường, tăng cường trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ Trường; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường tham dự các kỳ họp chi bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trách nhiệm giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể.
 2. Các chi bộ căn cứ vào quy định của Trung ương, hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Khối, Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường để xây dựng quy chế làm việc của chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.
 3. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan giúp Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị và cá nhân thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Đánh giá post