Quy chế Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

Ngày 05 tháng 10 năm 2015 BCH Đảng bộ ban hành Quyết định số 100-QĐ/ĐU Quy chế làm việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
nhiệm kỳ XV(2015 – 2020)
(ban hành kèm Quyết định số  100 -QĐ/ĐU ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường)
————
Tải toàn bộ file Quy chế tại đây

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là ủy ban kiểm tra cấp cơ sở do Ban Chấp hành Đảng bộ Trường bầu, có chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng; tham mưu cho Đảng ủy Trường, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1.     Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; triệu tập và chủ trì hội nghị Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy trường.
2.     Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng:
–       Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
–       Kiểm tra các chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
–       Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện Đảng ủy trường quản lý và chi bộ về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương.
–       Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, đề nghị đảng ủy thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại về thi hành kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.
–       Giải quyết tố cáo đối với chi bộ thuộc diện Đảng ủy trường quản lý theo quy định của Đảng ủy trường. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới; những tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; những tố cáo sao chụp chữ ký mà không ký trự tiếp.
–       Kiểm tra tài chính của chi bộ và của Đảng ủy trường.
3.     Khi tiến hành công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu các chi bộ và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; yêu cầu các chi bộ có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nếu phát hiện chi bộ hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường được quyền yêu cầu chi bộ hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời báo cáo kịp thời với cấp ủy có thẩm quyền để giải quyết.
Khi xem xét, kết luận xử lý kỷ luận đảng viên phải đảm bảo công minh, chính xác kịp thời và chịu trách nhiệm với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét và xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo có dụng ý xấu.
4.     Phối hợp với các Ban của Đảng ủy trường giúp Đảng ủy trường xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra các chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ( theo điều 30 điều lệ Đảng).
5.     Tham mưu, giúp Đảng ủy trường về công tác kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; về những biện pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng nhằm tăng cường kỷ cương của Đảng, kịp thời ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.
–       Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đảng ủy trường.
–       Hướng dẫn các chi bộ và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
–       Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Đảng ủy trường về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi đôn đốc, kiểm tra Chi bộ và đảng viên liên quan trong việc thực hiện các quy định, kết luận, thông báo đó và hoàn chỉnh hồ sơ đưa vào lưu trữ.
–       Tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ thuộc diện Đảng ủy trường quản lý.
6.     Được cử thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường đến các chi bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; dự các cuộc họp cấp ủy cấp dưới để bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra hoặc những công việc khác liên quan đến công tác kiểm tra.
7.     Phối hợp với các Ban của Đảng ủy giúp Đảng ủy theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường.
8.     Thực hiện ủy nhiệm của Đảng ủy về giải quyết tố cáo  đối với cán bộ đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý.

Điu 3. Trách nhim, quyn hn ca thành viêy ban Kim tra.

1.     Được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phân công phụ trách, giám sát thường xuyên một số cấp ủy trực thuộc; chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc phạm vi phụ trách đúng theo quy định Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
2.     Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phân công; tham gia các tổ chức (đoàn) kiểm tra, giám sát do Đảng ủy hoặc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành lập.
3.     Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc phạm vi phân công được phụ trách.
4.     Dự đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thảo luận, biểu quyết và cùng với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy về các quyết định đó.
5.     Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy các chi bộ trong phạm vi được phân công phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phân công. Giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình kế hoạch công tác và tham gia triển khai, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Điu 4. Trách nhim, quyn hn ca Ch nhim, Phó Ch nhim.

1.     Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:
–       Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
–       Chủ trì công việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các cuộc Hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; triển khai, tổ chức thực hiện các công việc do Ủy ban Kiểm tra cấp trên và Đảng ủy giao. Trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm trong từng thời gian, lãnh đạo công tác sơ kết, tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong từng thời kỳ (6 tháng, năm).
–       Tham gia các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy có liên quan tới công tác kiểm tra.
–       Trực tiếp chỉ đạo và xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kiểm tra đôn đốc các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.
–       Chủ nhiệm có trách nhiệm xử lý công việc thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, sau đó báo cáo lại kết quả giải quyết cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong thời gian hoặc phiên họp gần nhất; chuẩn bị các nội dung, dự thảo kết luận các hồ sơ về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, tố cáo,… để báo cáo Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
2.     Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:
–       Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của thành viên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ghi tại Điều 3 của quy chế này.
–       Thay mặt Chủ nhiệm xử lý công việc khi Chủ nhiệm đi vắng hoặc được ủy quyền.
–       Tham dự các cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy bàn về công tác kiểm tra, công tác xây dựng Đảng và các công việc liên quan đến công tác kiểm tra khi được mời.

Chương II
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Kiểm tra.

1.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trường, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chấp hành các kết luận, quyết định của Đảng ủy về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trường hợp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có ý kiến khác với kết luận, quyết định của Đảng ủy thì Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chấp hành kết luận, quyết định đó khi cần thiết có quyền báo cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối để xem xét, quyết định.
Các Đảng ủy viên Đảng ủy có quyền chất vấn hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm trả lời các vấn đề liên quan đến trách nhiệm được giao.
2.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
3.     Khi tiến hành công tác kiểm tra, nếu các chi bộ và đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ánh với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra.
Khi báo cáo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải báo cáo đầy đủ những ý kiến của các chi bộ và của đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả các ý kiến khác với ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để Đảng ủy xem xét, quyết định.
4.     Các quyết định, thông báo, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được chi bộ và đảng viên chấp hành nghiêm túc. Trường hợp có ý kiến khác thì báo cáo với Đảng ủy xem xét, quyết định.

Điều 6. Chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra.

1.     Đề ra chương trình công tác hàng năm để thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, 6 tháng, năm) cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
2.     Mỗi 6 tháng tổ chức hợp một lần để sơ kết tình hình thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát, đề ra chương trình công tác 6 tháng sau và tùy theo tình hình thực tế Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy họp đột xuất để giải quyết công việc có liên quan đến công tác kiểm tra.
3.     Hàng năm, tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện tự phê bình và phê bình về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, về chấp hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Chương III
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY; CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy.

1.     Định kỳ 6 tháng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ trường về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
2.     Trình Đảng ủy xem xét, kết luận các vụ kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Đảng ủy trường. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gặp và nghe các chi bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật hoặc đối tượng có liên quan trình bày ý kiến trước khi đưa ra Đảng ủy quyết định. Các ý kiến trình bày đều được ghi biên bản và có chữ ký xác nhận của cá nhân người trình bày.

Điều 8. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

1.     Chấp hành sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, chương trình công tác, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.
2.     Tham gia với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối trong việc kiểm tra đảng viên là cán bộ thuộc diện Đảng ủy khối quản lý đang sinh hoạt tại Đảng bộ trường. Khi có yêu cầu phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối xem xét những vụ việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối phải giải quyết trong phạm vi Đảng bộ trường.

Điều 9. Quan hệ công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các Ban của Đảng ủy trường.

1.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với các Ban của Đảng ủy có liên quan xem xét, đề nghị xử lý vi phạm kỷ luật của chi bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật là cán bộ thuộc diện Đảng ủy trường quản lý.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng với Ban Tổ chức bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ủy giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận những vấn đề cần xem xét trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy; chuẩn y danh sách cấp ủy và công tác cán bộ thuộc diện Đảng ủy trường quản lý.
2.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời báo cáo, hồ sơ và tài liệu cần thiết cho Văn phòng Đảng ủy để phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.
3.     Cấp ủy các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm cung cấp các số liệu, hồ sơ liên quan đến sai phạm của chi bộ, đảng viên, nhằm giúp đỡ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thụ lý hồ sơ trình Đảng ủy xem xét quyết định các hình thức xử lý.
4.     Thường xuyên trao đổi với các Ban của đảng ủy để nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giáo dục ngăn ngừa, giữ gìn kỷ luật trong Đảng.

Điều 10. Quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các chi bộ trực thuộc.

1.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Thành ủy, của Đảng ủy khối, của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy.
2.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì và có kế hoạch phối hợp với các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy giải quyết các tố cáo đối với các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.
Điều 12. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) được ban hành và phổ biến toàn văn đến chi bộ./.

BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Tải toàn bộ file Quy chế tại đây

Đánh giá post