Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Các chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Địa chỉ: Phòng A1-1001 Tòa nhà trung tâm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Số 1, Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Chức năng

Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trường trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ Trường.

Văn phòng Đảng ủy  là đầu mối nối liền giữa Đảng ủy với các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài trường.

Văn phòng Đảng ủy là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường và Đảng ủy cấp trên.

Nhiệm vụ

Văn phòng Đảng ủy có nhiệm vụ giúp việc cho Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Ban thường vụ phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác trong toàn Đảng bộ cho Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường để từ đó ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường và phục vụ các chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy.

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các Ban thuộc Đảng ủy Trường; giúp Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy), sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy cấp trên.

Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban thường vụ xem xét quyết định; Ban hành các văn bản theo sự chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật; quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng (văn thư, lưu trữ, bảo mật, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…)

 1. Quản lý hồ sơ đảng viên
 2. Trình kết nạp đảng viên mới
 3. Xác minh lý lịch của người xin vào đảng trong Đảng bộ trường
 4. Thẻ đảng viên
 5. Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời
 6. Lớp học nhận thức Đảng, lớp đảng viên mới
 7. Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng
 8. Đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên hằng năm
 9. Quản lý hòm thư – lưu văn bản đến, đi
 10. Đảng phí
 11. Con dấu của Đảng ủy
 12. Chuyển đảng chính thức
 13. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức
 14. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ
 15. Huy hiệu Đảng
 16. Website Đảng ủy
 17. Tài sản của Văn phòng
 18. Phụ trách phổ biến các tài liệu và văn bản của công tác đảng đến các chi bộ trực thuộc.
 19. Lịch sinh hoạt chi bộ
 20. Tham mưu văn bản của Đảng ủy

.

Đánh giá post