ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG, XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

  • 09/04/2024
  • 0
  • 324 Views

Các văn bản liên quan: 
Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng;
– Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
– Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02 tháng 07 năm 2021 về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác Đảng viên.

Quy trình thực hiện:

1. Bước 1: Tạo nguồn Kết nạp Đảng viên
Chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng viên (Theo nghị quyết nhiệm kỳ, hằng năm); Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú; Giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng, có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ (đối với cảm tình Đảng trên 30 tuổi phải phân công 02 đảng viên chính thức hướng dẫn)

2. Bước 2: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Định kỳ xét, cử cảm tình Đảng đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 
– Đối với Cán bộ viên chức, Sinh viên (dưới 30 tuổi) phải được xét Đoàn viên ưu tú trong năm.
– Đối với Cán bộ viên chức (từ 30 tuổi trở lên) phải đạt Công đoàn xuất sắc và có thời gian sinh hoạt công đoàn ít nhất 1 năm trở lên, đối với công đoàn xuất sắc từ nơi khác chuyển đến thì phải có thời gian sinh hoạt tại công đoàn cơ sở mới từ 06 tháng trở lên.
Mỗi năm có 02 đợt mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm.
Sau khi học và hoàn thành, quần chúng được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có giá trị 60 tháng kể từ ngày cấp.

3. Bước 3:  Viết đơn xin vào Đảng
Chi bộ căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện cho làm thủ tục kết nạp Đảng; Chi ủy chi bộ (hoặc Đảng viên được phân công hướng dẫn) hướng dẫn đối tượng Đảng tự viết đơn xin vào Đảng. 
* Lưu ý: Đơn xin vào Đảng phải viết tay (theo mẫu), trình bày rõ nhận thức về mục đích, lý tưởng vào Đảng, Động cơ xin vào Đảng; Ngày làm đơn phải trước hoặc cùng ngày khai lý lịch của người xin vào Đảng.

4. Bước 4: Viết lý lịch của người xin vào Đảng
– Chi ủy xem xét, duyệt đơn xin vào Đảng
– Cấp ủy chi bộ (hoặc Đảng viên hướng dẫn) hướng dẫn Đối tượng Đảng viết (khai lý lịch xin vào Đảng) theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác Đảng viên.

5. Bước 5: Thẩm tra, xác minh lý lịch
– Chi bộ thực hiện việc đi thẩm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến Người xin vào Đảng, người thân của người xin vào Đảng.

6. Bước 6: Giới thiệu người vào Đảng và nhận xét
Đối với người xin vào Đảng là Cán bộ Viên chức, Sinh viên (đến 30 tuổi): Phải có nghị quyết giới thiệu của Ban chấp hành Đoàn cơ sở (Đoàn khoa/Đoàn CBVC) và giới thiệu của 01 đảng viên chính thức giới thiệu.
Đối với người xin vào Đảng (trên 30 tuổi) thì phải 02 Đảng viên chính thức giới thiệu.
Lấy ý kiến nhận xét: 
– Tại nơi làm việc, học tập: Lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội mà người xin vào Đảng là thành viên, đối với người xin vào Đảng tham gia cả tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn thì lấy nhận xét cả hai.
– Tại nơi cư trú/nơi ở hiện tại: Lấy ý kiến nhận xét cho người xin vào Đảng tại nơi cư trú (lấy công văn tại văn phòng Đảng ủy và gửi về đảng ủy xã/phường/thị trấn đang ở hiện tại, đối với sinh viên ở các tỉnh sẽ lấy tại nơi tạm trú)

7. Bước 7: Chi bộ họp và ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên.
– Chi bộ triệu tập đảng viên chính thức của chi bộ tham dự họp xét kết nạp đảng cho quần chúng xin vào Đảng, trong đó kết luận của chi bộ về lý lịch, ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm.
– Chi bộ biểu quyết: nếu được 2/3 đảng viên chính thức trở lên tán thành kết nạp thì ra nghị quyết kết nạp.

8. Bước 8: Hoàn thiện hồ sơ và trình Đảng ủy phê duyệt
– Chi bộ hoàn thành tất cả các danh mục hồ sơ  theo yêu cầu và nộp về Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy) trong vòng 07 ngày từ ngày chi bộ họp và ra nghị quyết. 
– Đảng ủy họp, thảo luận, biểu quyết; nếu được 2/3 số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì Đảng ủy ra quyết định kết nạp. 

9. Bước 9: Nhận xét và chứng nhận vào lý lịch xin vào Đảng, tổ chức lễ kết nạp
Cấp ủy chi bộ hoàn thành việc nhận xét, ký tên vào cuốn lý lịch của người xin vào Đảng và tiến hành tổ chức lễ kết nạp theo quy định (trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đảng ủy ra quyết định kết nạp)

DANH MỤC HỒ SƠ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG (Xem chi tiết)

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG

Quy trình về việc xem xét kết nạp Đảng (xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *