Ðưa​ Nghị quyết Ðại hội Ðảng XIII vào cuộc sống: Bảo vệ cán bộ ‘6 dám’

Trò chuyện với PV Tiền Phong về việc đưa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng vào cuộc sống,...
Story 3 1

Nghị quyết số 11-NQ/TW BCH Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất...

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều...

Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết...

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến...

Bài 6: Sinh hoạt chi bộ với sự trưởng thành của các đảng viên trẻ

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực” Đảng viên trẻ ở đây là chỉ...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo hội nghị, toàn văn như sau:

Toàn văn Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Để giáo dục, văn hóa là nền tảng đưa đất nước phát triển toàn diện

Nhiều đại biểu cho rằng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, giáo dục và văn hóa...

ĐỌC NHIỀU NHẤT