Bức thông điệp cuối cùng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm thành lập Đảng ngày 03/02/1969. Bài báo với bút danh là T.L, Hồ Chí Minh tập trung vào việc chỉ ra, vạch rõ, lên án chủ nghĩa cá nhân và nêu lên những việc làm cụ thể để khắc phục chủ nghĩa cá nhân nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm thành lập Đảng ngày 03/02/1969. Bài báo với bút danh là T.L, Hồ Chí Minh tập trung vào việc chỉ ra, vạch rõ, lên án chủ nghĩa cá nhân và nêu lên những việc làm cụ thể để khắc phục chủ nghĩa cá nhân nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
1.  Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân:
–      Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình là đầu tiên.
–      Ngại gian khổ, khó khăn, tham ô, lãng phí xa hoa, tham damh, thích địa vị, tự cao, coi thường tập thể, độc đón, quan liêu, mệnh lệnh.
–      Mất đoàn kết, vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm, làm hại đến lợi ích của cách mạng, nhân dân.
2.  Mười biện pháp để chống chủ nghĩa cá nhân:
–      Phải giáo dục lý tưởng, đường lối, chính sách, nhiệm vụ và đạo đức.
–      Phải phê bình và tự phê bình.
–      Phải khuyến khích nhân dân phê bình đảng viên.
–      Phải nghiêm túc chế độ sinh hoạt.
–      Phải kỷ luật nghiêm minh.
–      Phải kiểm tra chặt chẽ.
–      Phải đặt lợi ích của nhân dân, Đảng lên trên.
–      Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
–      Phải sâu sát thực tế.
–      Phải học tập, rèn luyện.
          Một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Đảng là chủ nghĩa cá nhân. Trong nhiều tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh cảnh báo về chủ nghĩa cá nhân và luôn luôn nêu cao việc chống chủ nghĩa cá nhân. Những di huấn của Hồ Chí Minh về căn bệnh chủ nghĩa cá nhân cách đây 48 năm vẫn là những cảnh báo đỏ và cụ thể cho công tác xây dựng Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) hiện nay.