ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

  • 19/01/2024
  • 0
  • 299 Views

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 121 HD/BTGTW ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ưcmg về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024, Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Chi tiết xem tại hướng dẫn số 102-HD/BTGTU về hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *