Biểu mẫu Đảng viên kết nạp/ chuyển sinh hoạt/ đi nước ngoài

Biểu mẫu sử dụng trong nghiệp vụ công tác đảng viên và các biểu mẫu cơ bản khác

1. Biểu mẫu kết nạp đảng viên

2. Biểu mẫu chuyển đảng chính thức

3. Biểu mẫu chuyển sinh hoạt đảng

3.1. Biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng (cập nhật)

4. Biểu mẫu báo cáo đi nước ngoài

Đánh giá post