ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

HỆ THỐNG VĂN BẢN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số Văn Bản Thể loại Ngày Ban Hành Trích Yếu Đính kèm Tải xuống
159-HD/BTGTWHướng dẫn03/07/2024Hướng dẫn thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
144-QĐ/TWQuy định09/05/2024Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
30-CT/TWChỉ thị05/02/2024Chỉ thị của Ban Bí Thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
25-HD/BTCTWHướng dẫn10/11/2023Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
131-QĐ/TWQuy định27/10/2023Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
125-QĐ/TWQuy định10/10/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
124-QĐ/TWQuy định04/10/2023Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
69-QĐ/TWQuy định06/07/2022Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
12-HD/BTCTWHướng dẫn18/01/2022Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
354-QĐ/UBKTTWQuyết định22/12/2021Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
37-QĐ/TWQuy định25/10/2021Quy định về những điều đảng viên không được làm
01-HD/TWHướng dẫn28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
24-QĐ/TWQuyết định30/07/2021Quy định thi hành Điều lệ Đảng
05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HNDHướng dẫn02/07/2021Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
12-HD/BTCTWHướng dẫn06/07/2018Một số hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
36-HD/VPTWHướng dẫn03/04/2018Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
359-QĐ/UBKTTWQuyết định09/11/2016Quyết định ban hành ” Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”