ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” bảo đảm thiết thực, hiệu quả

  • 21/06/2024
  • 0
  • 41 Views

Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quy định các tiêu chí cụ thể

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 11/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 7/7/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU về các tiêu chí xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Cụ thể:

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hàng năm của cấp ủy, đảng bộ cơ sở, chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các chi tiêu, nhiệm vụ chính trị đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, không để khiếu nại phức tạp đông người và vượt cấp. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên của chi bộ, đảng bộ. Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng, đạt chỉ tiêu được giao.

Chất lượng sinh hoạt tốt: Chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảng bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ, đảng bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả lãnh đạo nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Đối với chi bộ: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp cấp ủy, chi bộ; sinh hoạt chi bộ hàng tháng được đánh giá mức độ tốt theo khung tiêu chí đánh giả chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đối với đảng bộ cơ sở: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ theo quy định và Quy chế làm việc.

Đoàn kết, kỷ luật tốt: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Không có đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Cán bộ, đảng viên tốt: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với Nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng Nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy quán triệt, triển khai, hướng dẫn cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cấp ủy cơ sở thực hiện đúng Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 7/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về các tiêu chí xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Hàng năm, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” vào báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tổ chức Thành ủy).

Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy quán triệt, triển khai các tiêu chí xây dựng hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Cấp ủy cấp trên và cấp ủy viên phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả và là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở hàng năm.

Chi tiết: Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 7/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về các tiêu chí xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Nguồn: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *